Sprogvurdering af 3-årige

Dit barns sprog er vigtigt, og hvis dit barn har svært ved at lære at tale, skal vi hjælpe.

Vi laver en sprogvurdering af dit barn, når det er tre år gammelt, hvis vi vurderer, at dit barn har behov for det. Hvis dit barn er tre år og ikke går i dagtilbud, eller dit barn er flersproget, skal vi lave en sprogvurdering.

Værd at vide om sprogvurdering og sprogarbejde

Formålet er:

  • at sikre, at de børn, som ikke har tilstrækkelige sprogkundskaber, bliver identificeret tidligt og i forlængelse af det får den nødvendige sprogstimulering.
  • at kvalificere den generelle sprogunderstøttende indsats således, at den tilgodeser både gruppen og det enkelte barns forudsætninger, kompetencer og behov.
  • at personalet gennem sprogvurderingerne får bedre mulighed for at vejlede dig i, hvordan du kan støtte op om dit barns sproglige udvikling.
  • at personalet i dagtilbuddene kvalificeres til den sprogstøttende og sprogudviklende opgave gennem kompetenceudvikling, vejledning og rådgivning.
  • at personalet får redskaber til at tilrettelægge en mere differentieret indsats i dagtilbuddene, således at børnene får mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter.

Formålet er:

  • at sikre alle børn så gode danskkundskaber som muligt, så de kan tilegne sig kundskaber og færdigheder i skolen uden store vanskeligheder.
  • at sikre, at børn kan deltage i fællesskabet i dagtilbud, skole og fritid.

Flersprogede børn vil enten blive sprogvurderet i dagtilbuddet eller via en henvendelse fra tale- og hørekonsulenten.

Tale- og hørekonsulenten foretager sprogvurderingen hjemme hos dig selv.

Mit barn går i et dagtilbud

Det pædagogiske personale i dagtilbuddet varetager sprogvurderingen og den opfølgende indsats; dog således at kommunens tale-/hørelærere inddrages i tilfælde, hvor dit barn har brug for en særlig indsats. Til at understøtte og udvikle arbejdet i institutionerne er der uddannet en sprogansvarlig med særlig uddannelse inden for sprogvurdering og sprogudviklende pædagogisk indsats.

Mit barn går ikke i et dagtilbud

Tale- og hørekonsulenten foretager sprogvurderingen hjemme hos dig selv.

Ved selve sprogvurderingen anvender vi det materiale, som Rambøll har udviklet.

I materialet indgår billeder og bøger. Sprogvurdering omfatter produktivt ordforråd, sprogforståelse, kommunikative færdigheder, lydlig opmærksomhed, bogstavkendskab og skriftsprogskoncepter. 

Sprogvurderingen gennemføres som en individuel prøve i dagtilbuddet. Sprogvurderingen 3 - 6 årige er et sammenhængende materiale, hvor fire af deltestene anvendes til alle aldersgrupper. Det gør det muligt at følge op på indsatsens effekt indenfor udvalgte områder.

Efter sprogvurderingen drøfter forældre, den sprogansvarlige og barnets pædagog resultatet. Vi vurderer altid resultatet sammen med f.eks. iagttagelser og anden information fra forældre samt øvrige medarbejdere, der kender barnet godt.

På denne måde får vi et bredt billede af dit barns sproglige udvikling. Opfølgningen på sprogvurderingen og øvrige iagttagelser kan give anledning til en generel indsats, en fokuseret indsats eller en særlig indsats.

Generel indsats

Har fokus på børn med normal sproglig udvikling. Der er alene brug for en generel sproglig indsats, som den er beskrevet i dagtilbuddets pædagogiske læreplan. Langt de fleste børn vil befinde sig i denne gruppe.

Fokuseret indsats

Har fokus på, at der tilrettelægges særlige sproglige indsatser, der tilgodeser, at et barn eller en gruppe af børn får den nødvendige opmærksomhed omkring sproget i de daglige aktiviteter. Der vil med fordel kunne aftales en revurdering af børn i denne gruppe efter 3-6 mdr. Der kan efter aftale med forældrene evt. inddrages en tale- og hørekonsulent fra PPR.

Særlig indsats

Her er der fokus på børn, der ikke har tilegnet sig sproget på et alderssvarende niveau. Der kan være behov for specialpædagogisk bistand fra en tale- og hørekonsulent, hvis det ikke kan hjælpes tilstrækkeligt gennem de almindelige pædagogiske aktiviteter eller vejledning i dagtilbuddet.

Sammen med forældrene kan det aftales, at tale- og hørekonsulenten i PPR kontaktes med henblik på vejledning og eventuelt en nærmere udredning af barnets sproglige udvikling.

Opfølgning

Er der behov for, at der fokuseres særligt på barnets sprogudvikling, rådgives der om, hvordan dagtilbud og forældre i fællesskab kan gøre dette.

Afsættet for den pædagogiske indsats med børnenes sproglige udvikling er institutionens pædagogiske læreplan. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder/aktiviteter der iværksættes for børn med særlige behov.

 

Hent materiale