Specialtilbud skole

Kommunen har en række specialtilbud med andre skoleformer.

Se vores specialtilbud på skoleområdet her

Stevns Kommunes heltidsundervisning.

Opgaven varetages af Ungdomsskolen og er en del af det samlede skolevæsen.

Tilbuddet retter sig mod børn, der ikke for tiden kan rummes i folkeskolerne. De kan således stadig opfylde undervisningspligten i en kvalificeret men anderledes undervisningsform, der i høj grad er tilpasset barnet.

Målgruppen er normalbegavede børn fra 8. og 9. klasse med sociale, adfærdsmæssige og følelsesmæssige problemer, som derfor ikke trives eller kan rummes i en almindelig folkeskoleklasse.

Udover det skolemæssige udføres der behandlingsarbejde.

For normaltbegavede børn fra børnehaveklassen til 7. klasse med sociale, adfærdsmæssige og emotionelle problemstillinger, som ikke trives i en almindelig folkeskoleklasse.

Der arbejdes med ADHD, sociale og emotionelle problemer, omsorgssvigtede børn, tidligt skadede børn, børn med indlæringsvanskeligheder og børn med psykiske problemer.

Dagskolen er et undervisnings- og behandlingstilbud under Ungdomsskolen.

Læs mere på Stevns Dagskoles hjemmeside i AULA

Specialklasserækkerne er et specialklassetilbud i henhold til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Specialklasserækkerne er dels en organisatorisk del af Store Heddinge Skole. Der er tre klasser på hver skole, en for hver afdeling indskoling, mellemtrin og udskoling.

H-klasserne på Hotherskolen er et af Stevns kommunes tilbud til elever med særlige behov fra 0.- 11. klasse.

Eleverne kan have generelle indlæringsvanskeligheder, sproglige vanskeligheder eller diagnoser som f.eks. ADHD eller indenfor autismespektret.

  • Eleverne bliver visiteret igennem Stevns kommunes Centrale Visitationsudvalg
  • H-Klasserne er opdelt i tre grupper: Indskoling, mellemtrin, udskoling
  • Undervisningen varetages altid af en lærer og en skolepædagog
  • Undervisningen tager altid udgangspunkt i den enkeltes elevs behov og faglige niveau
  • En årlig statusbeskrivelse af eleven, samt statusmøde hvor forældre, lærer, pædagog, og PPR deltager. Derudover en skole/hjemsamtale
  • Der arbejdes med at gøre eleverne livsduelige

Læs mere på skolens hjemmeside i AULA

Regnbuen er et af Stevns Kommunes specialundervisningstilbud i henhold til bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Eleverne bliver visiteret til dette specialtilbud af Stevns Kommunes centrale visitationsudvalg.

Regnbuen består af et skoletilbud for elever 0. - 9. klasse, samt særligt fritidstilbud for 0. - 3. klasse.

Regnbuen er opdelt i 3 grupper: indskoling, mellemtrin og udskoling og hører organisatorisk til Strøbyskolen.

Målgruppen er børn med autisme af svær grad.

Læs mere på skolens hjemmeside i AULA