Aktindsigt

Alle borgere har ret til aktindsigt i sagsbehandlingen hos de offentlige myndigheder. Her kan du læse mere om, hvordan du kan få aktindsigt.

Sådan søger du om aktindsigt

Du kan søge om aktindsigt via Digital Post, brev, pr. telefon eller ved personlig henvendelse. Beskriv så meget som muligt, om det du søger aktindsigt i, f.eks. titel på sagen, et cpr-nummer eller et journalnummer og om det er hele sagen eller bestemte dokumenter du søger aktindsigt i. Du behøver ikke begrunde dit ønske om aktindsigt. 

Ønsker du mere end en fysisk kopi af det du søger aktindsigt i, skal du i nogle tilfælde betale et gebyr.

Sagsbehandlingstid

Som udgangspunkt skal din ansøgning besvares inden for 7 arbejdsdage efter modtagelsen. Hvis kommunen ikke har mulighed for at besvare din aktindsigt inden for fristen, skal du inden for de 7 arbejdsdage, orienteres om, hvorfor det ikke er muligt at besvare din aktindsigt, og hvornår du kan forvente at modtage besvarelsen.

Omfatter din ansøgning et stort antal dokumenter, eller giver anledning til juridisk komplicerede overvejelser, skal ansøgningen som udgangspunkt besvares inden for 14 arbejdsdage efter modtagelsen.

I ganske særlige tilfælde, hvor ansøgningen omfatter et meget stort antal dokumenter eller giver anledning til særlig komplicerede juridiske overvejelser, har kommunen 40 arbejdsdage til at besvare ansøgningen.

Du kan klage særskilt over sagsbehandlingstiden af din aktindsigtsanmodning. Du skal følge samme fremgangsmåde, som hvis du vil klage over sagens afgørelse.

Du har altid krav på at få en begrundelse, hvis kommunen ikke fuldt ud imødekommer din anmodning om aktindsigt. 

Der er undtagelser i retten til aktindsigt

Nogle oplysninger er undtaget fra retten til aktindsigt. Det kan for eksempel være oplysninger om:

  • Sager om ansættelse og forfremmelse i det offentlige
  • Personalets ansættelsesforhold. Du kan dog godt få oplysninger om de ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver og lønmæssige forhold. For ansatte i chefstillinger kan oplysninger om disciplinære reaktioner, som er mindre end to år gamle, også udleveres.
  • Interne arbejdsdokumenter.  Selv om der er tale om interne dokumenter, har du krav på at få aktindsigt i oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen, hvis disse oplysninger ikke fremgår af andre dokumenter end de interne.
  • Enkeltpersoners private eller økonomiske forhold
  • Virksomheders drifts- eller forretningsforhold og tekniske indretninger.

Retten til aktindsigt kan også begrænses i andre tilfælde, f.eks. hvis dette er nødvendigt for at beskytte det offentliges økonomiske interesse, f.eks. i forbindelse med det offentliges kontraktindgåelse.

Når din anmodning om aktindsigt behandles, skal kommunen altid overveje, om der kan gives indsigt i flere oplysninger end kommunen er forpligtiget til at udlevere efter reglerne i offentlighedsloven.

Klagemuligheder

Du kan klage over en afgørelse om aktindsigt eller sagsbehandlingstid, hvis den afgørelse eller sag som ansøgningen om aktindsigt vedrører kan påklages til en anden myndighed.

Du skal sende din klage til Stevns Kommune, der senest syv arbejdsdage efter modtagelsen af klagen, vil revurdere afgørelsen. Hvis afgørelsen om aktindsigt fastholdes, videresender Stevns Kommune klagen samt sagens
dokumenter til den myndighed, som er øverste klageinstans i forhold til den afgørelse eller sag som ansøgningen om aktindsigt vedrører. Hvis klagen drejer sig om sagsbehandlingstiden, vil kommunen medsende en begrundelse for sagsbehandlingstiden.

Hvis den afgørelse eller sag som ansøgningen vedrører, ikke kan påklages til en anden myndighed, har du mulighed for at rette henvendelse til Folketingets Ombudsmand eller til Tilsynet i Ankestyrelsen. Folketingets Ombudsmand og Tilsynet i Ankestyrelsen er ikke klageinstanser, men tilsynsmyndigheder, der selv beslutter, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en sag.

Se hvordan du kommer i kontakt med Tilsynet i Ankestyrelsen, på Ankestyrelsens hjemmeside.

Se hvordan du kommer i kontakt med ombudsmanden, på ombudsmandens hjemmeside.

Læs offentlighedsloven på retsinformation.dk

Læs forvaltningsloven på retsinformation.dk