Sådan skal landbruget sortere affald

Har du styr på sortering af affaldet i dit landbrug? Få hjælp her på siden.

Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, kommunen og samfundet som helhed.

Alle landbrug skal sortere deres affald. Det er også landbrugets ansvar, at affaldet opbevares og bortskaffes efter gældende regler.

Denne vejledning hjælper dig og dit landbrug med at sikre en miljømæssig forsvarlig nyttiggørelse og bortskaffelse af affaldet.

Affaldshierarkiet

Affaldshierarkiet viser, hvordan du som udgangspunkt opnår det bedste miljømæssige resultat, når du håndterer og behandler affald:

  1. Forberedelse til genbrug
  2. Genanvendelse
  3. Anden nyttiggørelse
  4. Bortskaffelse

Endelig er der affald, som skal specialbehandles, som f.eks. farligt affald, elektronikskrot mm.

Foruden forberedelse til genbrug, hvor et affaldsprodukt kan indgå som et nyt produkt med få og enkle handlinger, så har genanvendelse af affald den højeste prioritet.

Bortskaffelse og deponering benyttes derimod kun, hvis affaldet ikke kan genbruges, ikke er forbrændingsegnet og ikke skal specialbehandles.

Værd at vide om affaldssortering i landbruget

Alle genanvendelige materialer skal som udgangspunkt udsorteres og afleveres til genanvendelse på den kommunale genbrugsstation, et privat genanvendelsesanlæg eller en indsamlervirksomhed.

Hvis du har større ensartede affaldsfraktioner, fx rent papir/pap, landbrugsplast (afdækningsplast), jern- og metalskrot, byggeaffald mm., kan du med fordel tilslutte dig en containerordning.

Har du flere containere til forskelligt affald, vil vi anbefale, at de markeres med de typer affald, containerne er beregnet til – det gør det lettere for evt. ansatte og vognmand at sortere og håndtere affaldet.

Af og til kan det ske, at landbrugsplasten er så beskidt og snavset, at den ikke kan genanvendes, og det derfor er nødvendigt at køre plasten til forbrænding. Forbrænding er dog ofte en dyr løsning, så aftal med din affaldstransportør eller din affaldsindsamler, hvordan du håndterer netop din landbrugsplast med henblik på bedst mulig genanvendelse.

Bygge- og anlægsaffald

Det affald, der frembringes, når bygninger rives ned eller renoveres, skal håndteres korrekt for at undgå skader på miljøet, sundhedsskader og for at spare på ressourcerne.

Der kan derfor være aktiviteter, der skal anmeldes til Stevns Kommune inden byggeriet eller aktiviteten påbegyndes.

Dette er bl.a. hvis dit byggearbejde vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller anlæg, frembringer mere end 1 ton affald, hvis du fjerner asbestholdige materiale eller hvis du fjerner forurenet eller farligt affald.

Find anmeldelsesskemaer og information på siden Byggeaffald

Hvis du står for at skulle renovere eller eventuelt nedrive din ejendom, gælder der særlige bestemmelser for håndtering, sortering og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald.

Du må f.eks. kun genanvende visse typer af ikke forurenede forarbejdede bygge- og anlægsmaterialer på din ejendom som erstatning for primære råstoffer.

Genbrugspladser

Husholdninger og virksomheder i Stevns Kommune, kan aflevere mindre mængder affald på de to genbrugspladser i Kommunen.

Genbrugspladserne i Stevns Kommune drives af affaldsselskabet ARGO.

Læs om genbrugspladserne her

Der er tale om anden nyttiggørelse af affald, når affaldet erstatter andre materialer, men ikke samtidig forberedes til genbrug eller genanvendes. Det sker i to typer af situationer: ”anden endelig materialenyttiggørelse”, hvor affaldet/materialet bruges til opfyldning og erstatter jord, stabilgrus og  lignende, og ”forbrænding af affald med energiudnyttelse”, hvor affaldet erstatter andet brændsel. Forbrændingsegnet affald kan opdeles i to kategorier: Affald til dagrenovation og øvrigt forbrændingsegnet erhvervsaffald.

1. Affald til dagrenovation

Dette affald er f.eks. uhygiejniske emballager fra fødevarer, inseminationsslanger og mælkefiltre.

Dagrenovation og dagrenovationslignende affald skal indsamles via Stevns Kommunes dagrenovationsordning.

2. Øvrigt forbrændingsegnet erhvervsaffald

Selvom meget affald kan sorteres og genanvendes, vil der være en mindre del, som stadig er uegnet til genanvendelse. Det kaldes stort og småt brændbart og kan bl.a. bestå af sammensatte produkter, tomme cementsække og glasfiber.

Uegnet til genanvendelse

På genbrugspladserne i Stevns Kommune er en fraktion kaldet ”Uegnet til genanvendelse”. Den skal kun benyttes til det affald, som ikke kan sorteres i andre containere for at sikre, at alle brugbare ressourcer bliver sorteret ud til genanvendelse.

Afbrænding af affald

Afbrænding af dagrenovation og forbrændingsegnet affald er forbudt og må kun foretages på godkendte forbrændingsanlæg.

Træ-/halmfyr og brændeovn

Kun tørt halm, råtræ og rent træ, såsom træpiller, spåner, savsmuld mm. må afbrændes i træ/-halmfyr eller brændeovn.

Afbrænding i det fri

Generelt er der forbud mod afbrænding af affald, også haveaffald, i Stevns Kommune.

 

Noget affald kræver specielle behandlingsmetoder der sikrer, at miljøet bliver skånet og flest mulige materialer går til genanvendelse.

Det kan være akkumulatorer, elektronikaffald herunder elektronisk værktøj, hårde hvidevarer, lysstofrør/elsparepærer samt farligt affald.

Farligt affald

En landbrugsbedrift kan aflevere op til 200 kg farligt affald om året på genbrugspladsen. Hvis der er større mængder, henvises der til godkendt modtagere af farligt affald.

Der opkræves et gebyr for aflevering af farligt affald på genbrugspladsen. Når du afleverer farligt affald, modtager du en kvittering som dokumentation for korrekt bortskaffelse af dit farlige affald. Affald betegnes som farligt affald, når det udgør en miljømæssig eller sundhedsmæssig risiko.

Farligt affald er bl.a. olie- og kemikalieaffald som spildolie, oliefiltre, pesticider, medicin, malingsrester, organiske opløsningsmidler, syre, PCB-holdige byggematerialer mv.

Det er vigtigt, at du så vidt muligt afleverer affaldet i originalemballagen. Klinisk risikoaffald som kanyler, skalpeller og lignende skal frasorteres og indsamles i særlige beholdere. Medicinaffald i fast eller flydende form bortskaffes særskilt som farligt affald i originalemballagen og må ikke blandes sammen med klinisk risikoaffald.

Affald, der hverken kan genbruges, forbrændes eller specialbehandles, skal deponeres. Ved deponering, anbringes affaldet på et miljøanlæg i depoter, der sikrer at der ikke sker skade på miljøet.

Deponeringsegnet affald er f.eks. blød PVC-plastik (vinylgulve, gummistøvler, presenning, haveslanger  m.), ikke-genanvendeligt og ikke-forbrændingsegnet affald (mineraluld, skorstenssten, gips).

Asbest

Der gælder særlige regler for aflevering af asbestbundne tag og loftsplader. Dette skal anmeldes til Stevns Kommune.

Få mere vejledning

Hvis du er i tvivl om, hvordan affaldet skal sorteres, så brug vejledningen "Bortskaffelse af affald" længere nede på siden.

Du kan også kontakte Stevns Kommune eller din affaldsrenovatør for mere information.

På den måde kan du undgå fejlsortering og derved ekstraregninger.

Hvem må køre med landbrugets affald?

De transportører og indsamlingsvirksomheder du indgår aftale med, skal være registreret i det nationale affaldsregister på www.mst.dk.

Som affaldsproducent er du ansvarlig for, at affaldet sorteres og bortskaffes korrekt.

Benytter du en affaldstransportør, er du ansvarlig for affaldet indtil det er modtaget på et godkendt anlæg.

Hvis du benytter en indsamlingsvirksomhed, overtager de ansvaret for affaldet, når de henter det.

Døde dyr

Døde dyr og animalske biprodukter skal afhentes af en godkendt indsamler, der kan sikre en forsvarlig bortskaffelse af hensyn til smitterisiko og miljøbelastning.

Bortskaffelse af affald

Genanvendelse

I tabellen nedenfor får du svar på, hvilke affaldstyper, der er genanvendelige og hvordan du håndterer dem:

Affaldstype:

Afleveres til:

Akkumulatorer Afleveres på genbrugsplads, genanvendeligt affald*
Batterier Afleveres på genbrugsplads
Big bags Afleveres på genbrugsplads, genanvendeligt affald*
Byggeaffald, genanvendeligt Skal anmeldes til kommunen
Byggematerialer, god stand Genbrug på stedet, produkthandel
Dæk fra biler, brugte dæk uden alger Forhandler, genbrugsplads
Dæk fra traktorer Forhandler, deponi, hvis de ikke kan genbruges
Glasemballage, ikke medicinbeholdere Afleveres på genbrugsplads
Glas fra vinduer, drivhuse, staldvinduer mv. Afleveres på genbrugsplads, genanvendeligt affald*
Haveaffald uden jord, sten eller rødder Kompost på stedet, genbrugsplads
Jern- og metalskrot Afleveres til skrothandler, genanvendeligt affald
Jord, rent Genbrug på stedet, jorddepot
Metalemballage uden indhold, rengjort Genanvendeligt affald*
Motordrevne køretøjer og dele herfra Afleveres hos autoophugger, genanvendeligt affald*
Papir og pap/karton, rent Afleveres på genbrugsplads, genanvendeligt affald*
Plastemballage, ikke faremærket, uden restindhold, rengjort Genanvendeligt affald*
Plastfolie, afdækningsplast, landbrugsfolie, rent Genanvendeligt affald*
PVC, hård, fx staldinventar, tagrender, trapetzplader mv. Genanvendeligt affald*
Træpaller Genanvendeligt affald*

Forbrænding

I tabellen nedenfor får du svar på, hvilke affaldstyper, der skal til forbrænding og hvordan du håndterer dem:

Affaldstype:

Afleveres til:

Sække / poser Forbrændingsegnet erhvervsaffald
Byggeaffald, ikke genanvendeligt (med asbest, PCB mv.) Byggeaffald skal anmeldes til kommunen
Dagrenovation Indsamling via dagrenovationsordning
Dæk, nedbrudte, "grønne dæk" fx anvendt til roekule Forbrændingsegnet erhvervsaffald
Inseminationsslanger Indsamling via dagrenovationsordning
Mælkefiltre Indsamling via dagrenovationsordning
Nylonsnore, halmsnore, halmballenet Forbrændingsegnet erhvervsaffald
Papir og pap/karton, snavset  Forbrændingsegnet erhvervsaffald
Plastemballage, faremærket***, uden indhold, rengjort Afleveres som farligt affald, hvis du er i tvivl
Plastemballage, uden faremærke, med restindhold Indsamling via dagrenovationsordning
Plastfolie, afdækningsplast, beskidt og nedbrudt Forbrændingsegnet erhvervsaffald
Pressenning, ikke PVC (foretag evt. PVC-test) Genbrugsplads, forbrændingsegnet erhvervsaffald
Tuber / katetre Indsamling via dagrenovationsordning

Deponi

I tabellen nedenfor får du svar på, hvilke affaldstyper, der skal til deponi og hvordan du håndterer dem:

Affaldstype:

Afleveres til:

Byggeaffald, ikke genanvendeligt (med asbest, PCB mv.) Byggeaffald skal anmeldes til kommunen
Pressenning, PVC Genbrugsplads, deponi
PVC, blød, fx regntøj, gummistøvler Genbrugsplads, foretag evt. PVC-test

Special-behandling

I tabellen nedenfor får du svar på, hvilke affaldstyper, der skal til specialbehandling og hvordan du håndterer dem:

Affaldstype:

Afleveres til:

Byggeaffald, ikke genanvendeligt (med asbest, PCB mv.) Byggeaffald skal anmeldes til kommunen
Dyr til destruktion Kontakt Daka
Elektronikskrot Genbrugsplads
Elsparepærer Genbrugsplads
Imprægneret træ Erhvervsaffald, Byggeaffald skal meldes til kommunen
Jord, forurenet Jordflytning skal anmeldes til kommunen
Kanyler og skalpeller Genbrugsplads, klinisk risikoaffald****
Kemikalier, maling mv. Genbrugsplads
Lysstofrør Genanvendeligt affald
Malkeudstyr, udtjent, Elektronikskrot, genanvendeligt affald*
Medicinbeholdere af glas/plast, med/uden indhold Genbrugsplads, klinisk risikoaffald****
Metalemballage med farligt affald Farligt affald**
Olierester, spildolie, oliefiltre Genbrugsplads
Plastemballage, faremærket***, med indhold Farligt affald **
Rottegift Genbrugsplads, farligt affald**
Sprøjtegift, pestcider Genbrugsplads, farligt affald**

 

*Genanvendeligt affald: Registrerede og godkendte genanvendelsesanlæg og indsamlingsvirksomheder egnet for materialenyttiggørelse kan ses på www.affaldsregister.ens.dk.

**Farligt affald: Farligt affald skal så vidt muligt opbevares og afleveres i originalemballage.

***Faremærket: Produkter mærket med et faremærke, skal som oftest afleveres som farligt affald. Det vil stå beskrevet på produktet, hvis det kan bortskaffes til forbrænding.

****Klinisk risikoaffald: Klinisk risikoaffald skal emballeres korrekt før det bortskaffes til genbrugspladsen eller godkendte modtageanlæg. Der skal ligeledes benyttes registrerede transportører/indsamlere. Kanylebokse kan bl.a. fås på apoteket.

Teknik & miljø