Spildevand for erhverv og kloakmestre

Hvis din virksomhed vil udlede spildevand fra f.eks. produktion eller rengøring, kræver det en spildevandstilladelse. Der skal også søges om spildevandstilladelse i ukloakerede områder, påbegyndelse af kloakarbejde, samt færdigmeldes kloakarbejde.

Alle virksomheder, der har processpildevand, skal have tilladelse til at tilslutte sig offentlig kloak. 

Processpildevand er spildevand fra produktion, drift eller rengøring og som indeholder miljøfremmede stoffer (stoffer der er forurenende eller fremmede i det lokale miljø).

Sanitært spildevand

Virksomheder, der udelukkende udleder sanitært spildevand, skal ikke søge om tilladelse, men følge de samme regler som gælder for almindelige husejere.

 

Sådan søger du spildevandstilladelse

Vi anbefaler, at du kontakter Teknik & Miljø i Stevns Kommune, før du sender din ansøgning. Så kan vi vejlede dig og orientere om gældende lovgivning. 

Du skal søge om tilladelse fra Stevns Kommune hvis din virksomhed udleder processpildevand. Det kan være spildevand fra

 • industrikøkken
 • produktionen
 • gulvafløb i produktionshal
 • afløb fra olieudskiller
 • rengøring
 • eller lignende

Hvis din virksomhed ligger i et område, der ikke er kloakeret, og du vil udlede renset industrispildevand til vandløb, sø eller havet, skal du have en udledningstilladelse. Stevns Kommune skal foretage en vurdering af det konkrete naturområde.

Du skal være opmærksom på, at hvis du vil benytte et dræn, der ikke er på din grund, kan det kræve en medbenyttelsestilladelse.

Hvis du har det juridiske ansvar for driften af en virksomhed eller et anlæg, er det dig, der skal søge om en tilladelse.
 
Ansøgningen skal være skriftlig og som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Virksomhedens og ejers eller lejers navn, adresse og tlf. gerne med kontaktperson.
 • Hvornår du vil påbegynde afledningen.
 • Beskrivelse af virksomhedstype og den del af produktionen, der afleder spildevandet.
 • Plan over placering af produktions- og lagerlokaler, udendørs oplags- og vaskepladser m.v.
 • Evt. flow- og procesdiagram.
 • Tegninger over virksomhedens udvendige og indvendige kloakker.
 • Oplysninger om hvilke stoffer, du forventer vil være i det afledte processpildevand.
 • Den afledte maksimale mængde processpildevand pr. døgn og pr. år, samt variation i afledningen over døgn, uge, måned eller år.
 • Det samlede årlige vandforbrug og vandmængde, der afledes (for eksempel ved bimåler).
 • Redegørelse for at den valgte produktionsform bygger på den mindst forurenende teknologi. Spørg evt. nærmere herom hos Teknik- og Miljøafdelingen.
 • Beskrivelse af evt. rensning af spildevandet på virksomheden.
 • Evt. egne forslag til vilkår (f.eks. prøveudtagningshyppighed, analyse-parametre m.v.) for virksomheden.

Vi anbefaler, at du kontakter en konsulent eller rådgiver, når du skal udarbejde ansøgningsmaterialet.

Tilladelsen kan indeholde krav om: 

 • Maksimalt tilladelige afledninger af stof- og spildevandsmængder.
 • Maksimalt tilladelige koncentrationer af stoffer i spildevandet.
 • Driften af virksomheden.
 • Indretningskrav, f.eks. etablering af målebrønd, måleudstyr, fedtudskiller, sandfang 
 • At virksomheden skal kontrollere sit spildevand (egenkontrol).

Egenkontrollen kan omfatte:

 • Registrering i driftsjournaler, herunder forbrug af vand- og råvarer, der har betydning for spildevandssammensætningen.
 • Udtagning af spildevandsprøver for analyse af indhold/mængde af stoffer.
 • At prøvetagning og analyser skal udføres af et godkendt laboratorium.

Med tilladelsen følger en spildevandsteknisk beskrivelse og en vurdering af din virksomheds spildevandsafledning. Den spildevandstekniske beskrivelse, vil ofte være selve ansøgningen. 

Tilslutningstilladelsen er gratis.

Du skal selv betale alle omkostninger til egenkontrol, hvis det et krav i tilslutningstilladelsen.

Først skal du udfylde ansøgningen i Byg- og Miljøportalen, herefter bliver den videresendt til Stevns Kommune.

Hvis vi har brug for yderligere oplysninger, indkalder vi til et møde.

Inden vi giver den endelige tilladelse, er det praksis, at vi sender et udkast af tilladelsen til høring.

Hvis du er uenig i tilladelsens vilkår, kan du klage skriftligt til Miljø og Fødevareklagenævnet. 

Fra vi har givet tilladelsen, har du fire uger til at klage. Dine klagemuligheder vil fremgå af afgørelsen.

Start din klage hos Miljø og Fødevareklagenævnet

Du skal, som autoriseret kloakmester, søge om spildevandstilladelse i ukloakerede områder og færdigmelde udført kloakarbejde.

Når du skal etablere et spildevandsanlæg i det åbne land, skal du huske, at du ikke må begynde etableringen, før der er opnået en tilladelse. 

Husk at du også skal færdigmelde, det udførte kloakarbejde.