Teknik & miljø

Om centeret

I Teknik & Miljø er vi ansvarlig for og meget optaget af, at skaber de bedst mulige rammer og betingelser for kommunens fysiske og strategiske udvikling samt drift. Det gælder vores infrastruktur og udviklingen af byerne, naturen, miljøet og byggeriet. Alt sammen til gavn for kommunens borgere, erhvervsliv og turister. Vi tager også bl.a. af at:

  • servicerer borgere og erhvervsliv inden for miljø, lokalplaner, byggeri og trafik
  • holder rent og vedligeholder veje, skiltning, fortove, broer og cykelstier og sikre fremkommelighed under vintervejret
  • Driften af de kommunale grønne områder, der giver mulighed for leg, bevægelse og oplevelser

Forvaltningen har ca. 85 medarbejdere fordelt på 4 teams: Plan & Byg, Stevns Ejendomme, Natur & Miljø, Vej & Materiel-gård samt en stabsfunktion til Centerchefen bestående af 2 økonomimedarbejdere.

Klima & energi

Teknik & Miljø er ansvarlig for Stevns nye klimaplan. Klimaplanen omfatter mål og tiltag om etablering af vedvarende energi, så Stevns kan være selvforsynende med grøn strøm i 2030, om reduktion af udledningen af drivhusgasser med en tredjedel i 2030 samt at sikre Stevns mod ekstremt vejr. 

Teknik & Miljø har også udarbejdet en strategisk varmeplan, som omfatter en målsætning om, at der skal etableres kommunal fjervarme i de tre større byområder på Stevns (Store Heddinge, Hårlev og Strøby Egede/Valløby) samt andre indsatser for at udfase olie- og naturgas som varmekilde. Stevns har som en af landets eneste kommuner indtil nu ikke haft fjernvarme. I sommeren 2023 blev Stevns Energi A/S stiftet, og det skal bidrage til udrulningen af fjernvarmen på Stevns i overensstemmelse med de foreliggende projektforslag for de nævnte byområder. 

Plan & Byg

I lokalplanteamet modtager vi rigtig mange forespørgsler og holder mange møder med borgere, erhvervsdrivende, investorer, projektmagere, konsulenter mv. Vi udarbejder lokalplaner, der sætter rammerne for udviklingen på Stevns. Derud over foretager vi miljøvurdering/screening, dispensationer, godkendelse af servitutter, godkendelse af grundejerforeningsvedtægter og processen omkring VVM.  

I byggesagsteamet tager vi og af byggesagsbehandling af ansøgninger fra private og erhverv. Derud over tager vi os også af anmeldelsessager, BBR, flexboligsager, helårsbeboelse efter planloven, husnummer, adressesager, solcellesager, udstykningssager, pileanlæg, tilladelser ift. lokalplaner, landzonetilladelser og tilladelser til opsætning af telemaster, hegnssynet, skimmelsager ifm. Byfornyelsesloven og meget andet.  

Stevns Ejendomme

I Stevns Ejendomme tager vi os af driften, vedligeholdelsen og nybyggeri af de kommunale bygninger. Vi arbejder hver dag på at skabe de bedste rammer for borgernes aktiviteter i bl.a. skolen, i hallen, på biblioteket. Vi har et godt og givtigt samarbejde med brugerne af de kommunale ejendomme og vores lokale håndværkere.

Organisatorisk har vi opdelt os i tre geografiske områder der tager afsæt i skoledistrikterne. Hver område sørger for at sikre den daglige drift og tager imod opgaver fra personale og brugere på de enkelte steder.

Natur & Miljø

I Naturteamet tager vi os af §3 og Natura2000 områder, naturpleje, fortidsminder, beskyttede diger, kommunens naturarealer, biodiversitet, Naturpark i Tryggevælde Å, kystbeskyttelse, stormflod, badebroer, klimatilpasning, Unesco verdensarv, fredning af Stevns Klint og vandløb. Vi sikrer at der er gode mulighed for at kunne opleve og få adgang til den særlige stevnske natur.

I Miljøteamet tager vi os af en række myndighedsopgaver som fx vandforsyning, jordforurening, jordflytning, jordvarmeanlæg, grundvand, tilsyn med landbrug og erhverv, rotter, badevand, renovation, bygge- og anlægsaffald, erhvervsaffald, spildevand, samt klager over røg, støj og møg.

Vej & Materielgården

I Vejteamet tager vi os af ad den kollektiv trafik samt anlæg og drift af veje, vejbelysning, broer mv. Vi giver tilladelse til anvendelse af de offentlige arealer fx til bryllup, loppemarkeder og gravearbejde på offentlig vej. Vi har stor fokus  på trafiksikkerhed, tryghed, fremkommelighed og tilgængelighed og samarbejder bl.a. med lokale borger, politiet, skoleforvaltning, lokaltog mv. om trafiksikkerhed, skiltning, hastighed. Vi laver trafiktællinger, sikre broer og underføringer, kørebaneafmærkning, autoværn og meget mere.

På Materielgården sikre vi at vores arealer er rene og vedligeholdte. Vi tømmer affaldsspande, fejer, slår græs og beskærer træer. Vi har stor fokus på biodiversitet på de kommunale arealer og så rydder sne på de Stevnsk veje.