Forsikring - sådan anmelder du skader

Hvis du har fået en skade, som du mener, kommunen er ansvarlig for på grund af huller i veje eller fald på fortov, har du mulighed for at rette et erstatningskrav mod kommunen.

 

 

Først skal du kontakte dit eget forsikringsselskab og anmelde skaden

Forsikringsselskabet udbetaler erstatning til dig. 

Samtidig indtræder forsikringsselskabet i dit sted og retter henvendelse til os, såfremt de mener, at Stevns Kommune er erstatningsansvarlig.

Hvis dit forsikringsselskab ikke dækker din skade, skal du anmelde skaden nedenfor og vedhæfte forsikringsselskabets skriftlige afvisning af forsikringsdækning. 

Forsikringsenheden vil herefter behandle din skadeanmeldelse. 

 

Hvis du har spørgsmål kan du ringe til Forsikringsenheden på 56203842.

Værd at vide om Forsikring

Kommunen har ansvaret for, at eksempelvis huller i vejen er lappet og der ikke er for stort niveauforskel på fortov.

Det betyder, at hvis du som borger kommer til skade med din bil ved at køre i et hul i vejen eller falder på fortov, kan du gøre kommunen erstatningsansvarlig.

Her anvendes selvfølgelig de almindelige erstatningsregler ved vurdering af, hvorvidt kommunen skal udbetale erstatning eller ej. 

Ældrecentre har ikke nogen forsikring, der dækker beboerens indbo eller eventuel skade, som forvoldes på andres ejendom/person.

Det er derfor en god idé at bibeholde din eksisterende ansvars- og løsøreforsikring, når du flytter på plejehjem.

Vær dog opmærksom på, at værdien af løsøre formentlig skal reguleres ned i forhold til tidligere indbo.

Nogle selskaber tegner en speciel plejehjemsforsikring, der generelt er billigere.

Skoler og institutioner forsikrer IKKE dit barn og det gør din egen ulykkesforsikring heller ikke.

Husk derfor at få tegnet børneulykkesforsikring for dit barn.

Hvis uheld rammer i børnehøjde, er det godt at have råd til omsorg.

Forældre hæfter med op til 7.500 kr. for enhver skade, deres hjemmeboende børn under 18 år laver. Det gælder dog kun, hvis barnet ifølge de nuværende regler kan bebrejdes skaden – har gjort noget forkert, og dermed er erstatningsansvarlig for skaden. Denne forældrehæftelse kan dog dækkes af en indboforsikring.

Tidligere har forældre som udgangspunkt ikke skulle betale for de skader, deres børn laver. Kun hvis forældrene havde gjort noget forkert, f.eks. ikke ført tilstrækkeligt tilsyn, kunne en skadelidt gennemføre et erstatningskrav mod forældrene. Og jo ældre børnene er, jo mindre tilsyn kræves der.

Har et hjemmeboende barn lavet en skade, som barnet kan bebrejdes, kan skadelidte nu kræve op til 7.500 kr. i erstatning af barnets forældre. Det er den forældre, der har forældremyndigheden, der hæfter for beløbet.

Ved fælles forældremyndighed hæfter begge forældrene solidarisk.

Barnet skal være skyld i uheldet

Det er kun i de tilfælde, at barnet kan bebrejdes en skade, at forældrene hæfter med op til 7.500 kr. Er skaden større fx 25.000 kr., er det barnet selv, der hænger på den resterende del af regningen.

Børn er nemlig selv erstatningsansvarlige for deres skadevoldende handlinger. Det fremgår af Lov om erstatningsansvar, der siger, at børn under 15 år kan stilles til ansvar for skadegørende handlinger efter samme regler som gælder for voksne. I praksis betyder det, at børn helt ned til fem års alderen kan stilles til ansvar.

Har et barn ved en ubetænksomhed været årsag til en skade, er barnet erstatningsansvarlig. Og det samme gælder hvis barnet har lavet skaden med vilje – fx lavet hærværk. I begge tilfælde er det stadig barnet, der hænger på erstatningen. Forældrene hæfter alene for de første 7.500 kroner.

Indboforsikringen kan dække

Har forældrene en indboforsikring, indeholder denne også en ansvarsforsikring for både forældre og børn.

Det betyder, at ansvarsforsikringen både dækker den del af en skade forældrene hæfter for og den del af skaden, som barnet eventuelt stadig hænger på.

Er der derimod tale om en skade barnet har lavet med vilje, fx sat ild til en bil eller lavet hærværk på skolen, og barnet er fyldt 14 år, betaler ansvarsforsikringen kun forældrenes hæftelsesansvar – altså maks. 7.500 kr. Resten af erstatningen må skadelidte – her bilisten eller skolen, stadig forsøge at få hos "det store barn" – nu eller senere. 

Hvis en borger leverer frivilligt arbejde og kommer til skade, har borgeren krav på erstatning. 

Hvis du kommer til skade under arbejdet, eller du kommer til at forvolde en arbejdsskade, skal du rette henvendelse til lederen for den pågældende institution/afdeling for at anmelde skaden.

Du er også meget velkommen til at rette henvendelse til forsikringsenheden@stevns.dk, hvis du har spørgsmål.