Jordvarmeanlæg

Du skal ansøge om tilladelse hos Stevns Kommune, inden du etablerer eller sløjfer dit jordvarmeanlæg. Ansøgningen skal sendes via selvbetjeningssystemet Byg og Miljø.

Du skal bruge dit Mit-Id til at udfylde ansøgningen.

Selvbetjeningssystem Byg og Miljø

Etabler, ændre eller sløjf jordvarmeanlæg

Etablering af jordvarmeanlæg

Der er nogle krav, der skal være opfyldt for, at du kan få tilladelsen. For eksempel er der afstandskrav til vandindvindingsanlæg, materialekrav til varmeslangerne, sikkerhedsanordninger og anvendelse og indhold af frostsikringsmiddel.

Vær opmærksom på, at der også kan være andre papirer som du skal have i orden, når du skal have jordvarme. Det kan for eksempel være en byggetilladelse.

Der gælder særlige forhold, hvis grunden er kortlagt ifølge lov om jordforurening. I dette tilfælde skal du have en separat tilladelse, før du må begynde arbejdet.

Ansøgningens indhold

Din ansøgning skal bl.a. indeholde en tegning, der viser, hvor på din grund du vil placere varmeslangerne. Til ansøgningen er en simpel, men illustrativ skitse tilstrækkelig, men du skal sende en målfast tegning, når du har etableret anlægget.

Færdigmelding

Husk at færdigmelde dit jordvarmeanlæg senest 14 dage efter det er etableret. Jordvarmeanlægget vil herefter blive registreret i BBR.

Bemærk - Hvis et jordvarmeanlæg erstatter et eksisterende oliefyr, og olietanken sløjfes, skal sløjfningen ske i overensstemmelse med de gældende regler for sløjfning af olietanke, og du skal afmelde dit oliefyr via BBR.

Info om jordvarmeanlæg

Jordvarmeanlæg skal, ifølge jordvarmebekendtgørelsen, tæthedsprøves før det tages i brug første gang, ved genstart af et anlæg efter reparation eller vedligeholdelse af den nedgravede del af anlægget.

Resultatet af tæthedsprøvningen skal indsendes til kommunen indenfor 14 dage.

Firmaet, der udfører tæthedsprøvningen, skal aflevere dokumentation for tæthedsprøvningen. Dokumentationen skal, som minimum, indeholde følgende oplysninger:

  • Adresse for placeringen af jordvarmeanlægget
  • Dato for tæthedsprøvning
  • At tæthedsprøvningen er udført i henhold til gældende bekendtgørelse for jordvarmeanlæg - og med angivelse af bekendtgørelsens nr. og dato.
  • Resultatet af tæthedsprøvningen
  • Navn, adresse og CVR nr. på firmaet, der har tæthedsprøvet anlægget

Der skal udføres et eftersyn af jordvarmeanlægget efter første driftsår. Eftersynet skal udføres af en sagkyndig. I jordvarmebekendtgørelsen er anført hvilke forhold, som skal undersøges ved eftersynet.

Resultatet af kontrollen skal opbevares i mindst 10 år.

Hvis du planlægger at tage dit jordvarmeanlæg permanent ud af drift, skal du meddele det til Stevns Kommune via selvbetjeningssystemet Byg og Miljø. Når vi har modtaget din henvendelse, registrerer vi sløjfningen af jordvarmeanlægget i BBR, og din tilladelse til jordvarmeanlægget bortfalder.

Sløjfningen af jordvarmeanlægget skal ske i overensstemmelse med tilladelsens vilkår, og som beskrevet i den gældende bekendtgørelse for jordvarmeanlæg. Det betyder bl.a., at jordvarmeslangerne skal tømmes for væske, og at væsken skal bortskaffes som farligt affald.