Lokalplaner - find en lokalplan eller søg om at få udarbejdet en lokalplan

Lokalplanen er den konkrete og detaljerede plan for et bestemt område i Stevns Kommune.

Du kan sammenligne en lokalplan med en lokal lov.

En lokalplan fastsætter, hvordan du må bygge i et bestemt område, og hvad du må anvende området til. Lokalplanen fastsætter også, hvordan arealerne skal anlægges og vedligeholdes, hvordan bygninger, veje, beplantning og andet skal placeres inden for lokalplanens område, hvad der kan rives ned og hvad der ikke må rives ned.

Når vi lokalplanlægger et område, er der muligheder for at skrive lokale interesser og ønsker ind i planen. Det betyder, at borgerne i lokalområdet får indflydelse på den endelige plan.

Bestemmelserne i lokalplanen er bindende. En lokalplan kan også indeholde bestemmelser for et enkelt tema, f.eks. for en by eller for hele kommunen (f.eks. opsætning af skilte).

Bevarende lokalplan

En bevarende lokalplan skal sikre bevaring af kulturmiljøer og bygninger.

De ældre dele af byer, landsbyer og bygninger er ofte bevaringsværdige, fordi placeringen i landskabet, måden at bygge på, gade- og vejnet og de enkelte bygninger har en særlig betydning.

Bevarende lokalplaner skal sikre kulturmiljøets eller bygningernes bevaringsværdi og samtidig sikre, at bygningsændringer finder sted i overensstemmelse med bevaringsværdien, og at ny bebyggelse indpasses i det bestående miljø.

Lokalplanen kan indeholde bestemmelser om de emner, der er beskrevet i planlovens kapitel 5, § 15.

Der skal foreligge en lokalplan, før Stevns Kommune gennemfører et projekt, der vil give væsentlige ændringer i det bestående miljø eller har indvirkning på borgerne i området.

Værd at vide om lokalplaner

Ønsker du udarbejdelse af en lokalplan for et område, skal du benytte dette Startskema. Skemaet skal give en oversigt over det ønskede projekt, oplysninger om ejer og bygherre m.v.

Startskema for lokalplan

Hvis du har spørgsmål, så skriv en mail til planafdelingen

Det tager 10-12 måneder at udarbejde en lokalplan.

Længden på perioden og processen for planarbejdet kan dog blive påvirket af forskellige faktorer, f.eks.:

 • mange indsigelser og bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring
 • godkendelser fra andre myndigheder

De anførte 10-12 måneder er derfor vejledende. Hver gang der politisk sættes et nyt projekt i gang, laver vi en individuel tidsplan for projektet.

Generel tidsplan for udarbejdelse af en lokalplan

Planteamet modtager henvendelse fra bygherre.

Indledende dialog om projektet med bygherre eller konsulent.

Klargøring af sag til politisk behandling

Foreløbig vurdering af situationsplan, anvendelsesplan, vejadgang, OSD, VVM-pligt, klimatilpasning mv. samt afklaring af rammerne (f.eks. Fingerplanen for Hovedstadsregionen, Kommuneplan, Lokalplan).

Bygherre udfylder startskema. Skemaet belyser de overordnede rammer for projektet og er med til at sikre en ensartet sagsbehandling og præsentation for det poltiske udvalg.

Første fase

Uge 1-4

 • Udarbejdelse af dagsordenspunkt samt deadline for dagsorden til udvalg.
 • Bilag til dagsordenpunkt: startskema, situationsplan, bebyggelsesplan, tidsplan mv

Uge 5

 • Politisk beslutning om igangsættelse af lokalplan, samt fastsættelse af dato for forborgermøde.

Anden fase

Uge 6-15

 • Udarbejdelse af forslag til lokalplan, møder med bygherre og rådgiver. Afholdelse af for-borgermøde (indkaldelse af idéer og forslag).
 • Intern stjernehøring og miljøscreening - min. 2 uger
 • Ekstern stjernehøring hos f.eks. museum, region, en styrelse mv. min. 2 uger.
 • Uge 16 Færdiggørelse af lokalplanforslag.

Uge 17-20

 • Udarbejdelse af dagsordenspunkt samt deadline for dagsorden til udvalg.

Tredje fase

Uge 21

 • Politisk behandling af forslag til lokalplan, udkast til plan sendes i høring (4-8 uger).
 • Lokalplanforslaget er en detaljeret plan med bindende bestemmelser, der bl.a. angiver, hvordan området må anvendes, hvor der må placeres veje, bygninger og friarealer, og hvilke materialer bygherre skal arbejde med.

Uge 23-24

 • Afholdelse af borgermøde ca. midtvejs i høring.

Uge 29-32

 • Behandling af indsigelser og udarbejdelse af hvidbog (svar på indsigelser).
 • Høringssvar afgives via kommunens hjemmeside

Uge 32-35

 • Udarbejdelse af dagsordenspunkt samt deadline for dagsorden til udvalg.

Uge 36

 • Endelig vedtagelse af lokalplan. Bygherre samt alle, der har sendt høringssvar til forslaget, bliver orienteret om vedtagelsen.

Uge 37-38

 • Offentliggørelse af endelig vedtaget lokalplan på kommunens hjemmeside

Uge 42

 • 4 ugers klagefrist udløbet.

 

Tidsplan er for en enkel lokalplan, hvor der ikke er noget, der forlænger sagsvarigheden.

Forhold der forlænger sagsvarigheden kan være:

 • Hvis der skal udarbejdes Miljøvurdering, VVM eller SVM.
 • Hvis Slots- og Kulturstyrelsen skal inddrages i forbindelse med kulturmiljøer, fredede og bevaringsværdige bygninger.
 • Hvis der kommer indsigelser, der skal behandles med efterfølgende partshøring.
 • Hvis der kommer indsigelser, der medfører større rettelser i lokalplanforslaget og deraf fornyet høring.
 • Hvis der er Natur- og Miljøinteresser f.eks. jordforurening, Natura 2000, § 3 områder mv.
 • Hvis området ikke er omfattet af kommuneplanen og der skal udarbejde et tillæg til kommuneplanen.

I Stevns Kommune gør vi meget ud af at inddrage borgerne i lokalplanlægningen. 

Vi afholder f.eks. ofte et informationsmøde inden vi udarbejder et lokalplanforslag, så vi kan indarbejde de spørgsmål, kommentarer og idéer vi får i planen.

Alle er velkomne til møderne, men beboerne i området og de naboer, som lokalplanen påvirker, bliver inviteret direkte. Herudover annoncerer vi mødet her på stevns.dk.

Vi sender forslaget til en ny lokalplan i høring til de borgere, som bor eller er naboer til lokalplanområdet og til borgere, som lokalplanforslaget påvirker. Det gør vi, når politikerne har besluttet at sende forslaget i offentlig høring.

Vi lægger også forslaget på kommunens hjemmeside, så alle kan se det.

Du har mulighed for at kommentere forslaget og eventuel komme med bemærkninger til det.

Se hvilke planer Stevns Kommune har i høring.

Når høringsperioden  er overstået, behandler vi eventuelle bemærkninger til lokalplanen, og politikerne behandler de bemærkninger, der er kommet i høringsperioden. Herefter godkender politikerne lokalplanen endeligt.

Du kan klage over en lokalplans vedtagelse for så vidt angår retslige forhold. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at vi ikke har overholdt de regler, der står i planloven om f.eks. høringsperiode og vedtagelse. Du kan derimod ikke klage over indholdet af lokalplanen. 

Der er fire ugers klagefrist, som starter samtidig med, at vi annoncerer lokalplanen her på stevns.dk.

Du skal sende din klage via Klageportalen på borger.dkHer kan du også se, hvad det koster at klage og ikke mindst, hvordan du skal gøre.