Kloakering af spildevand

Som grundejer har du visse pligter i forhold til at komme af med dit spildevand.

Stevns Kommunes Spildevandsplan beskriver i hvilke områder af kommunen, der er etableret kloak, og hvor der skal etableres kloak.

Tidligere etablerede man fælleskloakker, hvor alt spildevandet blev ledt til samme kloakledning. I dag skelner vi mellem spildevandskloakering, hvor kun spildevandet tilsluttes kloaksystemet og seperatkloakering, hvor spildevandet samt tag- og overfaldevand tilsluttes hvert sit system. Hvis du i forbindelse med kloakering af spildevand skal etablere en privat regnvandslæsning, kan du læse mere på vores side om regnvand.

Du har som grundejer pligt til at tilslutte dig kloakken, når der er ført stik ind til din ejendom. Du skal selv betale for tilslutningen.

Du skal bruge en autoriseret kloakmester til at udføre kloakarbejde på din grund. Inden arbejdet begynder, skal kloakmesteren give Stevns Kommune besked om, at arbejdet er begyndt, og når kloakmesteren er færdig skal han færdigmelde arbejdet.

Det er KLAR forsyning A/S der er ansvarlig for kloakker og rensningen af spildevand i Stevns Kommune. Besøg forsyningens hjemmeside for mere information, bl.a. om tilslutningsbidrag og takster.

 

Værd at vide om kloakering

Områder, hvor der er eller skal etableres kloakledning til spildevand, kaldes for kloakoplande.

Kloakoplande er vedtaget i en spildevandsplan eller et tillæg til en spildevandsplan. Før et kloakopland endeligt kan vedtages i en spildevandsplan, skal forslaget til spildevandsplanen sendes i høring i minimum otte uger, så det er muligt at komme med kommentarer til planforslaget. Ifølge den gældende lovgivning er det tilstrækkeligt, at forslaget til planen offentliggøres på kommunens hjemmeside. Stevns Kommune har valgt også at annoncere i den lokale avis Stevnsbladet.

Et kloakopland er vedtaget af de kommunale politikere og bliver oftest udpeget på baggrund af, at der er krav om rensning af spildevandet for en gruppe af husstande, der ligger forholdsvis tæt på hinanden. Ejendomme, der ligger i et område, hvor der ikke er krav om forbedret spildevandsrensning, kan også blive medtaget i kloakoplande. Dette kan især ske, hvis en kloakledning passerer ejendommen for at komme ud til andre ejendomme, der skal kloakeres. Men det kan også være ud fra andre hensyn, f.eks. hensynet til badevand. Et kloakopland kan desuden udpeges på baggrund af henvendelser fra borgerne.

Kloakoplandene, som er under etablering, kan være vedtaget med den nyeste spildevandsplan, men kan også være besluttet ved en af de tidligere spildevandsplaner. Dvs. at kloakoplandet for flere år siden har været i høring og er blevet vedtaget som kloakopland. Derfor kan nogle af de tidligere besluttede kloakoplande stadig stå som planlagte kloakoplande. Det skyldes, at kloakledningerne ikke er blevet færdigetablerede eller påbegyndt, da spildevandsplan 2012-2020 var klar til at blive sendt i høring.

Kloaker og rensningen af spildevandet varetages af KLAR Forsyning A/S. Derfor er det spildevandsforsyningen, du vil modtage information fra forud for nye kloakeringsprojekter. Du kan finde disse anlægsarbejder beskrevet i spildevandsplanen.

Når et kloakopland skal spildevandskloakeres betyder det, at Stevns forsyning etablerer en spildevandsledning, som føres frem til skel til de ejendomme, som ligger i kloakoplandet. Det er kun ejendommens husspildevand der må sluttes til spildevandssystemet. Regnvand fra tagarealer, terrasser og fliser skal håndteres på egen grund eller afledes ved eksisterende foranstaltninger (dræn eller fællesprivate ledninger).

Det er grundejers pligt for egen regning at tilslutte sig kloakken, når der er ført stik ind til ejendommen. Ved kloakering af nye ejendomme vil du som grundejer modtage en stikledningsskitse fra KLAR Forsyning. Det giver dig mulighed for at ønske, hvor tilslutningsstedet
til offentlig kloak skal være.

Efter ca. et år afsluttes projektet og alle husstande i området vil modtage et brev fra forsyningen om, at stikket er lagt ind og at der skal betales et tilslutningsbidrag. I højre spalte finder du link til KLAR Forsynings hjemmeside, her kan du se taksterne for tilslutning.

Herefter kommer kommunen ind i sagen. Det sker ca. samtidig med, at du som grundejer modtager et brev fra forsyningen om, at stikledningen er lagt ind. Du vil modtage et varsel fra kommunen om et påbud om at tilslutte dig kloakforsyningen inden for et år. Efter ca. en måned vil du modtage selve påbuddet. Tilslutningen skal foretages af en autoriseret kloakmester, og du skal anmelde og melde arbejdet færdigt til kommunen.

Indenfor et kloakopland til spildevandsforsyningens renseanlæg, er du som grundejer forpligtet til at tilslutte spildevand til kloakkerne for egen regning. Det skal ske gennem lukkede ledninger.

Ejendomme hvor spildevand og regnvand løber i den samme ledning kaldes fælleskloakerede. Med tiden skal regnvandet og husspildevandet separeres ud i to forskellige ledninger.

Når et kloakopland skal separeres betyder det, at KLAR forsyning etablerer en ny ledning ved siden fællesledningen. I langt de fleste tilfælde fungerer den nyetablerede ledning som spildevandsledning, mens den gamle fællesledning overgår til at være en regnvandsledning. Spildevandsledningen må kun modtage husspildevand, mens regnvand fra tagarealer, terrasser og fliser enten skal ledes til regnvandsledningen eller håndteres på egen grund.

Du har som grundejer pligt til for egen regning at tilslutte dig kloakken, når der er ført stik ind til din ejendom. Ved separering skal du være opmærksom om det er en ny spildevandsledning eller en ny regnvandsledning der er blevet etableret. Dette vil fremgå i brevet fra forsyningen, som du modtager når projektet afsluttes og husstandene kan tilslutte sig det nye system.

Er det en ny spildevandsledning der er etableret, skal du sørge for at ændre koblingen af dit spildevand til den nye ledning ellers vil husspildevandet ende i et vandløb, sø eller havet. Samtidig skal du sørge for at separere regnvandet fra spildevandet, så regnvandet ikke ledes med til den nye spildevandsledning. Er det i stedet en ny regnvandsledning der er blevet etableret, kan husspildevandet fortsat ledes til den samme ledning, men du skal sørge for at separere regnvandet fra.

Processen for separatkloakering er overordnet den samme som ved spildevandskloakeringer, men her opkræves du ikke tilslutningsbidrag. Du vil som grundejer få omkostninger til separering af spildevand og tag- og overfladevand på egen grund.

Hvis du ejer en ejendom, der får et krav fra kommunen om forbedret spildevandsrensning, så kan du nu søge om at få fristen for tilslutning til kloak eller etablering af privat anlæg forlænget. Ansøgningsfristen vil fremgå når du modtager dit varsel om påbud. Du kan ligeledes søge om et lån til udgifterne på 20 år.

Muligheden gælder IKKE for ejendomme der skal separatkloakere.

Tilbuddet gælder for ejendomme, hvor grundejer(e)s samlede husstandsindkomst ikke overstiger beløbsgrænsen (se ansøgningsblanket for den aktuelle beløbsgrænse). 

Ansøgning om længere frist og afdragsordning

Du kan ansøge elektronisk til Stevns Kommune, som træffer afgørelsen om, hvorvidt du er omfattet af reglerne.

Har du spørgsmål til ansøgningsskemaet kan du kontakte Miljøstyrelsen på tlf.: 72 54 40 00.

Låneordning

Hvis du er omfattet af reglerne, og fristen for påbuddet bliver forlænget, skal du skriftligt ansøge forsyningen om låneordningen.

Ansøgningen til forsyningen skal gives seneste 1 ½ år før påbuddet skal være opfyldt. Forsyningen har herefter 4 måneder til at give tilbuddet og du skal accepterer tilbuddet senest 1 år før påbuddet udløber.

Disse tidsfrister er med til at sikre at forsyningen har mulighed at etablere spildevandsanlægget indenfor tidsfristen i kommunens påbud.

Har du spørgsmål til låneordningen kan du kontakte KLAR forsyning på tlf.: 56 65 22 22 eller klar@klarforsyning.dk.

Vil du vide mere om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt kan du se bekendtgørelsen her.

Er du kloakmester og skal søge tilladelse eller færdigmelde et kloakarbejde?

Vi har samlet det hele på siden om spildevand for erhverv.