Haveaffald

Stevns Kommune henter dit haveaffald to gange om året.

Det er også muligt at se startdatoerne for afhentning af haveaffald i din tømmekalender.

Du må tidligst lægge dit haveaffald ud til afhentning to dage før indsamlingen starter - og senest kl. 06.00 på dagen, hvor indsamlingen starter. Det skyldes hensyn til færdsel og fremkommelighed på de offentlige arealer.

Vi anbefaler, at du putter haveaffald, som mindre kviste, løv, blomster og grønt køkkenaffald i din egen kompost, da det er bedst for vores miljø.

Da vi nu sorterer madaffald fra restaffald vil det kun være muligt at købe kompostbeholder på genbrugspladserne til halv pris, så længe lager haves.

Afbrænding af haveaffald

Det er ikke længere tilladt at afbrænde haveaffald, da affaldsbekendtgørelsen kræver, at du indsamler alt bioaffald til genanvendelse og ikke brænder det af.

Det er dog stadig tilladt at afbrænde haveaffald Sankt Hans aften - læs mere om reglerne for afbrænding.

Er det for vådt til at du kan afbrænde dit sankthansbål på sankthansaften, skal det bortskaffes som haveaffald.

Indsamlingsregler for haveaffald

 • Haveaffald indsamles KUN ved alle private ejendomme (også sommerhuse) 2 gange årligt og samtidigt i de 2 indsamlingsdistrikter NORD 1-11 og SYD 1-11 i perioderne april-juni og september-november. Der indsamles IKKE haveaffald fra erhvervsejendomme. Dette skal den erhvervsdrivende selv bortskaffe for egen regning.
 • Indsamlingsplan fremgår af kommunens hjemmeside og ved annoncering, og på kommunens hjemmeside findes en tømmekalender under selvbetjeningsløsningen ”Mit affald.”
 • Af hensyn til færdsel og fremkommelighed må haveaffald til indsamling ikke lægges ud før tidligst 2 dage før indsamlingen starter - og senest kl. 06.00 den dato indsamlingen påbegyndes i området.
 • Der indsamles over 4-5 dage i det enkelte område.
 • Haveaffaldet skal være synligt fra vejen, så vognmanden kan se det.
 • I tilfælde af spærring for færdsel på fortov, cykelsti og/eller kørebane forbeholder Stevns Kommune sig ret til at foretage speciel afhentning af det pågældende udlagte haveaffald for grundejers regning.
 • Indsamlingen foregår med grab, hvorfor haveaffald skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til hegn, græsplæner, postkasser, kabelkasser, træer, luftledninger m.v.
 • Der må ikke lægges haveaffald på målerbrønde, betondæksler og ved stengærde, da vognmanden ikke kan se det under haveaffaldet. Sker der skader på førnævnte på grund af haveaffaldets placering, er det grundejers eget ansvar.
 • Haveaffald til indsamling må gerne være emballeret, men kun i papirsække. Der må ikke være jord, træstød, sten, betonfliser eller andet affald, dette skal afleveres på genbrugspladsen.
 • Grene udlagt til indsamlingen må maksimalt have en diameter op til 10 cm, og må ikke være længere end 3 meter.
 • Der indsamles maksimalt 15 m3, svarende til 1 vognlæs, haveaffald pr. ejendom. Eventuelt resterende haveaffald skal ejer selv bortskaffe for egen regning.
 • Det udlagte haveaffald medtages ikke, hvis ovenstående retningslinjer ikke er overholdt.
 • Oprydning efter indsamling af haveaffald skal grundejer selv sørge for.
 • Haveaffald kan desuden afleveres hele året på kommunens genbrugspladser.
 • Stevns Kommune anbefaler, at haveaffald fra pryd- og køkkenhave, som er egnet til hjemmekompostering f.eks. blade, kviste, tørt græs og ukrudt hjemmekomposteres med henblik på genanvendelse som kompost.
 • Til komposten kan der tilsættes mindre mængder gødning fra kæledyr (hunde, kaniner m.m.).
 • Kompostering kan finde sted i kompostbeholdere eller kompostbunker. Komposteringsområdet skal fremstå klart afgrænset og ryddeligt.
 • Giver kompostering anledning til uhygiejniske forhold, rotter eller andre ulemper, kan kommunen give påbud om afhjælpende foranstaltninger eller nedlægge forbud mod fortsat kompostering.