Klag over røg, støj og møg

Du kan klage, hvis du er generet af støj, røg eller møg fra din nabo eller andre.

Klag over støj, røg og møg

Bemærk at du ikke kan klage anonymt

Stevns Kommune har mulighed for at gribe ind via miljølovgivningen i visse typer af sager om støj-, røg- og lugtgener.

Det kan ske når vi vurderer, at genen er væsentlig og ligger ud over, hvad du almindeligvis må acceptere. Der er f.eks. faste regler for virksomheders støj til omgivelserne, ligesom du må acceptere en vis røgmængde fra skorstene til private brændeovne under optændingen.

Inden du kontakter kommunen

Det er ikke altid, at naboer har samme opfattelse af, hvornår noget er generende.

Før Stevns Kommune behandler din klage vil vi altid forhøre os om, hvorvidt du selv har indledt en positiv dialog med den person du klager over. En klagesag kan ofte forværre en konflikt, som måske kunne være løst i fællesskab.

Husk: Du kan ikke klage anonymt.

Du modtager en kvittering på din klage indenfor 10 dage og kommunen fastsætter herefter sagens videre forløb.

Klage - hvad kan jeg forvente?

Du kan forvente hjælp og vejledning ved væsentlige gener fra:

 • Lugt eller støj fra landbrug, virksomheder og forretninger
 • Støj og støv fra midlertidige bygge- og anlægsarbejder
 • Røg fra private fyringsanlæg
 • Støj fra varmepumper
 • Anonyme klager eller klager der har karakter af nabochikane
 • Sager hvor kommunen ikke er myndighed
 • Forhold på privat grund, hvor der ikke er fare for miljøet

Du må ikke længere brænde haveaffald af, da affaldsbekendtgørelsen kræver, at alt bioaffald indsamles til genanvendelse og ikke må forbrændes.

Du må dog stadig brænde haveaffald af Sankt Hans aften. 

Sankthansbål

Du må tidligst etablere dit sankthansbål den 1. juni. Sankthansaften (23. juni) må du brænde haveaffald af frem til fire timer efter solnedgang. Vi opfordrer til, at du flytter bålet på selve dagen, så pindsvin, mus, fugle og andre smådyr, der har søgt ly i bunken, ikke bliver brændt levende. 

Afstandskrav: 

 • 30 meter fra bygninger med hårdt tag 
 • 60 meter fra brændbare markafgrøder 
 • 200 meter fra bygninger med tag af strå eller andet letantændeligt materiale 
 • 200 meter fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbare emballager og lignende samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser, samt overjordiske naturgasinstallationer 
 • 200 meter fra nåletræsbevoksninger og anden brændbar vegetation. 

Bemærk: I vindretningen fordobles afstandene!

Du skal skaffe dig af med dit bålmateriale som almindeligt haveaffald, hvis det er for vådt til, at du kan brænde dit sankthansbål af sankthansaften.

Lejrbål

Du må gerne lave mindre lejrbål, herunder bål i bålfade, beregnet til madlavning og hygge på særligt indrettede pladser. HUSK at holde forsvarlig afstand til brandbare overflader og genstande.

Du må lave lejrbål året rundt fra solopgang og det skal være afsluttet senest en time efter solnedgang samme dag. Til lejrbål må du maksimalt anvende 1 m3 rent, tørt træ, træbriketter m.v., der ikke er affald.

Dit bål må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne.

Sådan kommer du af med dit haveaffald

Det haveaffald, du ikke komposterer, flishugger eller lignende på din egen grund, kan du aflevere på kommunens genbrugspladser eller bortskaffe via kommunens indsamlingsordning for haveaffald.

Husk at du må acceptere en vis røgmængde fra skorstene til private brændeovne under optændingen.

Regler for brug af brændeovne (pdf)

Gode råd til optænding

Det er muligt som hobby at have dyr på din ejendom, men der er regler for hvor mange du må have før det bliver betragtet som erhvervsmæssigt.

Læs mere om regler for hobbydyrehold.

For at forhindre at gamle biler lækker olie eller andre kemikalier, der forurener miljø og grundvand, har alle pligt til at skrotte deres udtjente køretøjer.

Læs mere i Stevns Kommunes Vejledning for skrotbiler (pdf)

Husk på landet må man forvente at der periodevis forekommer lugt fra husdyrbrug. Ved helt uacceptable lugtgener fra staldanlæg kan du kontakte Stevns Kommune.

Klager over lugtgener fra udbringning af husdyrgødning kan som udgangspunkt ikke behandles.

Varmepumper kan give anledning til støj som er generende for naboer.

Støjen fra varmepumper er underlagt miljøloven. Det betyder at varmepumpen skal overholde nogle støjgrænser til naboerne. Det er kommunen, der fastlægger den støjgrænse varmepumpen skal overholde ved naboen - typisk 35 dB(A) i almindelige villakvarterer.