Byggeaffald

Både store og små byggeprojekter, renoveringer og nybyggeri osv. giver affald. Du skal sortere dit bygge- og anlægsaffald, så mest muligt af det kan genanvendes.

Før du går i gang med renovere eller rive ned, skal du anmelde til os, hvad byggeaffaldet består af og hvor meget der er. Selvom du har en rådgiver, entreprenør eller håndværker til at styre og udføre byggearbejdet, er det stadig dit ansvar som bygherre at sikre, at anmelde bygge- og anlægsaffaldet korrekt.

Vi skal have din anmeldelse 14 dage, før du går i gang, når:

  • Dit byggearbejde vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller anlæg, eller frembringer mere end 1 tons affald
  • Du fjerner asbestholdige materialer
  • Du fjerner forurenet eller farligt affald, f.eks. bly i maling og PCB

Stevns Kommune har lavet en vejledning om Håndtering af bygge- og anlægsaffald (pdf)

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit affald er byggeaffald og hvad du skal gøre med det.

Som bygherre er det dit ansvar byggeaffaldet bliver:

  1. Anmeldt til os.
  2. Sorteret efter de gældende regler.
  3. Kørt væk til genbrugsstationen eller et godkendt modtageranlæg.

Selvom du har en rådgiver, entreprenør eller håndværker til at styre og udføre byggearbejdet, er det stadig dit ansvar som bygherre at bygge- og anlægsaffaldet bliver håndteret korrekt.

Bygherren er den person eller virksomhed, der betaler for det pågældende bygge- og anlægsarbejde.

Regulativ for erhvervsaffald (pdf)

Det er vigtigt du tager højde for hvordan og hvornår du skal af med dit byggeaffald allerede i planlægningen af byggeprojektet. HUSK, at du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald til os mindst 14 dage, inden du går i gang med byggearbejdet.

Derudover vil det som regel være en god idé at få affaldet kørt væk jævnligt i løbet af byggeriet, både af hensyn til miljøet og for at sikre bedre plads på byggepladsen.

Du skal anmelde bygge- og anlægsaffald, hvis:

  • Dit byggearbejde vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller anlæg, eller frembringer mere end 1 tons affald. Hvis dit byggearbejde vedrører flere bygninger eller anlæg, skal du vurdere det under ét.
  • Du fjerner asbestholdige materiale.
  • Du fjerner forurenet eller farligt affald, for eksempel maling med bly og PCB
  • Du skal også sikre dig, at der ikke er miljøfremmede stoffer, som f.eks. asbest, PCB og tungmetaller i byggeaffaldet.

Hvis byggearbejdet vedrører bygningsdele, som er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, så SKAL du foretage en screening, uanset ovenstående areal- eller mængdebegrænsning. Du kan læse mere i vores vejledning om Håndtering af bygge- og anlægsaffald (pdf).

Det er stadig dit ansvar som bygherre bygge- og anlægsaffaldet anmeldes korrekt, selvom du har en rådgiver, entreprenør eller håndværker til at styre og udføre byggearbejdet.

Du skal kildesortere alt affald fra bygge- og anlægsarbejder og så vidt muligt sortere alle direkte genbrugelige materialer fra ved selektiv nedrivning.

Tommelfingerreglen er, at materialer, der kan genanvendes, skal genanvendes.

Du kan læse mere i vores vejledning om Håndtering af bygge- og anlægsaffald (pdf).

Hvordan genanvender jeg sten-, tegl- og betonmaterialer?

Du har mulighed for at genanvende sten-, tegl- og betonmaterialer mv. som erstatning for fx sten og grus uden tilladelse, hvis de ikke er forurenede (affaldsfraktion 1 - 4). Med forarbejdning mener vi nedknusning til en materialestørrelse svarende til primære råstoffer (fx skal materieler du ønsker at anvende som erstatning for bundsikringsgrus, nedknuses til en materialestørrelse på 0–80 mm).

Du må opbevare forurenet bygge- og anlægsaffald (affaldsfraktion 1 – 7) på stedet i op til et år. Ved uforurenet bygge- og anlægsaffald mener vi bygge- og anlægsaffald, hvor det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang, eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed.

Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod eller rester af maling og lak.

Det er bygherrens ansvar at sikre, at anvendelsen af materialerne ikke er i strid med Byggeloven, Planloven, Natur- eller Miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Genanvendelse af jern og metal, gips, stenuld mv.

Du må anvende frasorteret, genanvendeligt bygge- og anlægsaffald til samme eller beslægtede formål som materialerne har været brugt til hidtil. Alternativt kan du aflevere materialerne til en indsamlervirksomhed eller et anlæg, der modtager affald til genanvendelse.

Affald med PCB er farligt affald, som du skal anmelde til Stevns Kommune.

Når vi har modtaget din anmeldelse, anviser vi herefter, hvordan du skal komme af med affaldet.

I PCB-guiden kan du finde oplysninger om, hvordan du skal undersøge din bygning for PCB og hvordan du skal håndterer byggeaffald med PCB.

Brugen af PCB

PCB blev introduceret i byggeriet i 1950'erne og blev hurtigt et populært tilsætningsstof i f.eks. fuger, termoruder, lim, maling samt visse elektriske komponenter. I dag er PCB forbudt.

De første forbud mod at anvende PCB i byggematerialer kom i 1976, og anvendelsen af PCB ophørte helt i 1986. Selv om der nu er gået godt 30 år, siden PCB blev forbudt, findes der fortsat betydelige mængder af PCB i de eksisterende bygninger.

Asbest er farligt affald, som du skal anmelde til Stevns Kommune

Når vi har modtaget din anmeldelse, anviser vi, hvordan du skal skaffe dig af med asbestaffaldet.

For at mindste risikoen for spredning af asbest til mennesker og miljø anbefaler vi, at du altid får et godkendt firma til at fjerne dit asbestholdige byggeaffald. Det skyldes, at asbest er meget sundhedsskadeligt, og du skal derfor overholde en række omfattende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere om asbest på arbejdstilsynets hjemmeside.

Der er tre typer affald med asbest, da noget støver mere end andet. Det betyder også, at der er forskellige krav til, hvordan du skal pakke og komme af med affaldet.

Vejledning om asbest (pdf)

Affald med bly, kviksølv eller andre tungmetaller er farligt affald, som du skal anmelde til Stevns Kommune

Når vi har modtaget din anmeldelse, anviser vi, hvordan du skal skaffe dig af med affaldet der indeholder tungmetaller.

Da tungmetaller er giftige for mennesker og miljø, er det vigtigt, at du får håndteret og bortskaffet byggeaffald med tungmetaller rigtigt. Det skal du gøre for at undgå spredning af tungmetaller med fare for dig, dine omgivelser og miljøet.

Du kan læse mere i vores vejledning om Håndtering af bygge- og anlægsaffald (pdf).

Brugen af tungmetaller

Tungmetaller er i stor udstrækning blevet anvendt i mange forskellige byggematerialer fra før år 1900 og helt frem til i dag. Tungmetaller findes ofte i maling fra før 1950, linoleumsgulve, fliser og klinker m.v.