Opsætning af vindmølle

Du skal søge byggetilladelse og muligvis andre tilladelser inden du sætter en vindmølle op.

Her på siden kan du finde mere information om krav og regler for vindmøller.

Værd at vide om opsætning af vindmøller

Vindmøller inddeles typisk i tre typer:

Mikro- og minivindmøller:

Vindmøller på op til 1 m2 i rotorareal betegnes ofte mikromøller, og vindmøller med rotorareal mellem ca. 1 og 5 m2 betegnes ofte minimøller. Disse møller installeres normalt på bygninger.

Husstandsvindmøller:

En husstandsvindmølle er en mølle med en totalhøjde på maks. 25 m. Disse møller er fritstående, og opsættes typisk i tilknytning til en ejendom i landzone.

Store vindmøller:

Vindmøller over 25 m i totalhøjde betegnes som store vindmøller. Disse møller kan kun opstilles i specifikt udpegede vindmølleområder. Vindmølleområder udpeges i kommuneplanen.

Alle nye vindmøller kræver ansøgning til kommunen efter bygningsreglementet og bekendtgørelse om støj fra vindmøller.

Hvis møllen placeres i landzone skal der også indhentes landzonetilladelse.

Møllen kan desuden kræve tilladelse/dispensation efter anden lovgivning, f.eks. naturbeskyttelsesloven.

Der er visse krav til møllen uanset type, som kan have indflydelse på, hvor den kan opstilles. Uanset mølletype (horisontal eller vertikal) og gældende for husstandsvindmøller gælder følgende:

Møllen skal være certificeret og opfylde krav til støj og skyggekast.

Læs mere i vejledning om planlægning for, og tilladelse til opstilling af vindmøller (vej nr. 9317 af 26/01/2022) på retsinformation.

Du skal sende din ansøgning via via  Byg og Miljø portalen, hvor du skal uploade relevant dokumentation, støj og skyggeberegninger, samt beskrivelser og tegningsmateriale.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

 • placering af møllen
 • afstand til naboskel
 • rotorareal
 • totalhøjde over terræn
 • dokumentation for teknisk godkendelse af møllen eller hvorfor den er undtaget.
 • oplysning om kildestyrke (støj)
 • beregning der viser støj ved nabobeboelse og områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder (støjfølsom anvendelse): Al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse. 

Du kan desuden blive bedt om følgende oplysninger hvis det vurderes nødvendigt i forbindelse med sagsbehandlingen:

 • vurdering af områdets bestand af flagermus,
 • herunder af bestandenes størrelse og udbredelse,
 • konkrete og potentielle yngle- og rasteområder
 • flyveruter og kollisionsrisici

Hvis vindmøllen skal opstilles i landzone, skal du desuden søge en landzonetilladelse, uanset hvor lille vindmøllen er.

Søg tilladelse til vindmølle på Byg og Miljø.dk

Landskabsanalysen er gennemført i 2011, og beskriver landskabet i hele Stevns Kommune fordelt på ni landskabskarakterområder.

Landskabsanalysen har tre hovedformål:

 • Først og fremmest skal landskabsanalysen bruges til at pege på, hvordan vi passer på de forskellige områder, samtidig med at vi udvikler Stevns. På den måde passer vi på vores særlige steders unikke kendetegn og værdi.
 • Derudover skal landskabsanalysen bruges til anden planlægning i det åbne land samt bidrage til sagsbehandlingen af bl.a. landzonesager, miljøgodkendelser mv.
 • Landskabsanalysen skal være et værktøj til at kvalificere vurderingen af projekter i det åbne land.

Læs Landskabsanalyse

 

Vindforholdene i Danmark gør vindenergi til en af de mest oplagte vedvarende energikilder.

Vindkraft bidrager med en stor andel af den totale energiproduktion i Danmark, men er samtidig en teknologi, der rummer nogle udfordringer, både i form af støj og visuel påvirkning.

Find mere information om reglerne for støj fra vindmøller på Miljøministeriets hjemmeside.

 

Projekter med vindmøller er omfattet af miljøvurderingslovens regler og kræver derfor en screening, hvor det vurderes om der skal foretages en miljøvurdering af projektet. Enkeltstående vindmøller i landzone med en totalhøjde på op til 25 m (hustandsmøller) er som udgangspunkt undtaget.

Hvis der skal foretages en miljøvurdering af projektet udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, hvor projektets miljøpåvirkninger bliver beskrevet og vurderet, herunder i forhold til støjpåvirkninger. Som en del af miljøvurderingsprocessen inddrages berørte myndigheder og offentligheden ved høringer før en bygherre eventuelt får miljøvurderingstilladelse til projektet.

Kommunen skal foretage en nærmere vurdering af, om hustandsmøllen kan true opretholdelsen af den økologiske funktionalitet af områdets bestand af flagermus, herunder af bestandenes størrelse og udbredelse, konkrete og potentielle yngle- og rasteområder, flyveruter og kollisionsrisici, og herefter tage stilling til, om der kan gives landzonetilladelse til den ansøgte husstandsmølle, evt. om der bør stilles vilkår for tilladelsen.

Vurderingen skal fremgå af kommunens afgørelse om landzonetilladelse, jf. habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 3 (Habitatbekendtgørelsen (retsinformation.dk)).