Bliv integreret i Stevns Kommune

Du skal indgå i et integrationsprogram med en varighed på 1-5 år, hvis du er indvandrer, flygtning eller familiesammenført til en flygtning, er fyldt 18 år og har fået opholdstilladelse i Danmark.

Integrationsprogrammet hjælper dig med at blive selvforsørgende og i stand til at arbejde i Danmark.

Programmet består af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud, som opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. 

Værd at vide om integrationsprogram

 • Et forløb, hvor Jobcentret hjælper dig på vej til selvforsørgelse. 
 • Integrationsprogrammet kan vare fra 1 til 5 år.
 • Integrationsprogrammet sættes på standby hvis du kommer i ordinært arbejde eller i uddannelse efter bestået danskuddannelse. 
 • Det samlede integrationsprogram kan højst have en varighed på 5 år, fra det tidspunkt du får folkeregisteradresse i kommunen.

Undervisning i dansk foregår på:
Center for Dansk og integration
Ølby Center 53
4600 Køge
Tlf.: 56 67 66 60
cdi@koege.dk 
danskogintegration.dk

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Center for Dansk og Integration, hvis du har spørgsmål til, hvordan du kommer i gang med danskundervisning.

Hvis du er under 25 år, har vi et særligt undervisningstilbud til dig - 'Stærk fra start'.

Det er for dig, der vil have en uddannelse eller overvejer det. Her kan du gå til eksamen i tre fag: dansk, matematik og engelsk.

Du kan afslutte den forberedende undervisning med Sprog-centrenes Danskprøver og Erhvervsuddannelsernes niveau D, E og F. Undervisningen varer fra 1 til 5 år alt efter, hvilket niveau du starter på.

Målet er, at du når et niveau, der giver dig adgang til ungdomsuddannelse. Undervisningen foregår på:

KHS (Køge Handelsskole)
Lyngvej 19
4660 Køge

Læs mere om stærk fra start.

Er du ikke i job, kan du også blive tilbudt jobtræning, opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.

Under introduktionsprogrammet modtager du integrationsydelse fra kommunen, hvis du ikke har arbejde.

Du har pligt til at deltage i programmets aktiviteter. Hvis du udebliver, kan kommunen skære i din integrationsydelse.

Hvis du opfylder en række betingelser kan du få hjælp til forsørgelse. I integrationsperioden er hjælpen en løbende skattepligtig integrationsydelse. Efter en konkret individuel vurdering ydes hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter.

Du har ret (men ikke pligt) til at modtage danskuddannelse, hvis du:

 • er indvandrer, flygtning eller familiesammenført
 • er over 18 år
 • ikke er berettiget til at modtage ydelse fra kommunen

Derudover kan du i visse tilfælde modtage beskæftigelsesrettede tilbud.

 • Et tilbud om danskuddannelse eller beskæftigelsesrettet tilbud, til dig som er indvandrer og som ikke modtager forsørgelsesydelse fra det offentlige. 
 • Tilbuddet kan have en varighed på op til 3 år (fra 1.januar 2018 op til 5 år).

Har du underskrevet en forsørgelseserklæring, har du pligt til at forsørge din ægtefælle. 

Hvis din ægtefælle søger integrationsydelse, skal kommunen indberette dette til Udlændingestyrelsen og det kan få betydning for jeres opholdstilladelse.

Kontakt udlændingestyrelsen for mere information

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni, som i Stevns Kommune afholdes to gange om året. 

I 2024 afholdes der grundlovsceremoni: 

 • Torsdag den 29. februar kl. 15.00 - tilmeldingsfrist den 13. februar
 • Torsdag den 26. september 2024 kl. 15:00 - tilmeldingsfrist den 10. september

Du skal tilmelde dig grundlovsceremonien via mail. Tilmeldingen skal indeholde dit fulde navn, telefonnummer og e-mailadresse.

Til ceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med foto.

Følgende er eksempler på gyldig legitimation:

 • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
 • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
 • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Hvis du ikke er i besiddelse af ovenstående gyldig legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien. Denne tilladelse skal medbringes.

Sådan foregår grundlovsceremonien i Stevns Kommune:

 • Borgmesteren byder velkommen og modtager medbragt legitimation og erklæring.
 • Efter en kort tale kaldes ansøgerne op én ad gangen. Ansøgeren underskriver erklæringen, hvorefter borgmesteren trykkes i hånden. Herefter underskriver borgmesteren erklæringen.
 • Borgmesteren angiver, at betingelserne om underskrift er overholdt og håndtryk foretaget.
 • Borgmesteren afslutter ceremonien ved at tilkendegive at alt er foretages efter reglerne, udleverer statsborgerbeviset og inviterer derefter til buffeten.

Folketinget vedtager en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere to gange om året. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du deltage i en grundlovsceremoni senest to år efter lovens vedtagelse. Statsborgerskabet er først gældende, når du har underskrevet en erklæring om dansk statsborgerskab.

Læs om grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside  

Læs om Lovforslag om indfødsret (statsborgerskab) på Folketingets hjemmeside

Stevns Kommune vejleder om, hvordan du kan vende tilbage til dit hjemland - også kaldet repatriering:

 

Ønsker du at vende tilbage til dit hjemland og opfylder du betingelserne herfor, kan vi efter en individuel vurdering hjælpe dig med eksempelvis:

 • rejseudgifter
 • transport af personlige ejendele
 • indbo i ny bolig
 • skolegang, hvis der er skolesøgende børn
 • indkøb og transport af erhvervsudstyr, hvis du vil etablere dig som selvstændig
 • sygeforsikring
 • nødvendigt medbragt medicin

Har du som flygtning ikke mulighed for at forsørge dig selv, har du også mulighed for at søge om løbende månedlig bistand (reintegrationsbistand).

For at få denne månedlige bistand, skal du enten være fyldt 55 år, være berettiget til førtidspension eller være fyldt 50 år og ude af stand til at forsørge dig selv.

Dansk Flygtningehjælp kan rådgive dig, hvis du overvejer at vende hjem.

Godtgørelse ved deltagelse i tilbud

Når du deltager i tilbud om virksomhedspraktik, nytteindsats eller et vejlednings- og opkvalificeringstilbud, kan du modtage godtgørelse på 750 kroner om måneden. 

Godtgørelsen kan anvendes til at dække dine udgifter til transport til de første 24 kilometer, men kan dog kun gives, hvis transportafstanden overskrider 5 kilometer fra din bopæl til tilbuddets adresse.

Du kan få godtgørelsen, hvis du modtager:

 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
 • Overgangsydelse
 • Ressourceforløbsydelse

Eller hvis du som selvforsørgende eller ung under 18 år modtager beskæftigelsesrettet tilbud gennem jobcentret

Hvis du har dokumenterede begrænsninger, der gør at du ellers ikke ville kunne deltage og transportere dig til tilbuddet, kan godtgørelsen i individuelle tilfælde dække de første 5 kilometers transport.

Spørg din sagsbehandler i Jobcentret, hvis du vil vide mere om godtgørelsen.

Godtgørelsen følger tilbuddet.

Hvis du udebliver fra tilbuddet uden en rimelig grund, vil du blive trukket i godtgørelse for det antal dage, hvor du er udeblevet helt eller delvist.

Hvis du er i tilbud 1, 2, 3 eller 4 dage om ugen, bliver din godtgørelse udregnet svarende til 20%, 40%, 60% eller 80% af taksten på 750 kroner.

Godtgørelsen kan ikke udbetales, hvis du har lønindtægt mens du deltager i tilbuddet.

Godtgørelsen udbetales bagudrettet og er skattepligtig.