Børnepasning

Dagtilbud i Stevns Kommune

Digital pladsanvisning

Skriv op, søg om friplads, meld ud

Er dit barn 0-6 år og har brug for at blive passet i f.eks. dagpleje, vuggestue eller børnehave. Dagpasningen i Stevns Kommune er delt ind i fire områder samt dagplejen.

Se mere om dagpleje og dagtilbud på Aula

Oversigt over dagpleje og daginstitutioner

Takster dagtilbud (11 måneders betaling) 2023 2022
Dagpleje (48 timer/uge) 3.440 kr. 3.361 kr.
Dagpleje (30 timer/uge)
(tilbud til forældre på barselsorlov)                                              
2.304 kr. 2.262 kr.

Vuggestue (30 timer/uge)
(tilbud til forældre på barselsorlov)
Taksten ændres fra 1. marts 2023 til 2.508 kr.

2.492 kr.

2.399 kr.

Vuggestue (50 timer/uge)
Taksten ændres fra 1. marts 2023 til 3.858 kr.

3.966 kr.

3.769 kr.

Vuggestue (52 timer/uge)
Taksten ændres fra 1. marts 2023 til 3.994 kr.

4.100 kr.

3.893 kr.

Børnehave (30 timer/uge)
(tilbud til forældre på barselsorlov)
Taksten ændres fra 1. marts 2023 til 1.403 kr.

1.393 kr.

1.378 kr.

Børnehave (50 timer/uge)
Taksten ændres fra 1. marts 2023 til 2.154 kr.

2.213 kr.

2.156 kr.

Børnehave (52 timer/uge)
Taksten ændres fra 1. marts 2023 til 2.229 kr.
2.288 kr. 2.227 kr.
Frokostmåltid 633 kr. 607 kr.
SFO Kommende skolebørn 2.045 kr. 1.995 kr.
SFO - Morgen 345 kr. 340 kr.
SFO1 - 0.-2. klasse 1.690 kr. 1.650 kr.
SFO1 - 3. klasse 1.445 kr. 1.410 kr.
SFO2 - 4.-6. klasse 960 kr. 935 kr.
SFO2 - 4.-6. klasse kontrolleret 1.445 kr. 1.385 kr.

 

*skift i SFO-ordning sker den 1. august.

Søskendetilskud

Du betaler fuld pris for den dyreste plads og får 50 % i tilskud til betalingen til dine andre børn, der går i dagtilbud.

Frokostmåltid

Der er 1 vuggestue/børnehave der ikke har frokostordning. Der gives særskilt besked hvis dagtilbuddet er uden frokostordning.

Tilskud til privat pasning

Tilskud til privat pasning (fra barnet er 24 uger til barnet fylder 2 år og 10 måneder). Tilskud pr. måned (12 måneder):  2022 max. kr. 6.635 pr. mdr., fra 2023 max kr. 6.861 pr. md., kr. 4.519  pr. md. for en deltidsplads.
Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.

Tilskud til pasning af egne børn

Du kan få Tilskud til pasning af egne børn (max. 3 børn). Tilskuddet ydes i minimum 2 måneder og maximum 1 år.

For alderen 24 uger til 2 år og 10 måneder udgør tilskuddet i 2022 brutto kr. 6.635,- pr. md., fra 2023 brutto kr. 6.861,- pr. md.

For alderen 2 år og 10 mdr. til skolestart udgør tilskuddet i 2022 brutto kr. 3.915,- pr. md, fra 2023 brutto kr. 3.973,- pr. md. 
(Tilskuddet ændres fra 1. marts 2023 til brutto kr. 3.868,- pr. md.)

Det samlede tilskud må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

Betalingsfrist

Forældrebetalingen er månedsvis forud. Ved for sen indbetaling pålægger Stevns Kommune renter, og skal vi sende en rykker pålægger vi et gebyr.

Udmeldelse

Du kan melde dit barn ud via Digital Pladsanvisning. Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.

Værd at vide om dagpleje og dagtilbud

Du kan skrive dit barn på venteliste til dagpleje, vuggestue, børnehave m.m. Du skal tage stilling til, hvornår I har behov for pladsen.

Du kan også udmelde barnet eller søge om friplads digitalt.

Der er pasningsgaranti. Det betyder, kommunen skal anvise plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Ønsker du en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har kommunen en frist på yderligere fire uger til at tilbyde denne plads.. I det omfang, det er muligt, tager kommunen hensyn til et ønske om et bestemt dagtilbud. Tjek kommunens aktuelle regler for opskrivningstidspunkt og anciennitet.

Ønsker du plads i en privat pasningsordning, skal du henvende dig direkte til den. Kommunen har ikke indflydelse på tildelingen af disse pladser.

Du har også mulighed for at søge om en dagtilbudsplads i en anden kommune.

I en dagpleje passes børnene som regel i dagplejerens private hjem. Denne pasningsform bruges typisk til børn under tre år.

Dagplejeren må ikke passe flere end fem børn. Der kan dog godt være op til 10 børn i et dagplejehjem, hvis der er to eller flere personer til at passe børnene.

Dagplejerne kan være kommunale, det vil sige godkendt, ansat og aflønnet af kommunen, eller private dagplejere, der har indgået en aftale om driften med kommunen.

Du kan læse mere om oprettelse af privat dagpleje under 'Regler for dagtilbud'

Vuggestuer er typisk for børn under tre år. Vuggestuer kan enten være drevet af kommunen eller af en privat leverandør.

Børn kan typisk gå i børnehave fra de er knap tre år og frem til, at de skal starte i skole. Børnehaver kan enten være drevet af kommunen eller af en privat leverandør.

Du kan læse om oprettelse af selvejende, udliciterede og privatinstitutioner under 'Regler for dagtilbud'.

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til ’fleksibel pasning’.

Fleksibiliteten i kombinationstilbuddet betyder, at du/I kan vælge fx at lægge alle timer i henholdsvis dagtilbud og fleksibel pasning indenfor to uger, hvorefter du/I selv passer barnet i de to følgende uger osv.

Fleksibel pasning er omfattet af følgende krav

 • Hovedsproget i den fleksible pasningsordning skal være dansk. Kommunen kan dog i helt særlige tilfælde beslutte, at hovedsproget er et andet end dansk, hvis det ikke medfører integrationsmæssige konsekvenser.
 • Den fleksible passer skal kunne dokumentere, at vedkommende har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
 • Den fleksible pasning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.
 • Kommunen skal godkende den pasningsaftale, som indgås mellem dig/jer og den fleksible passer. Kommunen skal ligeledes godkende de økonomiske forhold, som er en del af pasningsaftalen.

Hvem kan bruge kombinationstilbuddet

Det er alene du/jer med et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider, der er berettigede til at få et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning

 • Er du enlig forsørger har du ret til et kombinationstilbud, hvis du kan dokumentere dit behov.
 • Hvis I er samlevende skal I begge dokumentere, at I har et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Din/jeres dokumentation for pasningsbehovet kan fx bestå af en arbejdsgivererklæring, en vagtplan eller lignende, som skal indsendes i forbindelse med ansøgningen. Hvis du/I har børn, der er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen, jf. dagtilbudslovens § 11, stk. 8, er du/I ikke berettigede til et kombinationstilbud.

Forholdet mellem dagtilbud og fleksibel pasning

Kommunen fastlægger hvor mange timer deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning gennemsnitligt skal udgøre. Fastlæggelsen sker ud fra din/jeres ansøgning og dokumenterede behov, men også ud fra barnets mulighed for at indgå i børnefællesskabet i dagtilbuddet, samt dagtilbuddets mulighed for at tilbyde en god ramme for barnet.

 • Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit, og det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst fire uger.
 • Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Forældre, hvor en eller begge forældre holder barselsorlov, kan få en deltidsplads:

 • 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart
 • mod en reduceret egenbetaling

Orlov i én sammenhængende periode

Barselsorloven skal holdes i én sammenhængende periode pr. barn.

 • Hvis I holder orlov i direkte forlængelse af hinanden, betragtes det som én sammenhængende periode.
 • Hvis jeres orlov afbrydes af en periode på mere end fem uger eller på anden vis bortfalder, eller I selv ønsker at ændre deltidspladsen til en fuldtidsplads, skal I betale fuld pris.

Dokumentation

I skal dokumentere, at I afholder fravær efter barselsloven eller vil afholde fravær på det tidspunkt, hvor I ønsker at få tilbudt deltidspladsen.

Dokumentationen kan fx bestå af kopi af vandrejournal med det forventede fødselstidspunkt, en aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller lign.

Privat pasning ligger uden for kommunens regi. De, der passer børnene, er hverken ansat eller lønnet af kommunen.

Kommunen skal dog godkende og føre tilsyn med den private pasningsordning. Der må ikke være flere end fem børn i en privat pasningsordning, medmindre der er flere personer til at passe børnene.

Hvis du ønsker at benytte privat pasning, skal kommunen give et økonomisk tilskud. Du kan læse om private pasningsordninger på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse i en given sag, kan du klage til kommunen inden fire uger, efter du har modtaget afgørelsen. Kommunen skal så genvurdere afgørelsen inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Du kan ikke klage til en anden myndighed over kommunens afgørelse i disse tilfælde:

 • optagelse i et dagtilbud
 • godkendelse af privat pasning, eller tilbagekaldelse af en godkendelse
 • godkendelse af fleksibel pasning/kombinationstilbud

Hvis du mener, at kommunen ikke overholder den gældende lovgivning, kan du kontakte det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen.

Tilsynet i Ankestyrelsen er et retligt tilsyn. Det vil sige, at tilsynet kun vurderer, om lovgivningen er overholdt. Tilsynet tager ikke stilling til, om kommunens dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige, eller om sagsbehandlingen er i overensstemmelse med god forvaltningsskik.

Tilsynet vurderer blandt andet ud fra dine oplysninger, om der skal rejses en tilsynssag. Hvis en klagemyndighed, kan tage stilling til den pågældende sag, går tilsynet ikke ind i sagen.

Indhold fra borger.dk