Vidensbank

Find alt fra baggrundsstof om naturen i Tryggevælde Ådal, helhedsplaner for området, naturbeskrivelser og referater af borgermøder.

Viden om Pilotnaturpark Ådalen

Fuglerapporten viser, at Tryggevælde Ådal er et fremragende sted at se på fugle. Der blev fundet 1.683 par ynglefugle i Tryggevælde Ådal fordelt på 60 forskellige arter. Det var både ”vandfugle” som ænder og blishøner og ”landfugle” som agerhøne og solsort.

Dertil har ådalen den største bestand af ”sumpsangere” i Danmark. Det er vil sige sivsanger, kærsanger og rørspurv.

Interessant er det også, at langt de fleste fugle blev fundet udenfor de særlige rigkær, som er botanisk set meget værdifulde. Det betyder groft sagt, at man kan planlægge plejen så botanikken tilgodeses, hvor der er spændende botanik, og fuglene tilgodeses, hvor fuglene holder til.

Rapporten anbefaler, at Tryggevælde Ådal plejes med særligt fokus på følgende fuglearters behov:

  • Vadefugle: Dobbeltbekkasin, rødben, tredækker og vibe
  • Sumphøns og andefugle: Atlingand, engsnarre og plettet rørvagtel
  • Rovfugle: Rørhøg
  • Spurvefugle: Bynkefugl, gul vipstjert, græshoppesanger og sivsanger

Tager man udgangspunkt i disse arter, vil man også gavne fuglelivet i ådalen bredt.

Rapportens resultater bliver inddraget i planlægningen af naturplejen i Tryggevælde Ådal.

Læs hele rapporten her (pdf)

Rapportens hovedpointer

Tryggevælde Ådal er et stort sammenhængende naturområde, der er Natura 2000-område. Området er kendt for sine værdifulde rigkær. Driften i ådalen er reduceret væsentligt indenfor de seneste knapt 20 år og græssede enge og kær er afløst af tilgroningssamfund med høje græsser, urter og pilekrat. Der er ikke tidligere foretaget en egentlig padderegistrering i ådalen; uagtet at det er regionens største sammenhængende naturområde på næsten 1500 ha.

Naturtilstanden i de undersøgte vandhuller er ikke god. Således er tilstand i 80 % bedømt til at være ringe eller decideret dårlig. Derfor er det ikke overraskende, at registreringen viser, at paddeinteresserne er forholdsvis begrænsede i selve ådalen; hvilket primært skyldes gentagne oversvømmelser, der fylder alle vandhuller med fisk. Fisk er registreret som en trussel i 66 % af vandhullerne. Desuden har prædation fra svømmefugle på paddeæg og -yngel ligeledes en væsentlig negativ effekt på mange paddearter. De største padde-interesser findes i længst væk fra åen, mod dyrket ager samt på arealer udenfor den egentlige ådal.

Udover de nævnte oversvømmelser og ”forurening” af vandhuller med fisk vurderes det, at manglende drift og efterfølgende skygge af bredarealer og holmrender har en væsentlig negativ indvirkning på padderne i Tryggevælde Ådal. For ikke mindre end 75 % af vandhullerne er tilgroning og skygge registreret som en trussel.

Der er registeret seks arter af padder, heraf to Bilag IV-arter (Stor vandsalamander og Springfrø). Begge arter er registreret ynglende på tre lokaliteter. Derudover er der registreret fire andre arter af padder - Butsnudet frø, Grøn frø, Lille vandsalamander og Skrubtudse. Butsnudet frø, der klart er den mest krævende af disse arter, er registreret på syv lokaliteter.

Læs rapporten

Padderapport Tryggevælde Ådal 2023 (pdf)