Hvor mange dyr må jeg have på min ejendom?

Der er en størrelsesgrænse for hvor mange fx høns, hunde, køer eller heste du må have som privatperson.

Miljølovgivningen skelner mellem erhvervsmæssigt- og ikke erhvervsmæssigt dyrehold (hobbydyrehold). Et erhvervsmæssigt dyrehold vurderes udelukkende på baggrund af dyreholdets størrelse, og ikke på hvorvidt du har dem i erhvervsøjemed.

Du kan etablere og ændre ikke-erhvervsmæssigt dyrehold uden forudgående anmeldelse til kommunen.

Størrelsesgrænsen for et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er:

 • 20 høns og
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt
 • et dyrehold med enten:
  a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
  b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,
  c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
  d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
  e) 15 producerede slagtesvin,
  f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
  g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
  h) andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
  i) forskellige dyretyper sammensat efter litra a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter litra a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 pct.

Få hjælp til at regne dyreholdet ud

Det kan være vanskeligt at regne ud, om du har nok dyr til, at du enten skal anmelde eller søge om tilladelse til dit dyrehold.

Kontakt os - så hjælper vi dig med udregningen. Skriv til os på: tekmil@stevns.dk

Begrænsninger

Hvis dyreholdet består af flere typer dyr, kan vi ud fra en konkret vurdering afgøre, at dyreholdet anses for værende erhvervsmæssigt.

Dit dyrehold må ikke medføre væsentlige gener for omkringboende eller forurening og risiko for forurening.

Det er generelt ikke tilladt at etablere dyrehold med kvæg, svin, heste, får eller geder i byzone- og sommerhusområder eller områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Læs mere om reglerne for dyrehold i bekendtgørelsen på Retsinformation.dk

Hobbyhønsehold 

Hvis du gerne vil holde høns, skal du være opmærksom på, at det ikke generer dine naboer.

Der er visse regler, du skal være opmærksom på, hvis du vil holde høns og bor i byzone, sommerhusområder eller områder i en landzone som ved lokalplan er beregnet til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Du må i disse områder have 20 høns.