Jeg skal bygge nyt eller bygge om

Det kræver i de fleste tilfælde en godkendelse, når du skal bygge nyt hus, bygge om, bygge til eller opføre en anden form for byggeri.

Anmeld en midlertidig aktivitet

Du skal anmelde aktiviteten, hvis dit byggeprojekt støjer eller støver meget 

Ring mig op vedr. min byggesag

Udfyld skemaet og vi ringer dig op

Skal du i gang med et byggeprojekt? Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gjort det nemt for dig at undgå de mest almindelige fejl, når du indgår aftalen med håndværkeren. På deres hjemmeside kan du få tips og gode råd til, hvordan du samarbejder med din håndværker.

Takster

Stevns kommune opkræver fra den 1. januar 2023 gebyr for at sagsbehandle byggesager, hvor der træffes afgørelse efter Byggeloven og Bygningsreglementet.

Gebyret opkræves ved meddelelse af afgørelse, herunder byggetilladelse, dispensation(er) og påbud. Regning for gebyrer udstedes til ejendommens ejer. Der kan ikke meddeles dispensation fra gebyr eller på anden måde ske undtagelse.

Der tages gebyr for følgende sager:

 • Tilladelse                 1124 kr.
 • Afslag                        1124 kr.
 • Lovliggørelser         1124 kr.
 • Dispensationer       1124 kr.

 

Det skal du vide, før du søger byggetilladelse

Kommunalbestyrelsen har i september 2012 godkendt en arkitekturpolitik der fungerer som et arbejdsgrundlag. Byggesagsbehandlingen foregår under hensyn til intentionerne i arkitekturpolitikken. Stevns Kommunes kulturhistorie og arkitektoniske værdier er fælles arvegods, og det er kommunalbestyrelsens holdning, at vi skal passe på disse værdier, som trækker tråde langt tilbage i tiden og er med til at tegne vores identitet.

Det gør vi bl.a. ved:

 • At planlægning og byggesagsbehandling i eksisterende byer og byrum sker med afsæt i arkitekturpolitikkens registrering og beskrivelse af byernes eksisterende og overordnede værdier, så disse inddrages og styrkes.
 • At nye større udstykninger planlægges så de rummer en egen identitet så de indgår i den eksisterende by som et værdifuldt supplement til det samlede bymiljø.

Læs den godkendte arkitekturpolitik (pdf)

Stevns Kommune har i forbindelse med sø- og åbeskyttelseslinjerne, fået udarbejdet et administrationsgrundlag til sagsbehandling af sager indenfor beskyttelseslinjen.

Administrationsgrundlaget danner grundlag for vurderingen af de eksisterende forhold samt dispensationsmulighederne inden for beskyttelseslinjen og skal sikre en ensartet sagsbehandling.

Afgørelsen i den enkelte sag vil dog altid være baseret på en konkret vurdering.

Administrationsgrundlaget er taget til efterretning af Plan, Miljø & Teknikudvalget d. 9. maj 2023.

Læs administrationsgrundlaget for sø- og åbeskyttelseslinjer.

Hvis du vil bygge et række- eller familiehus, skal du have tilladelse fra kommunen. 

Dit nye byggeri skal overholde kravene i det bygningsreglement der hedder BR18 hvilket hovedsagelig vil sige krav til sikkerhed, sundhed, teknisk udførelse, energi samt generelle krav med hensyn til placering og størrelse.

Du skal undersøge, om der er bestemmelser i lokalplaner eller byplaner, der enten skærper eller lemper kravene til for eksempel byggeriets placering på grunden.

Det er dit ansvar at oplyse, om det indsendte byggeprojekt kræver dispensation. Du skal i din ansøgning begrunde, hvorfor bestemmelserne ikke kan overholdes.

Din ansøgning skal være skriftlig og underskrives af ejeren. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om adresse og matrikelnummer.

Du skal vedlægge situationsplan, plan-, snit- og facadetegninger til i din ansøgning.

Danmark er opdelt i tre zoner: byzoner, sommerhusområder og landzoner.

Byzoner og sommerhusområder er ofte reguleret af lokalplaner og byplanvedtægter. Landzonen reguleres af planlovens bestemmelser om landzoneadministration, bestemmelserne står i kapitel 7 i planloven, men også her kan der være lokalplaner og byplanvedtægter. I alle tre zoner kan der desuden være tinglyste servitutter.

I landzoner må der ikke uden tilladelse fra landzonemyndigheden foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer. Det er Kommunen, der er landzonemyndighed, og en tilladelse herfra kaldes en landzonetilladelse.

Hvis du ønsker at bygge i landzone skal du forvente en længere sagsbehandlingstid, end hvis man bygger i byzone eller sommerhusområder. Byggetilladelse til byggeri i landzone kan først meddeles, når landzonetilladelsen er meddelt.

Søg om landzonetilladelse

I områder, der er udlagt til boligformål, er der mulighed for at drive erhverv i en del af boligen, når følgende betingelser er opfyldt:

 • Erhvervet skal drives af den, der bebor den pågældende bolig, og der må ikke være ansatte i virksomheden
 • Den type erhverv, der kan drives er liberale erhverv, frisør, dagpleje eller tilsvarende
 • Virksomheden må ikke ændre ejendommens eller boligområdets karakter
 • Der må kun foretages diskret skiltning
 • Der skal som udgangspunkt etableres mulighed for parkering på egen grund
 • Etablering af erhverv i egen bolig jf. ovenstående skal meddeles til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Sådan søger du byggetilladelse

Du skal søge om byggetilladelse til opførelse af, og tilbygninger til garager, carporte, overdækkede terrasser og alle slags udhuse, når bygningerne tilsammen har et areal på over 50 m².

bygogmiljø.dk kan du oprette et ansøgningsprojekt, hvis du skal bygge nyt, bygge til eller foretage ændringer, som kræver tilladelse fra, eller anmeldelse til, byggesagsmyndigheden i Stevns Kommune.

Du kan, i samarbejde med dine rådgivere, håndværkere eller entreprenører, i eget tempo udfærdige en ansøgning og sende den til kommunen, når du er klar til det og har fået vedlagt de oplysninger, der skal til for at informere os om dit projekt.

Du logger ind med Mit-ID. Vi kan først se din ansøgning, når du vælger at sende den til os. Du kan til enhver tid fortryde eller gå til og fra den webbaserede portal som det passer dig.

Byg & Miljø hjælper dig undervejs i processen ved at gøre dig opmærksom på eventuelle mangler i din ansøgning.

Vi sender en SMS eller e-mail, når der er nyt til dig fra kommunen i Byg & Miljø.

Du kan i særlige tilfælde få dispensation til dit byggeri, hvis det ikke strider mod de regler, som gælder. Vi giver kun dispensation ud fra en individuel vurdering.

Du kan få dispensation fra bestemmelserne i bygningsreglementerne, lokalplaner og byplaner, når det er foreneligt med de hensyn, som ligger til grund for bestemmelserne.

Det er dit ansvar at oplyse, om dit byggeprojekt kræver dispensation fra de gældende bestemmelser. Din ansøgning skal indeholde en redegørelse for hvilke bestemmelser, du søger dispensation fra og en begrundelse for, hvorfor du ikke kan overholde dem.

I forbindelse med behandling af en ansøgning om dispensation, vil vi ofte foretage en naboorientering i to uger.

Hvis der kommer indsigelser i forbindelse med naboorienteringen, vil de indgå i den efterfølgende sagsbehandling.

Når du har søgt byggetilladelse

Sagsbehandlingstiden er lige nu estimeret til:

 • 8-10 uger for mindre kompliceret byggeri herunder enfamiliehuse m.v.
 • 8-10 uger for øvrigt byggeri herunder erhvervsbyggeri

Den angivne tid er afhængig af, om vi blot skal give en byggetilladelse, eller om din ansøgning er mere kompliceret. Der tillægges minimum 4 uger ved dispensationssager eller hvis der skal laves en helhedsvurdering. Hvis der kræves landzonetilladelse tillægges der minimum 8 uger.
Ved lovliggørelsessager må du forvente en længere sagsbehandlingstid da disse ikke er omfattet af regeringens servicemål for sagsbehandlingstider.

Sagsbehandlingstiden er et udtryk for den forventede samlede tid, vi skal bruge fra vi modtager din fyldestgørende ansøgning til vi giver en afgørelse. En fyldestgørende ansøgning, indeholder alle nødvendige oplysninger og bilag som fx tegninger, beskrivelser fuldmagter mv. Det er alle sammen oplysninger som vi skal bruge for at kunne behandle din ansøgning korrekt.

Sagsbehandlingstiden kan variere alt efter, hvor mange byggesager vi har til behandling. F.eks. bygger mange om foråret, og det gør sagsmængden større og dermed sagsbehandlingstiden længere.

Du skal være opmærksom på, at for at vi kan behandle din sag så skal den være fuldt oplyst. Ellers vil din ansøgning blive afvist og du vil modtage en liste over det som der mangler i din ansøgning.

For at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesager, har vi indtil videre valgt at nedprioritere behandlingen af klagesager. Det betyder, at du må forvente en længere sagsbehandlingstid. Klagesager tager som regel mindst 6 måneder at behandle. Det kommer an på sagens karakter.

Stevns Kommune har vedtaget en forskrift for bygge- og anlægsaktiviteter, som er gældende fra 10. september 2018. Forskriften omhandler regler om støj, vibrationer og støv i forbindelse med midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter i Stevns Kommune.

Hvis dit byggeprojekt støjer eller støver så meget at det kan være til gene for dine naboer, skal du anmelde det til Stevns Kommune. Det kan f.eks. være, hvis du skal sandblæse dit hus eller rive en bygning ned.

Du skal anmelde det til os senest 14 dage før, du agter at gå i gang med dit projekt.

Det er vigtigt, at du kender reglerne, hvis du er boligejer og hyrer udenlandsk arbejdskraft til dit nye badeværelse eller omlægningen af dine have.

Du skal sikre dig, at den udenlandske virksomhed kan dokumentere, at den er anmeldt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Kan virksomheden ikke det, skal du give Arbejdstilsynet besked senest 3 dage efter, at arbejdet er gået i gang. Ellers kan du få en bøde på 10.000 kr.

Udenlandsk arbejdskraft skal være anmeldt i RUT, så myndighederne kan kontrollere, at de udenlandske virksomheder overholder de danske regler om for eksempel arbejdsmiljø og skat.

Du skal give Arbejdstilsynet besked på at.dk, hvor du også kan finde mere information om reglerne.

Du skal være opmærksom på dræn, hvis du skal til at bygge, og som grundejer er det din pligt at sikre, at dræn bibeholdes, vedligeholdes og fungerer optimalt.

Selvom der ikke findes tegninger over dræn, kan et areal godt være drænet. Derfor er det ofte nødvendigt med en fysisk undersøgelse.

Du må ikke hindre afstrømning fra opstrøms beliggende ejendomme, derfor må eksisterende dræn ikke ændres eller sløjfes uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Ved større udstykning kan du med fordel etablere et afskærende omfangsdræn, der sikrer den fortsatte afledning af vand fra opstrøms beliggende ejendomme, så der ikke er dræn i kommende byggefelter.

Hvis du etablerer omfangsdræn og yderligere tilledning af vand til eksisterende dræn, kræver det godkendelse af vandløbsmyndigheden.

Ved udstykning skal du som udstykker og den ansvarlige landinspektør være opmærksom på, at du kun må ændre eventuelle afgørelser angående vandløbet efter anmodning

Håndværkerfradraget blev afskaffet pr. 1. april 2022.

Du kan dog få fradrag for håndværksarbejde, hvis dette er udført senest 31. marts 2022 og betalt senest d. 31. maj 2022.

Du kan læse mere om håndværkerfradraget på skat.dk.