Søg om tillladelse til at etablere, ændre eller genoprette kystbeskyttelse

Nedbrudte kystbeskyttelsesanlæg må ikke genopbygges eller ændres uden en tilladelse fra Stevns Kommune. Du har ret og pligt til at vedligeholde eksisterende kystbeskyttelsesanlæg.

Al kystbeskyttelse kræver tilladelse. Sådan har det været siden 1988, hvor kystbeskyttelsesloven trådte i kraft. Det er således ikke lovligt at etablere, renovere eller genoprette kystbeskyttelse uden tilladelse fra Stevns Kommune.

Som grundejer har du selv ansvaret for at kystbeskytte din ejendom mod oversvømmelse og erosion.

Der skal søges om tilladelse i følgende situationer:

  • Ved nyanlæg af kystbeskyttelse.
  • Ved udvidelse af eksisterende kystbeskyttelse.
  • Ved genoprettelse af eksisterende kystbeskyttelse. Her forstås genopførelse af kystbeskyttelse, som pga. manglende vedligeholdelse ikke længere har en kystbeskyttende funktion.
  • Ved renovering af eksisterende kystbeskyttelse. Her forstås, at anlægget ændres med hensyn til opbygning, materialevalg eller dimension.

Værd at vide om kystbeskyttelse

Uden ny tilladelse fra Stevns Kommune har du ret til at vedligeholde et lovligt opført kystbeskyttelsesanlæg i overensstemmelse med den givne tilladelse. Anlægget skal holdes i god og forsvarlig stand.

Almindelig vedligeholdelse er fx at supplere en høfde med nye sten, i det omfang de oprindelige sten er sandgået eller rullet ned. Høfdens oprindelige dimensioner må dog ikke ændres.
Har du et eksisterende kystbeskyttelsesanlæg, som du ønsker at forstærke eller retablere, skal du søge om tilladelse.

Kystdirektoratet har udarbejdet hjemmesider om kystens udvikling, behovet for kystbeskyttelse og materiale om forskellige typer af kystbeskyttelse

Kystplanlægger

Kystplanlægger - rapport for Strøby Egede og Strøby Ladeplads (pdf)

Kystplanlægger - rapport for Rødvig (pdf)

Kystatlas - kort med oplysninger om erosion og eksisterende kystbeskyttelse

Kystplanlæggeren indeholder oplysninger om risikoen for oversvømmelse og erosion. Desuden er der angivet vejledende strategier og forslag til konkrete tiltag for at håndtere risikoen for oversvømmelse og erosion. 

Stevns kommune har fået udarbejdet en inspektionsrapport for at belyse tilstanden af vores kystlinje, og for at undersøge hvilke strækninger, der er udsatte i forhold til erosion (nedbrydning) og oversvømmelser ved stormflod. Desuden har Stevns Kommune fået udarbejdet Forarbejder til Kysthelhedsplan og Standard for skråningsbeskyttelse og strandfodring for Strøby Egede:

Stevns Helhedskystplan Inspektionsrapport (Niras, august 2018) (pdf)

Forarbejder til Kysthelhedsplan Stevns Kommune (NIRAS 2020) (pdf)

Standard for skråningsbeskyttelse og strandfodring Stevns Kommune (NIRAS 2020) (pdf)

I 2001 udarbejdede Kystdirektoratet en skitserapport for Strøby Egede. Selvom rapporten på nogle punkter er forældet, så er det stadig interessant læsning:

Indre Kyster - Skitseprojekter - Strøby Egede (Kystdirektoratet, 2001) (pdf)

Kystdirektoratet har udarbejdet en digital folder om forskellige typer af kystbeskyttelse

Bølgebrydere

Diger

Høfder

Højvandsmure

Kystfodring

Skråningsbeskyttelser

Folder med Vejledning om kystbeskyttelse fra Kystdirektoratet.

Som grundejer skal du som udgangspunkt selv betale for kystbeskyttelse på din egen ejendom.

En løsning kan være, at flere grundejere går sammen, da I så er flere om at dække udgifterne, og på den måde kan flere idéer også komme frem. Vi kan tilbyde at være tovholder i et projekt, men om kommunen kan være med til at dække omkostningerne afhænger af de værdier, der beskyttes ved anlægget.

Du kan selvfølgelig også vælge at gennemføre beskyttelse af din kyststrækning selv. Find ansøgningsskema og vejledning øverst på siden.

Hvis du gerne vil etablere eller ændre kystbeskyttelse, så kontakt vores kyst- og klimamedarbejder.

Du skal udfylde et ansøgningsskema, når du skal søge om tilladelse til at etablere eller ændre kystbeskyttelse. Du kan også ansøge om lovliggørelse af et allerede udført anlæg, ved at udfylde samme ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet er ret omfattende, derfor vil vi helst vejlede dig om ansøgningsskemaet, inden du får skemaet.

Hvis kystbeskyttelsen strækker sig over flere matrikler, skal du sende samtykkeerklæringer fra alle berørte grundejere. Send ansøgningen til:

Stevns Kommune - kystbeskyttelse
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge
kyst@stevns.dk

Læs vejledningen før du søger

Vi betragter først en ansøgning som modtaget, når vi har fået alle nødvendige oplysninger. Det er derfor vigtigt, at du læser vejledningen til ansøgningsskemaet (pdf) og udfylder skemaet udførligt.

Vi starter sagsbehandlingen med at vurdere projektet i forhold til hensynene i kystbeskyttelsesloven, når vi har modtaget din fuldt oplyste ansøgning.

Det er en forudsætning for en tilladelse, at der er behov for beskyttelse mod erosion/nedbrydning eller oversvømmelse. 

En risiko i forbindelse med en oversvømmelse eller erosion er til stede, når der er sandsynlighed for en negativ hændelse med potentielt negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiver m.v.

Vi ser derfor på, om den ansøgte kystbeskyttelse kan medvirke til at reducere risikoen samtidig med, at vi tager hensyn til de øvrige punkter i kystbeskyttelsesloven.

Administrationsgrundlaget beskriver Stevns Kommunes procedurer og retningslinjer for behandling af sager efter kystbeskyttelsesloven. 

Formålet med administrationsgrundlaget er at sikre ensartet behandling af ansøgninger om tilladelse til kystbeskyttelse, samt sikre ensartet afvejning af hensyn i sager om håndhævelse af kystbeskyttelsesloven. 

Administrationsgrundlaget blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. november 2019.

Læs administrationsgrundlag for kystbeskyttelsesloven (pdf)

Det er ikke tilladt at ændre på terrænet på kysten uden tilladelse fra Kystdirektoratet.

Følgende er f.eks. ikke tilladt:

  • Opfyldning eller udgravning på kysten; f.eks. som del af et haveanlæg
  • Ændringer i terræn i forbindelse med byggeri

Læs mere på kystdirektoratets hjemmeside.