Få tilskud til en mentorordning

Kommunen kan bevillige en mentor når der, for en periode, er behov for særlig støtte til fx nyansatte eller medarbejdere, der tilbagevender efter sygdom.

Mentorens opgave er at yde særlig støtte, der betyder at borgeren kan deltage i eller fastholde et job, uddannelse eller anden beskæftigelsesrettet tilbud.

Mentoren kan benyttes når opgaven med at introducere, vejlede og oplære den nyansatte ligger ud over, hvad arbejdsgiveren sædvanligvis kan forventes at varetage.

Mentoren kan være en af virksomhedens faste medarbejdere som kommunen frikøber for et tidsrum, eller en ekstern konsulen som kommunen betaler honorar til. Tilskuddet fastsættes i samarbejde mellem jobcenteret og arbejdsgiver, ud fra en konkret vurdering af borgerens behov for støtte.

Hvad indebærer ordningen?

Mentoren kan fx yde støtte til at borgeren:

  • kommer op om morgenen
  • kan møde på arbejdspladsen eller uddannelsesstedet
  • kan kontakte jobcenter, lægen, mv.
  • kan benytte offentlig transport
  • lære at fungerer socialt med kollegaerne

Hvem kan få en mentor?

Man kan få bevilliget mentor, hvis man

  • er i job, uddannelse eller fleksjob og har behov for støtte til at fastholde arbejdet
  • deltager i tilbud via. jobcenteret, fx ved virksomhedspraktik eller løntilskud
  • er aktivitetsparat kontakthjælpsmodtager

Betingelser:

Det er et krav, at mentorstøtten er en del af en beskæftigelsesrettet indsats, og at støtten er afgørende for at borgeren kan gennemføre eller deltage i tilbud, uddannelse eller arbejde.

Derudover skal støtten ligge ud over, hvad arbejdsgiver eller uddannelsessted med rimelighed kan forventes at tilbyde selv.

Mentorstøtten er midlertidig, og der er en klar forventning om at borgeren udviser progression. 

Mentoren kan bevilliget i op til 6 måneder ad gangen, med mulighed for forlængelse.

Jobcenter Stevns
S:Rådhuspladsen 4, 4660 Store Heddinge