Velkommen i folkeskolen i Stevns Kommune

Børn & Læring byder børn og forældre velkomne i Stevns Kommunes folkeskoler.

Vi arbejder hver dag for at skabe de bedste rammer for at dit barns skolegang bliver positiv, udviklende og lærerig.

1. Stevns folkeskoler

I Stevns Kommune har vi tre folkeskoler med SFO’er:

Hotherskolen

SFO: Krudthuset
Faxevej 4
4652 Hårlev

Tlf. 56 57 53 20
hotherskolen@stevns.dk
https://hotherskolen.aula.dk/

Store Heddinge Skole

SFO: Hopstar
Kronhøjvej 4
4660 Store Heddinge

Tlf. 56 57 54 90
sthskole@stevns.dk
https://storeheddingeskole.aula.dk/

Strøbyskolen

SFO: Indskolingshuset
Lendrumvej 1
4671 Strøby

Tlf. 56 57 58 28
stroebyskolen@stevns.dk
www.stroebyskolen.dk

2. Hver skole – hver sit distrikt

Stevns Kommune er delt op i tre skoledistrikter.

Jeres hjemadresse afgør, hvilken distriktsskole jeres barn er tilknyttet, og her kan du altid få dit barn optaget.

Ønsker du, at dit barn skal gå på én af kommunens andre skoler, skal du gøre opmærksom på dette, når du indskriver dit barn. Hvis skolen har plads i en eksisterende klasse, vil dit ønske normalt blive opfyldt.

Find de enkelte skoledistrikter på Dingeo.dk

3. Indskrivning til folkeskoler eller fri- og privatskoler

Alle børn skal som udgangspunkt begynde i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor de fylder 6 år, og alle børn skal begynde deres skolegang i børnehaveklasse – det vil sige at denne årgang er obligatorisk at følge.

Du kan se datoer og andre oplysninger om skoleindskrivningen på den enkelte skoles hjemmeside.

Bemærk - deadline for indskrivning er den 15. december og sker via www.indskrivning.dk, hvor du også kan indmelde dit barn i SFO. Elever, hvor der forventes visitation til specialtilbud, skal ikke indskrives her. Når visitationen er på plads kommer der besked om skoleplacering.

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå i en privatskole - eller i en folkeskole i en anden kommune - skal du selv tage kontakt til den pågældende skole for indskrivning og selv melde ud fra børnehaven.

Den digitale indskrivning via indskrivning.dk skal dog stadig gennemføres.

4. Er dit barn klar til skole?

Barnets skolestart kan ifølge loven udsættes et år, når det er begrundet af barnets udvikling.

Forældre og dagtilbud drøfter barnets skoleparathed inden indskrivningen.

Ansøgning om udsat skolestart udfyldes både af forældre og dagtilbud. Endelig godkendelse besluttes af centerchefen for Børn & Læring.

Fra dagtilbud til skole

I Stevns Kommune lægger vi vægt på, at skiftet fra børnehave til skole bliver så positivt og godt som muligt for dit barn. Derfor skabes en blid overgang i et tæt samarbejde mellem børnehave og den tilhørende distriktsskole. Her møder de kommende skolebørn distriktsskolen og dens voksne.

Personalet i henholdsvis børnehaver og skoler har et tæt samarbejde, så personalet i skolen får et godt fundament for at skabe en positiv, tryg og lærende hverdag for de nye elever i børnehaveklasse.

Brobygningstilbud

Fra den 1. april kan dit kommende skolebarn ikke længere gå i et kommunalt dagtilbud. I stedet kan barnet tilmeldes et heldagstilbud i den kommende folkeskoles SFO.

Formålet er en blidere overgang til det at være skoleelev, for derved at få en positiv skolestart til august. Foruden socialt samvær med de nye kammerater, er der fokus på at lære skolen at kende og at øve grundlæggende skolefærdigheder.

Tilbuddet gælder også for de børn, der ikke har været tilmeldt dagtilbud tidligere, men som skal starte i børnehaveklasse efter sommerferien.

Undtaget er kommende skolebørn, der er visiteret til specialtilbud, idét de fortsætter i børnehaven til skolestart i august.

Info om tilmelding med videre kan du se længere nede på siden.

5. I skole i børnehaveklassen

I børnehaveklasse går børnene i skole i 28 timer om ugen i gennemsnit.

Vi ønsker, at børnenes naturlige nysgerrighed og lyst til læring udvikles og stimuleres løbende.

Vi tager udgangspunkt i børnenes kompetencer, hvor der i dele af undervisningen lægges vægt på den legende og aktive tilgang til læringen.

Samtidig er børnene en del af et nyt og stort fællesskab, hvor der stilles mange nye sociale og faglige krav, som børnene efterhånden øver sig i at kunne være i på lige fod med de andre børn i klassen og på skolen.

Det faglige indhold i børnehaveklasse

Undervisningen omfatter følgende temaer og mål:

Sprog

Barnet er opmærksomt på forskellige måder at anvende sprog på.

Matematisk opmærksomhed

Barnet kan anvende tal og geometrisk sprog i hverdagssituationer.

Naturfaglige fænomener

Barnet kan ud fra viden og erfaring færdes iagttagende i naturen.

Kreative og musiske udtryksformer

Barnet kan udtrykke sig i billeder, musik og drama.

Krop og bevægelse

Barnet kan foretage valg, der styrker og udvikler kroppen.

Engagement og fællesskab

Barnet kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre.

6. Skole-hjem-samarbejde

Samarbejdet mellem skole og hjem foregår via den daglige kontakt, forældremøder, skole-hjem-samtaler samt via kommunikationsplatformen Aula.

Gennem Aula gives informationer om skolen og dit barns dagligdag, og det er også her, at du kan kommunikere med klassens/SFO’ens personale.

7. SFO

I forbindelse med indskrivningen til skole, kan du tilmelde dit barn til opstart i heldagstilbuddet i SFO pr. 1. april.

Her tilmeldes barnet automatisk morgen- og eftermiddagsmodul, da ordningen er et heldagstilbud. Det er ikke muligt at fravælge morgenmodulet for perioden 1. april til 1. skoledag.

Hvis der alene er behov for SFO om eftermiddagen efter første skoledag i august, kan dette angives ved indskrivningen. Ved senere udmelding sker dette via pladsanvisningen, som skal ske med 1 måneds varsel
til den 1. i måneden.

Bemærk: juli er betalingsfri måned for SFO.

Lukkedage og feriepasning:

  • Du skal være opmærksom på, at SFO’en holder lukket:
  • De tre dage før påske
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • 5. juni (Grundlovsdag)
  • Uge 29
  • Uge 42
  • Dagene mellem jul og nytår

De enkelte skoler, herunder SFO’erne har egen feriepasning den 22. og 23. december
samt 2. januar.

Hvis du ikke selv har mulighed for at få passet dit barn, tilbyder vi feriepasning på én af skolerne - gælder dog ikke Grundlovsdag.

Den skole, som står for den aktuelle feriepasning, tilrettelægger feriepasningen.

Se, hvilken skoles SFO, der har feriepasningen her

Åbningstider og takster

Se de aktuelle åbningstider og takster her

8. Transport til skole

Se flere oplysninger om transport til skole her

9. Mere info

Læs mere om skolerne i Stevns her

Indholdsfortegnelse