Whistleblowerordning

Whistleblowerordning skal gøre det muligt for medarbejdere og samarbejdspartnere, m.fl., at indberette om alvorlige lovovertrædelser, seksuelle krænkelser og øvrige alvorlige forhold uden frygt for negative konsekvenser.

Stevns Kommune ønsker, at alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold kommer frem i lyset og opfordrer derfor alle, der skulle have kendskab eller stærk mistanke herom, til at komme frem med sådanne oplysninger, så der kan blive rettet op på evt. fejl og forsømmelser. Formålet er ikke at gå efter personer, men efter uacceptable forhold i kommunens administration og borgerbetjening.

Værd at vide om whistleblowerordningen

Følgende kan indberette til whistleblowerordningen:

 • medarbejdere, 
 • tidligere medarbejdere, 
 • samarbejdspartnere,
 • leverandører,
 • lønnede og ulønnede praktikanter, 
 • frivillige og 
 • personer, der endnu ikke er begyndt at arbejde hos Stevns, som har erhvervet oplysninger i forbindelse med en ansættelsesproces eller forhandlinger om en ansættelseskontrakt.

Hvis du ønsker at indberette anonymt, anbefaler vi, at du ikke tilgår whistleblowerportalen via en PC, der er udleveret eller stillet til rådighed af Stevns Kommune. Herudover anbefaler vi, at du tilgår portalen ved at kopiere linket over i en internet-browser fremfor at klikke på linket.

Hvis du ønsker at være anonym, skal du ikke skrive navn, adresse eller telefonnummer, idet Stevns Kommune er forpligtet til at registrere oplysningerne. Vi anbefaler, at du opretter en sikker postboks, når du foretager indberetningen, så whistleblowerenheden kan kommunikere med dig.

Du opretter postboksen anonymt i whistleblowerportalen i forbindelse med, at du opretter din indberetning.

Du vælger selv et password til din postboks, som du skal bruge, når du vil logge ind i postboksen for at se, om whistleblowerenheden har sendt dig en besked.  

Kommunikationen foregår således i whistleblowersystemet og din identitet kan ikke spores. Behovet for tovejskommunikation kan f.eks. opstå, hvis undersøgelsen af indberettede forhold kræver uddybende oplysninger.

Du kan indberette alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, seksuelle krænkelser samt overtrædelser af EU-retten. Det afhænger af en konkret vurdering af dine oplysninger, om de falder inden for ordningen. 

Som udgangspunkt vil forhold som disse være omfattet:

 • Oplysninger om strafbare forhold; herunder overtrædelser af eventuel tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse.
   
 • Grove eller gentagne overtrædelser af loven; herunder er lov om magtanvendelse, forvaltningsloven, offentlighedsloven, databeskyttelsesloven samt efter omstændighederne f.eks. lovgivning, som har til formål at sikre folkesundheden, sikkerhed i transportsektoren eller beskyttelse af natur og miljø m.v. omfattet.
   
 • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper; herunder er undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet  omfattet. Det samme er tilfældet ved bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.
   
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, f.eks. retningslinjer om gaver, tjenesterejser mv.
   
 • Seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane.

Du kan som udgangspunkt ikke indberette til whistleblowerordningen om følgende forhold:

 • Oplysninger om overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter om f.eks. sygefravær, alkohol, påklædning, privat brug af kontorartikler mv.
   
 • Oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen vil som udgangspunkt ikke være omfattet af Stevns Kommunes whistleblowerordning. Dette kan f.eks. være generel utilfredshed med en leder, utilfredshed over en kollegas arbejdsindsats eller samarbejdsmæssige problemstillinger.

Sådanne oplysninger bør i stedet indgives til nærmeste leder, personale-/HR-afdeling eller tillidsrepræsentant. I det omfang du alligevel indberetter den type forhold, vil Stevns Kommune fortælle, hvor du i stedet kan henvnde dig.

Indberet i god tro

Hvis du skal være beskyttet mod ansættelsesretlige konsekvenser, er det en forudsætning, at du er i god tro om rigtigheden af forholdet og de oplysninger, du indberetter 

Din indberetning bliver gennemgået af en advokat fra advokatfirmaet Norrbom Vinding inden for 24 timer. Du vil senest inden syv dage modtage en bekræftelse på, at din indberetning er modtaget. 

Advokaten vil efter første gennemgang orientere Stevns Kommunes whistleblowerenhed, om din indberetning falder inden for ordningen. Hvis din indberetning falder uden for, vil den blive henlagt, og du vil om muligt modtage besked.

Hvis din indberetning falder inden for ordningen, vil whistleblowerenheden overlevere oplysningerne til kommunaldirektøren, som forestår yderligere undersøgelser af det indberettede forhold og ikke mindst beslutter, hvad der skal ske.

Det kan f.eks. bestå i politianmeldelse af forholdet, ansættelsesretlige reaktioner over for medarbejdere eller kontraktretlige reaktioner over for samarbejdspartnere. Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvad den relevante måde at følge op på er i et givent tilfælde.

Når opfølgningen er afsluttet, får du en tilbagemelding på undersøgelsens evt. konsekvenser i det omfang, det er muligt.

Hvis du har indgivet en anonym indberetning, og i den forbindelse ikke har oprettet en sikker postboks op i relation til kommunikation, er det ikke muligt for Stevns Kommune at bekræfte modtagelsen eller at give en efterfølgende tilbagemelding.

En gang årligt skal borgerrådgiveren i sin funktion af whistleblowerenhed redegøre for bl.a. antallet af modtagne indberetninger og status for disse i den pågældende periode.

Stevns Kommunes whistleblowerordning - indberetninger i perioden 17. december 2021 - 31. december 2021 (pdf)

Stevns Kommunes whistleblowerordning - indberetninger i perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022 (pdf)

Hvis du har spørgsmål til whistleblowerenheden, kan du kontakte:

Gülüm Yalcin
S:Borgerrådgiver
Hans Christian Andersen
S:Teamleder
O:HR