Søg godkendelse til landbrug og dyrehold

Hvis du vil opføre landbrugsbyggeri, gylletanke eller holde dyr til landbrug, skal du overholde en række regler, indhente tilladelser og sørge for at der bliver ført tilsyn.

Sådan får du tilladelse til at etablere eller udvide dyrehold

Stevns Kommunes kampagne for 2023 på husdyrområdet er en informationskampagne om de nye regler, der trådte i kraft den 1.1.2022 om ’fast placerede læskure’ og ’ikke fast placerede læskure’ også kaldet ’mobile læskure’.

Pjece om mobile læskure (PDF)

Pjece om fast placeret læskure (PDF)

Et mindre dyrehold kendetegnes ved:

 • Produktionsarealet i stalden er 100 m² eller derunder
 • Produktionsarealet i stalden for heste, ammekvæg, geder eller får på dybstrøelse, er 175 m² eller derunder (eller 300 m² ved vinteropstaldning)
 • Produktionsarealet i stalden er 200 m² eller derunder for rent hestehold

Antal dyr i mindre dyrehold

Du skal anmelde dit dyrehold, hvis du har

Du skal sende os en skriftlig anmeldelse

Før du etablerer, udvider eller ændrer produktionsareal, stalde eller dyreholdets sammensætning skal du sende en skriftlig anmeldelse til Stevns Kommune. Du finder skemaet på linket "Anmeld mindre dyrehold" højere oppe på siden.

Anmeldelse skal indeholde nedenstående oplysninger og beskrive din nutidige drift, samt den fremtidige:

 • Dyreart og type
 • Produktionsarealets størrelse i m² (herunder stalde, permanente læskure m.v.)
 • Staldsystem
 • Bygge- og konstruktionstegninger samt eventuelle driftsforskrifter for:
 • Gødningsopbevaringsanlæg
 • Ensilagepladser
 • Siloer

Ønsker du at etablere, udvide eller ændre et husdyrhold, hvor produktionsarealet er større end 100 m², skal du have en miljøgodkendelse.

Du skal ansøge via miljøstyrelsens ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk (se link ovenfor). Normalt er det din landbrugskonsulent, der udarbejder og indsender ansøgningen.

Anmeldelsen, supplerende oplysninger samt bilag skal indsendes via husdyrgodkendelse.dk.

Kommunen modtager automatisk ansøgningen og udarbejder en godkendelse.

Nogle ændringer i større husdyrbrug er ikke tilladelses- eller godkendelsespligtige. Det drejer sig om visse ændringer i:

 • driftsbygninger
 • gødningsopbevaringsanlæg
 • ensilageopbevaringsanlæg
 • vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning
 • hobbydyr
 • skift mellem dyretyper
 • skift i miljøteknologi
 • afprøvning af miljøteknologi
 • produktionstilpasning (malkekøer)

Du kan læse meget mere om de forskellige ordninger og om oplysningskravene til anmeldelserne i husdyrvejledningen på miljøstyrelsens hjemmeside.

Læs husdyrvejledningen på miljøstyrelsens hjemmeside             

Når du bygger nyt, skal du sikre dig at dit byggeri overholder kravene i Landbrugets Byggeblade.

Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning samt Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. kan du læse om de afstandskrav du skal overholde. 

Du ansøger om tilladelse til landbrugsbyggeri via Byg og Miljø.

 

Stevns Kommune fører regelmæssigt miljøtilsyn på landbrug for at sikre, at de gældende love og regler bliver overholdt. Miljøtilsyn er et anmeldt eller uanmeldt besøg på din landbrugsejendom, hvor vi sammen gennemgår miljøforholdene på din ejendom.

Efter besøget får du et brev og en tilsynsrapport, der kan indeholde håndhævelser.

Læs regler for planlægning af landbrugs- og virksomhedstilsyn på retsinformation.dk 

Hvis du har en beholder på over 100 m³ til flydende husdyrgødning eller ensilagesaft skal den kontrolleres. 

 • Beholdere der ligger tættere end 100 meter på søer eller vandløb skal kontrolleres hvert 5. år
 • Beholdere der ligger mere end 100 meter fra en sø skal kontrolleres hvert 10. år 

 Læs mere i "5 og 10 års beholderkontrol" (PDF) på beholderkontrol.dk.

Du skal selv anmode om kontrol af beholderen. Anmodningen skal indgives senest den dato, hvor der skulle have været indgivet anmodning om beholderkontrol. 

Stevns Kommune får automatisk besked når kontrollen er foretaget.

Anmod om beholderkontrol via indberet på virk.dk. 

 

Find godkendt kontrollant

Anmodningen sendes til den kontrollant, som du ønsker skal foretage kontrollen.

Få liste med godkendte kontrollanter

 

Tag beholderen ud af drift

Ønsker du at tage beholderen ud af drift kan du anmelde det via virk.

 Tag beholder ud af drift via virk.dk .

Anmeldelsen skal indgives senest den dato, hvor der skulle have været indgivet anmodning om beholderkontrol.

Du skal selv betale for landbrugstilsyn og sagsbehandling. Du betaler både for selve tilsynet og for den tid, der går til forberedelse, udarbejdelse af rapporter og breve.

Du skal også betale for kommunens udarbejdelse af miljøgodkendelser. Timetaksten er fastsat af miljøstyrelsen og er fritaget for moms.

Som landbrugsvirksomhed i Stevns Kommune skal du opbevare olie og kemikalier korrekt. Det kan være i form af råvarer, halvfabrikata, færdigvarer eller affald. 

Læs forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier