Stevns Kommune 2023

Planstrategi (Pixi udgave)

I Planstrategien præsenterer Kommunalbestyrelsen visioner og ambitioner for kommunen. Den er toneangivende og definerer, hvilke retninger den strategiske og fysiske planlægning skal styre imod.

Download den fulde planstrategi her (PDF)

Forord af Borgmesteren

Stevns er en naturskøn landkommune med meget at byde på for vores borgere, virksomheder og turister. Vores verdensarv, naturværdier og stærke kulturbårne lokalsamfund tiltrækker nye borgere og besøgende, som får glæde af vores stærke fællesskaber og naturskønne omgivelser. Dem skal vi blive ved med at værne om, samtidig med at vi også skaber plads til både udvikling og vedvarende energiproduktion.

Det grønne Stevns

I Stevns Kommune tager vi ansvar for den grønne omstilling. Vi arbejder blandt andet for at udbrede fjernvarme i vores store byer og for at styrke produktionen af sol- og vindenergi. I Stevns går natur og kultur hånd i hånd, og som stevnsborgere ved vi, hvor vigtigt det er at passe på naturen og mennesket.

Fremtidens Stevnske hjem

Vi kan ikke standse udviklingen, men vi kan udvikle i den rigtige retning. Ligesom udviklingen i landområderne sker med den største respekt for naturen, sker byudviklingen med blikket solidt rettet mod bæredygtig fremtidssikring af de stevnske hjem – nye såvel som gamle.

I de kommende år vil vores særlige opgaveudvalg for Bæredygtige Boliger således bidrage til, at stevnsborgernes hjem bliver en hjørnesten i den grønne omstilling.

Udviklingen i Stevns Kommune

I Stevns kommune har vi plads. Både til at få de gode idéer og til at realisere dem. Derfor skal vi fortsat støtte ildsjæle og virksomheder, som tænker nyt og bringer viljen til innovation til Stevns. Det er vigtigt, at vi fortsat formår at løse de udfordringer, som opstår for erhvervslivet i en landkommune som Stevns.

Oplevelsernes Stevns

Mange af vores stevnske turistattraktioner ligger som perler på en snor langt verdensarven og kysten. Sidste års åbning af oplevelsescentret Stevns Klint Experience, var endnu et stort skridt i udviklingen af Destination Stevns Klint. Destinationen vil give flere nye oplevelser langs klinten i de kommende år.

Stevns seks udviklingstemaer

Med denne planstrategi viderefører vi de fem temaer, som Kommunalbestyrelsen vedtog i den forrige planperiode og som politikerne ønsker at arbejde videre med i de næste fire år. Desuden introducerer vi temaet: Rig på kulturarv. Vi skal være på forkant med udviklingen og være sikre på, at vi benytter de bedste udviklingsmuligheder, mens vi styrker det unikke og særegne. Sådan skaber vi fremtidens Stevns i fællesskab.

I Planstrategi 2023 sætter vi derfor fokus på seks temaer:

 • Fællesskab og deltagelse
 • Et godt sted at bo
 • Rig på kulturarv
 • Natur- og kulturlandskaber
 • Udsyn og innovation
 • Bæredygtig fremtid

Planstrategien er resultatet af et tæt samarbejde, hvor stevnsborgerne, forvaltningen og kommunalpolitikerne er kommet med input. Derfor står vi nu med et stærkt grundlag for fremtidens Stevns. Et grundlag, der er lavet på ægte stevnsk manér; nemlig i fællesskab.

 
God læselyst!
 
Henning Urban Dam Nielsen
Borgmester

FN's Verdensmål

I Stevns Kommune arbejder vi med de verdensmål, der blev vedtaget af stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York i 2015. Verdensmålene fastsætter en fælles global retning for en økonomisk, social og bæredygtig udvikling af verden frem mod 2030. Med Planstrategi 2023 sætter Stevns Kommune en fælles retning, der muliggør en understøttelse af 14 af de 17 Verdensmål.

Vi ønsker bæredygtighed i hele samfundet og på alle parametre: i byudviklingen, socialt, økonomisk, i naturen, miljøet osv. Derfor arbejder vi intensivt og målrettet med at fremme den lokale, bæredygtige udvikling. Det kan for eksempel være ved at fremme kollektiv varmeforsyning og vedvarende energi, ved at skabe rum for sociale fællesskaber, bekæmpe ensomhed og styrke sundheden. I skolerne og daginstitutioner styrker vi formidling af naturen og bæredygtighed.

Verdensmålene er en styrepind, som sætter retning i kommunens strategier og indsatser. 

Kommunens udvikling

Landkommune med udviklingsbyer

Stevns Kommune har ca. 23.700 indbyggere og dækker et areal på 250 km2. Stevns er kendetegnet ved sine åbne vidder og store landområder. Halvdelen af befolkningen er bosat i de fire udviklingsbyer: Store Heddinge, Strøby Egede, Hårlev og Rødvig, som udgør de største bosætningsområder, mens den øvrige halvdel af befolkningen bor i mindre by- og landsbysamfund samt i det åbne land.

Ændret demografisk sammensætning

Den største tilflytning ses blandt yngre par og børnefamilier, som flytter til kommunen og stifter familie. Fraflyttere er især de unge, hvoraf mange flytter til de større studiebyer for at uddanne sig. Mens vi oplever en støt stigning i antallet af børnefødsler, er det dog fortsat antallet af ældre borgere, der stiger mest i Stevns Kommune, mens antallet af borgere i den erhvervsaktive alder ser ud til at falde. 

Attraktiv geografisk beliggenhed

Stevns Kommune har oplevet en uafbrudt stigning i indbyggertallet siden 2014 især på grund af en øget nettotilflytning til kommunen. Udviklingen betyder, at Stevns Kommune skal kunne imødekomme kommende tilflytteres præferencer i forhold til boligtype eller beliggenhed af byggegrunde, samt krav til offentlig service og institutioner.

Del af et større arbejdsmarked

En stor del af Stevns Kommunes ca. 11.100 erhvervsaktive borgere pendler ud af kommunen på arbejde. Antallet af pendlere er steget med 700 personer siden 2009, og i dag pendler ca. 7.300 borgere ud af kommunen. Antallet af pendlere fra andre kommuner, der pendler til Stevns Kommune, er også steget. I alt pendler der i dag 2.000 personer til Stevns Kommune.

Flere unge vælger erhvervsfagligt

I Stevns Kommune vælger stadig flere unge at tage en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. I 2023 har 28,3 % af afgangseleverne fra folkeskolen i Stevns Kommune søgt ind på en erhvervsuddannelse.

UNESCO Verdensarv som Turismekatalysator

Udnævnelsen til UNESCO Verdensarv i 2014 skabte et helt nyt grundlag for turismeerhvervet i Stevns Kommune. Gennem et partnerskabsprogram har kommunens virksomheder i dag mulighed for at koble deres services eller produkter til Stevns Klint UNESCO Verdensarv. I oktober 2022 åbnede det nye oplevelsescenter Stevns Klint Experience i Boesdal Kalkbrud 

Erhvervspolitik 2023

I Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2023 er der udvalgt 4 fokusområder: Grøn omstilling, Den næste Generation og kvalificeret arbejdskraft, Attraktive bymidter og erhvervslivets rammevilkår

Dynamisk og omstillingsparat erhvervsliv

Stevns Kommune er især kendetegnet ved virksomheder indenfor servicebranchen, bygge og anlæg, landbrug, skovbrug samt handel og transport.

Fællesskab og deltagelse

I Stevns Kommune ønsker vi, at flere skal være aktive gennem hele livet og leve et bedre liv med mental trivsel, så ingen behøver at stå udenfor eller føle sig ensomme.

Heldigvis har vi en mangfoldighed af fællesskaber og tilbud, hvor rigtig mange borgere, foreninger, kulturinstitutioner og kulturaktører og virksomheder deltager og bidrager til at styrke dem. Vi har et rigt foreningsliv og mange forskellige typer af tilbud, som skaber aktivitet og trivsel for stevnsborgere i alle aldre. Hos os skal de gode mødesteder og foreningslokaler danne ramme om disse fællesskaber.

Folk skal føle sig mødt og derfor skal vi have en sund demokratisk dialog hvor alle borgere inkluderes, både fysisk og digitalt.

Ambition

Alle skal med og ingen skal føle de står uden for

I Stevns Kommune er vi forbundne igennem meningsfulde fællesskaber, hvor alle er velkomne.

Tæt dialog med borgerne

En konstruktiv og demokratisk dialog er en stærk del af identiteten i hele Stevns Kommune. Vi møder hinanden med åbenhed, nysgerrighed og engagement.

Der er fællesskaber til alle

Vi har et stærkt og vidtspændende forenings- og kulturliv, som styrker trivsel, sundhed og de borgernære fællesskaber.

Sund kultur- og fritidsoplevelser

Det skal være nemt at vælge sundt - i vores forsamlingshuse, idrætshaller og -anlæg, i nye aktivitets/multihuse og på mødesteder i byrummene, i boligområder og i naturen.

Tilgængelighed er en kerneting

Vi har fokus på tilgængelighed for alle aldre og befolkningsgrupper – både til naturen, til cykelstier, til bygninger og i byrummene. Vi vil arbejde på at gøre vores byrum mere demensvenlige.

Webtilgængelighed sikrer digital inklusion

Alle borgere skal have lige adgang til fællesskaber, demokratisk dialog, uddannelse og værdigt arbejde. De ting forgår i dag digitalt og derfor arbejder vi med at fjerne digitale barrierer for deltagelse.

 • Alle er en ressource

  I Stevns Kommune har vi en mangfoldighed af fællesskaber, hvor mange bidrager og det er vi stolte af. Det gælder både i vores mange lokalsamfund, aktive kultur- og idrætsforeninger og kommunale institutioner og det gælder arbejdsgivere og arbejdstagere og alle andre, som indgår i fællesskaber på tværs og bidrager med de ressourcer, som de nu råder over.

 • Fordi vi ønsker at være med

  Borgere i Stevns Kommune anerkender værdien af fællesskaber og bidrager til at styrke dem. De er bevidste om at de har et ansvar for at deltage, fordi alle bidrag er en ressource som bringes i spil til gavn for fællesskabet. Det gør de f.eks. ved at tage en uddannelse, støtte op om foreningslivet eller arbejde. Ikke alle har samme ressourcer, men hvert enkelt bidrag er en værdifuld del af fællesskabet.

 • Sund demokratisk dialog

  Den demokratiske deltagelse finder sted på mange platforme, både til de direkte valghandlinger og imellem valgene. Det kan være på borgermøder, ved indkaldelse af idéer og ved offentlige høringer. Vores ambition er at have en god dialog hvor alle borgere inkluderes. Derfor arbejder vi med både fysisk og digital inklusion. Som f.eks. en valgbus, der kører rundt og indsamler brevstemmer, og en hjemmeside, som kan læses højt for ordblinde og blinde.

  Vores børn og unge skal lære at det er naturligt at være uenige, og at man trygt kan bringe egne holdninger og værdier i spil i mødet med andre.

 • Rigt foreningsliv og fællesskaber i alle former

  Foreningslivet i Stevns Kommune spænder bredt. Her mødes frivillige for at bidrage til et bredt fritidstilbud til vores børn og unge, og andre mødes for selv at dyrke idræt.

  Vi har tilbud, som skaber aktivitet og trivsel for stevnsborgere i alle aldre. Der er både tilbud til dem, som fortsat befinder sig i mors mave og der er tilbud til seniorerne, som nyder at mærke de store fællesskaber og kroppens bevægelser. Vi ønsker at styrke initiativer som kan understøtte fællesskaber mellem ung og gammel, fordi mødet på tværs af alder er vigtigt for fællesskaberne.

 • Aktive kulturinstitutioner og kulturaktører

  I Stevns Kommune er er der en lang række aktive kulturinstitutioner og kulturaktører, som henvender sig bredt og fungerer som vigtige fællesskaber for mange borgere. Siden 2018 har Stevns f.eks. haft sin egen celloskole og retreat for unge cellister i den sydlige del af Stevns. Celloskolen skaber rammerne for at uddanne og støtte unge cellister samt styrke deres muligheder for en international karriere.

 • Aktivitetshuse

  I Stevns Kommune skal de gode mødesteder og foreningslokaler danne base for fællesskaberne. Vores skoler og idrætshaller fungerer allerede som kraftcentre for et mangfoldigt udbud af fritidsaktiviteter. I kommunens større byer arbejder vi på at etablere gode samlingspunkter i form af aktivitets- og medborgerhuse. Med åbningen af Stevns Klint Experience fik Rødvig et nyt kulturelt mødested og moderne forsamlingshus i Boesdal Kalkbrud.

 • Relationer tæller

  Relationer skaber både udvikling, sundhed og tryghed. Adgangen til fællesskaber fastholder oplevelsen af forbundethed og er et centralt virkemiddel i Stevns Kommunes sundhedspolitik. Både i kampen mod ensomhed, men også for at nå målet om, at flere skal være aktive gennem hele livet og leve et bedre liv med mental trivsel. Ingen behøver at stå udenfor eller føle sig ensomme i Stevns Kommune.

Stevns er et godt sted at bo

Stevns kommune skal være et godt og trygt sted at bo og leve- uanset hvem du er og hvor du er i livet. Vi stiller krav til kvalitet, diversitet og bæredygtighed i vores by- og boligområder og livet i vores bymidter skal fremtidssikres.

Fremadrettet skal der være flere valgmuligheder for de borgere som ønsker at bo i en anden type bolig eller i et fællesskab i vores kommune og velfærdsinstitutionerne skal tilpasses det behov som er.

I vores boligområder skal der være fokus på klima- og miljøvenligt byggeri, grønne fællesarealer, biodiversitet og plads til fællesskaberne -med større fokus på genbrug og energirenovering frem for nybyggeri. I kommunens større byer skal vores boliger fremover opvarmes med fjernvarme.

Ambition

Ro til krop og sind

I rammerne af kulturmiljøer, landsbyer og det åbne land tilbyder Stevns plads til slow-living, refleksion og fordybelse, hvor naturoplevelser er en integreret del af hverdagen.

Et godt hjem til alle aldersgrupper

I Stevns Kommune tilbyder vi trygge og gode rammer for borgernes hverdagsliv med velfungerende velfærdsinstitutioner for alle aldre.

Nuanceret, bæredygtig boligmasse

Vi planlægger rum til at bygge nye alternative bo- og boligformer, der understøtter både det aktuelle og fremtidige behov og den bæredygtige dagsorden. Vi støtter op om energioptimering af eksisterende huse og bestræber os på at sikre, at den udføres så bevaringsværdier ikke går tabt.

Kvalitet i byudviklingen og i boligområderne

Langsigtet og tydelig planlægning sikrer, at vi understøtter vores ambition om også i fremtiden at være et godt sted at bo.

Landsbystrategier

Stevns Kommunes landsbykoordinator udvikler i tæt samarbejde med landsbyforum og landsbyernes beboere strategier for landsbyernes fremtidige udvikling.

Kollektiv varmeforsyning

Fra 2035 er der ikke længere boliger i Stevns Kommune som opvarmes af gas- eller oliefyr. I fremtiden forsynes 4 større byer af kommunal fjernvarme og Stevns Kommune understøtter mindre, lokale energifællesskaber i resten af kommunen.

 • Et godt hjem til alle

  Uanset din familiesituation eller boligpræference er Stevns det ideelle sted at bosætte sig og føle sig tryg. Det er vores mål at skabe optimale betingelser for hverdagslivet med et varieret og velfungerende udbud af skoler og institutioner for børn, unge og ældre.
  Uanset hvad dine livsdrømme er, er du velkommen i Stevns Kommune – både som fastboende, pendler eller gæst. Vi skaber byer og boligområder med fokus på livskvalitet, og vi tilpasser os ændringer i befolkningssammensætningen ved at tilbyde forskellige boligtyper og størrelser. Nogle vil gerne leve som single, mens andre gerne vil være en del af et større bofællesskab. Vores boligpolitik sigter mod at sikre attraktive boligformer for alle befolkningstyper og aldersgrupper.

 • Kvalitet i byudviklingen

  Stevns skal også fremadrettet være et godt sted at bo, og det nødvendiggør, at vi ved, hvad vi vil, og hvordan vi definerer kvalitet i kommunens byudvikling. På den måde kan vi stille krav til grundejere og udviklere og sikre, at udviklingen understøtter vores strategiske og langsigtede ambitioner. Vi ønsker at fastholde og styrke den nuværende diversitet i vores by- og boligområder og lader det også genspejle i planlægningen. I nogle af byerne kan det f.eks. være en god strategi at bygge højere og tættere, mens man i andre vælger at udlægge mere enfamiliebolig-bebyggelse eller helt nye alternative boformer. Kvalitet i byudviklingen skal også fremme bæredygtighed. Derfor skal vi i forbindelse med planlægning af nye be¬byggelser og byrum vurdere, om det konkrete projekt kan sammentænkes med grønne klimaløsninger, bæredygtigt byggeri og genbrug.

 • Strategisk bymidte

  Vi vil gerne have levende byer med handel og indbydende byrum, både nu og for fremtiden. Derfor ligger f.eks. detailhandelen ikke ude ved omfartsvejene, men i bymidterne, hvor butikkerne er med til at skabe kundestrømme og liv i byen. Tendensen med tomme butikker i bybilledet vil vi arbejde på at mindske og i samarbejde med lokale aktører, handelsstandsforeninger mfl. arbejder vi på at skabe attraktive byrum i de større byer, ved f.eks. at opgradere facaderne omkring dem, forskønne byrummene, reducere trafikken og skabe muligheder for aktiviteter og ophold for alle.

 • Rammerne for fremtidens velfærd

  De kommunale bygninger skaber rum til byens liv, fællesskaber og mange forskellige aktiviteter fra vuggestuer til idrætshaller og plejecentre. Andelen af ældre stiger, derfor skal vi bygge attraktive boliger, som er egnet til borgere over 65 ude i lokalsamfundene hvor de ældre har deres netværk, samtidig som der skal være gode muligheder for pleje for de borgere der har behov for det. Der er tilstrækkelig med almindelige plejecenterpladser, mens der er mangel på egnede boliger for borgere med demens i Stevns kommune. Derfor skal 12 boliger på Plejecenter Stevnshøj omdannes til demensplejecenter i de kommende år.

 • Alternative boligformer

  Flere af vores borgere stiller i dag andre krav til boliger end for blot ti år siden. Med flere ældre og singler vokser behovet for alternative og fleksible boligløsninger det gælder også her i Stevns Kommune. Boligudbuddet i Stevns Kommune kan derfor med fordel blive udvidet med flere forskellige boligtyper. I alle nye boligområder vil vi skabe et varieret boligudbud med fokus på klima- og miljøvenligt byggeri, grønne fællesarealer, biodiversitet og plads til fællesskaberne. I den forbindelse vil vi undersøge om nogle områder helt eller delvist kan udvikles som fællesbyg, byggekooperativer og /eller borgerdrevne byggerier.

 • Bæredygtige og energieffektive boliger

  Klima- og energikrisen har for alvor sat fokus på nødvendigheden af opgradering af vores eksisterende boliger. Vi skal have nedsat vores energiforbrug til opvarmning og vi skal i langt højere grad reducere vores ressourceforbrug ved at genbruge og restaurere frem for at bygge nyt. Når vi renoverer og restaurerer vores huse, skal vi energioptimere bygningerne der, hvor det er muligt, samtidig med, at de kulturhistoriske og arkitektoniske bevaringsværdier respekteres. Stevns har mange ældre huse, der med energirenovering og udskiftning af varmekilde har potentiale for energibesparelser til gavn for både klimaet og den enkelte. Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse har i denne valgperiode valgt at nedsætte et § 17 stk. 4-udvalg for Bæredygtige boliger, hvor borgere og politikere sammen skal skabe lokalt ejerskab til den grønne omstilling.

 • Kollektiv varmeforsyning

  Fra 2035 skal der i Stevns Kommune ikke længere være boliger, som opvarmes af gas- eller oliefyr. Derfor har vi med Stevns’ Strategiske Varmeplan fra 2022 igangsat arbejdet med at etablere kommunal fjernvarme i Store Heddinge, Hårlev og Strøby Egede & Valløby. I de øvrige byer og i landsbysamfundene vil Stevns Kommune understøtte lokale initiativer for omstillingen til mindre fælles varmeløsninger og energifællesskaber.

 • Udvikling af landsbysamfund

  I Stevns Kommune har vi 27 landsbyer, som hver har deres helt særlige egenskaber og kvaliteter. Med oprettelse af landsbykoordinatorfunktionen i 2023, har vi sat fokus på at styrke udviklingen af landsbyerne i dialog med borgerne. Landsbykoordinatoren er landsbyernes fælles ’Landsbyforum’s direkte forbindelse til kommunen og til ressourcer -og er samtidig tovholder på den overordnede Landsbystrategi i kommuneplanen.

Rig på Kulturarv

Stevns har en masse velbevarede kulturmiljøer, bevaringsværdige bygninger, kridtstenshuse, kirkeomgivelser og landskaber hvoraf mange er af høj værdi og af stor betydning for vores fælles kulturarv og identitet. Det er dem der gør Stevns til et helt særligt sted, så dem skal vi selvfølgelig også passe godt på -og det er ikke altid helt enkelt.

Vi vil nemlig gerne skabe ny udvikling i nogle af vores kulturmiljøer -men samtidig bevare det særlige. Vores huse skal være energieffektive, men de bevaringsværdige bygninger og kridtstenshusene kan være udfordrende at energirenovere uden at de mister bevaringsværdien. Der er også stort pres på arealerne i det åbne land, i de bevaringsværdige landskabsområder og kirkeomgivelserne -både i forhold til at skabe ny udvikling i kommunen, men også når der skal findes store arealer til VE og skovrejsning.

Ambition

Nyt kulturarvsafsnit

Kulturarven er en meget vigtig del af den stevnske identitet. Det ønsker vi at holde fast i og styrke. Derfor samler vi alle kulturarvstemaer i et nyt, fælles afsnit i den kommende kommuneplan.

Vi sikrer kulturmiljøerne

Vores mange, fine stevnske kulturmiljøer er vores fælles DNA og dem vil vi sikre endnu bedre, blandt andet med bevarende lokalplaner.

Bæredygtig bygningsbevaring

Vores mange bevaringsværdige huse og kridtstensbygninger skal sikres for fremtiden og på en bæredygtig måde. Stevns Kommune ønsker at understøtte at f.eks. energirenoveringer sker på en nænsom måde.

Kirkeomgivelser til revision

Kirkeomgivelserne skal også i fremtiden sikre ind- og udkig til og fra vores kirker - i samspil med de mange øvrige interesser i det åbne land.

Landskaber i udvikling

I Stevns Kommune skal vi træffe valg, der sikrer landskabets kvaliteter, når vi tilfører nyt. Det stiller krav til planlægning for udviklingen i vores åbne land.

 • Vores kulturmiljøer

  I vores kommune findes mange fine kulturmiljøer – det er de helt særlige steder som har en vigtig fortælling. Kulturmiljøerne er med til at skabe Stevns historiske bevidsthed og identitet. Derfor skal vi beskytte og bevare dem. Gjorslev Gods og Herregårdslandskab er et godt eksempel på et af Stevns’ allerfineste og mest velbevarede kulturmiljøer.

 • Bygningsbevaring

  I Kommuneplan 2021 udpegede vi alle bygninger med SAVE vurdering 1-4 samt alle kommunens kridtstenshuse. Siden har vi indberettet alle bygninger med høj bevaringsværdi, som ligger i den del af kommunen som lå i gl. Vallø Kommune til Slots- og Kulturstyrelsen, så disse bygninger nu også findes i FBB-registeret.

 • Kridtstenshusene

  Kridtstenshusene vidner om en helt særlig stevnsk byggeskik, hvor man anvendte kalkblokke fra Stevns Klint som byggemateriale. Helt tilbage i middelalderen og frem til forrige århundrede har man bygget kridtstensbygninger i området. I Stevns Kommune ønsker vi at værne om vores kridststenshuse og lokale kulturarv, derfor er alle de stevnske kridtstenshuse også udpeget i kommuneplanen.

 • Kirkerne i det åbne land

  Kirkerne er vigtige kulturhistoriske monumenter, som udgør et markant kendingsmærke i landskabet eller landsbyen. Omkring alle middelalderkirker er der udpeget kirkeindsigtsområder, der skal friholdes for bebyggelse og tekniske anlæg. Kirkeomgivelserne er vigtige for forståelsen af vores fælles kulturarv, men er samtidig under konstant pres fra andre interesser. Det kan betyde, at kirkerne i fremtiden bliver mindre synlige i landskaberne. I forbindelse med kommende kommuneplanrevision vil vi se på vores kirkeomgivelser og undersøge, om der er grundlag for at revidere nogle af dem.

 • Landskabelige interesser

  I Stevns Kommune har vi flere markante og bevaringsværdige landskaber, som bidrager til en fælles forståelse af såvel nutid som fortid og skaber identitet gennem tydelige egnskarakteristiske træk. Stevns Klint, Tryggevælde Ådal og Bøgeskoven ved Gjorslev Gods fortæller vores historie og er samtidig centrum for nutidens oplevelser. Det kan være landskabs- og naturoplevelser eller aktiv fritid, arrangementer og socialt samvær for både stevnsboerne og andre der besøger kommunen. I Stevns Kommune vil vi gerne sikre vores fantastiske landskaber for eftertiden og friholde de mest sårbare for store tekniske anlæg.

 • Det åbne land

  Mange stevnsboer ønsker at bo i det åbne land, men det åbne land, som vi kender det i dag er i forandring. Efterspørgsel på byudvikling, ny infrastruktur og store tekniske anlæg som telemaster og anlæg til produktion af vedvarende energi, skal placeres i det åbne land. Samtidig er der også behov for flere arealer til biodiversitet, urørt skov og klimatilpasning. Med udgangspunkt i landskabsanalysen fra 2011, skal der fortages en konkret vurdering af om fremtidige tiltag er i konflikt med landskabsinteresserne. Det gælder f.eks. etablering af VE-områder.

Natur og kulturlandskaber

Stevns er et sagnland beriget af gode fortællinger og vi har meget at vise frem, hvilket bekræftes af det stadigt stigende antal turister, der besøger Stevns. Væksten i turismen skaber liv, aktiviteter og økonomi og derfor er det vigtigt at vores turisme udvikler sig i samspil med det lokale dagligdagsliv.

Optagelsen på UNESCO’s verdensarvsliste blev en vigtig løftestang for vores attraktioner i Stevns Kommune. Med store fondsdonationer og forsøgsordningen for kyst- og naturturisme, har vi fået mulighed for at løfte nogle af attraktionerne langs klinten og verdensarven. Stevns Klint byder både på fortællinger om verdensarven, om den kolde krig, historien om kalkbrydningen og udskibning fra de små havne, samt store naturoplevelser -det giver os en enestående mulighed for at tilbyde turister og lokale borgere unikke aktiviteter og events i fantastiske natur- og kulturområder.

Den enestående natur som vi har i Stevns Kommune skal vi værne om og give bedre vilkår. Vi ønsker at få bedre og større sammenhængende naturområder samt rejse mere skov. Generelt ønsker vi at øge biodiversiteten i hele kommunen, på lands og til vands -og i det åbne land såvel som i byerne. Det arbejder vi på med forskellige indsatser, bl.a. klimaskoven i Klippinge, Pilotnaturparken i Tryggevælde Ådal og med vores deltagelse i Køge Bugt samarbejdet, hvor ønsket er at fremme Køge Bugt som marin nationalpark.

Nyt turismeafsnit

I kommende kommuneplan 2025 samles alle turismerelaterede temaer: Sommerhusområder, Hoteller, B&B og andre overnatningssteder samt Campingpladser, autocampere og primitive lejrpladser under et helt nyt afsnit om Turisme. I Kommuneplan 2025 vil der også indgå nye sammenhængende turistpolitiske overvejelser.

Ambition

Global og lokal turisme

I Stevns Kommune er turismeoplevelserne lige så aktuelle for de lokale borgere som for turisterne.

Naturturist-destination

Med udgangspunkt i naturen, klinten og kulturlandskabet skal Stevns sættes på Danmarkskortet med aktiviteter og events i fantastiske naturområder.

Stevns går fra grøn til grønnere

I Stevns Kommune ønsker vi mere natur og større biodiversitet. Vi beskytter natur, dyreliv og landskab og skaber mangfoldighed og unikke naturoplevelser.

Vi er ambitiøse på naturens vegne

Der hvor naturen sammenfalder med andre arealinteresser, tør vi i Stevns Kommune prioritere og tage de store, modige beslutninger om hvilke hensyn som skal vægtes.

Fra Pilot- til Naturpark

I Stevns Kommune arbejder vi frem mod, at Tryggevælde Ådal får status som ægte Naturpark

Køge Bugt-samarbejde for havmiljøet

Stevns Kommune arbejder tæt sammen med flere af de andre Køge Bugt-kommuner for at forbedre havmiljøet i bugten. Køge Bugt skal ligesom Øresund være marin nationalpark.

Alle børn og unge modtager naturformidling

I Stevns Kommune træder vores unge ind i voksenlivet med en nysgerrighed, stærk viden og sunde færdigheder, der fremmer en bæredygtig udvikling og livsstil.

 • Fortiden med ind i fremtiden

  I Stevns Kommune har vi mange historier og sagn, men mange af os kender ikke til de stedbundne historier, som giver nerve og identitet til området. Vores lokale fortællinger ses som spor i landskabet. Historier om katastrofer og masseuddøen, om klintekongen, sagnfolk, stormagter, krige, adel og almindelige menneskers liv og død. Historier der især er båret frem af vandet - havet mod nord, syd og øst og i midten Tryggevælde Å. Også de store godser Vallø og Gjorslev har haft en særlig betydning for områdets udvikling og lokalsamfundet. Stevns er et sagnland beriget af gode fortællinger – både fiktive og historiske, som kun venter på at blive genfortalt og gjort mere tydelige. Projektet ’Den Kulturelle Rygsæk’ er med til at sikre, at vores børn og unge får disse fortællinger.

 • Fra fyrtårn til kraftcenter

  Stevns Kommune er inde i en positiv udvikling, hvad angår turisme, og det smitter af på beskæftigelsen indenfor turismeerhvervet. Det skal vi skal benytte os af og ikke mindst skabe i samarbejde med vores mange lokale turistaktører. Væksten i turismen skaber liv, aktiviteter og økonomi. I den forbindelse er det helt centralt, at vores turisme udvikler sig i samspil med det lokale dagligdagsliv. Vores turismeudvikling skal fokusere på at minimere de negative og fremme de positive konsekvenser ved turismen. 

 • UNESCO Verdensarv - den dramatiske natur

  Stevns Klint rejser sig op til 41 meter over havet og gemmer på et dramatisk kapitel i Jordens historie, som gjorde at klinten i 2014 blev optaget på den præstigefyldte liste over UNESCO Verdensarv. Det tynde lag Fiskeler vidner om den masseudryddelse der skete for 66 mio. år siden. I klintens lag kan man finde rester af dyr, som levede i havet, dengang da dinosaurerne levede oppe på land, og flyveøgler svævede rundt i luften. Men pludselig indtraf katastrofen, og en asteroide ramte Jorden. Mere end halvdelen af alle dyrearter uddøde – også dinosaurerne. Det er en unik 27 fortælling af universel betydning for hele menneskeheden, nuværende og kommende generationer, som af alle steder i verden kan opleves bedst ved Stevns Klint. Optagelsen på UNESCO’s verdensarvsliste blev en vigtig løftestang for vores attraktioner i Stevns Kommune. Med hjælp fra store fondsdonationer og gennem forsøgsordningen for kyst- og naturturisme, fik vi bland andet mulighed for at opføre et nyt oplevelsescenter til formidling af Verdensarven i Boesdal Kalkbrud i 2022. Og vi er i færd med at give området ved Højeruplund et omfattende arkitektonisk løft. 

 • Rekreative havnemiljøer

  I samspil mellem Stevns Kommune, private aktører og lokale borgere, er der igangsat et projekt, som skal forny havnemiljøet i Rødvig på en grøn og bæredygtig måde. Stevns Kommune har desuden flere små rekreative havne, som danner ramme om lokale maritime aktiviteter og helt særlige lokale kulturmiljøer. Stevns Kommune ønsker at støtte op om vores små havnes udvikling.

 • Kold Krig

  Koldkrigsmuseum Stevnsfort er en del af kernefortællingen i Stevns kommunes turismestrategi. Fortællingen om et fort, hvor hovedparten gemmer sig 18 meter nede under jorden og som var NATO´s fremskudte forsvar mod øst under Den Kolde Krig. Stevnsfortet giver en underjordisk adgang til klinten og til vandet, som giver en helt særlig oplevelse, hvor kulturen på dramatisk vis møder naturen. Langs hele klinten, blandt andet ved Stevns Fyr og Mandehoved, finder man resterne af de gamle koldkrigsanlæg i form af missilbatterier, afskydningsramper, bunkers og radartårne. Stevnsfortet har et stort ønske om at kunne opgradere sine kontorfaciliteter og skoletjeneste og Stevns Kommune ønsker at støtte op om dette ønske.

 • Kridt og kalk

  Stevns Klint består af store mængder kridt og kalk, der siden middelalderen har været brugt som byggemateriale. Kridtstenen blev oprindelig samlet op på stranden nedenfor klinten og savet til store blokke, som blandt andet blev anvendt i byggeriet af mange af vores kirker og godser. Senere blev processen industrialiseret og man begyndte at skære regulære byggesten ud af Stevns Klint. Derfor kan man i dag finde mere end 2.000 bygninger i Stevns, der er bygget af kridtsten fra Stevns Klint. Kridtstensbyggerierne udgør en værdifuld lokal fortælling, som vi ønsker at beskytte.

 • Blomstrende aktiviteter i landskabet

  Naturen i Stevns Kommune indbyder til leg og oplevelser. Langs klinten og kysten ses f.eks. stille morgenfiskeri med kajakker i horisonten eller surf og paraglidning, mens folk vandrer langs trampestien eller løber og cykler på de snoede landeveje. Natur- og kulturlandskaberne skal fremme vores fysiske og mentale sundhed og skal i Stevns Kommune fungere som ramme for en aktiv livsstil og for ro og fordybelse. Derfor skal vi styrke muligheden for adgang til naturen. Vi skal udvide stinetværket både for cykelturister og gående og udvikle et skiltekoncept, der gør det nemt at finde rundt.

 • Destination Stevns

  Stevns skal som naturturist-destination tænke stort. Med udgangspunkt i naturen, klinten og kulturlandskabet skal Stevns sættes på Danmarkskortet med aktiviteter og events i fantastiske naturområder. Der er en stadig større stigning i efterspørgslen på autentiske oplevelser og grøn, bæredygtig turisme med fokus på nærvær i den storslåede natur. Vi skal skabe flere overnatningsfaciliteter, gode spisesteder og oplevelser -både langs klinten og i resten af kommunen. Vi ønsker at arbejde videre med at understøtte og fremme etableringen af alternative overnatningsformer for turister og besøgende i kommunen og der skal findes plads til det stigende antal af autocampers som besøger vores kommune. Stevns Kommune vil understøtte den naturlige omdannelse af de ældre campingpladser, som måske står foran et generationsskifte eller som tiden er løbet fra og i arbejdet med den kommende kommuneplan vil vi afdække behovet og mulighederne for udlæg af nye sommerhusgrunde i Stevns Kommune.

 • Liv på land

  I Stevns Kommune ønsker vi at øge den biologiske mangfoldighed og diversiteten i naturen. Vi vil skabe og understøtte et miljø, der sikrer et rigt og varieret dyre- og planteliv. Der er potentiale for at skabe større biologisk mangfoldighed i vores mange forskellige naturtyper som f.eks. hav, kyst, klint, kalkoverdrev, moser, enge, søer, vandløb og skove og det vil vi benytte os af. Vi skal også sikre et mangfoldigt dyre- og planteliv i vores by- og boligområder, via planlægningen, med etableringen af bynatur og med borgerrettede projekter som bi-venlig kommune og Stevns Skaber liv.

 • Fra grøn til grønnere

  Vi ønsker at etablere endnu mere natur i kommunen. Det gælder både på private og offentlige arealer, og vi arbejder aktivt på at få mere natur på de kommunale arealer. I Klippinge har byens borgere allerede taget skridtet og har etableret en bypark for byens borgere og for biodiversiteten på et kommunalt areal. I tilknytning til byparken etablerer Stevns Kommune i 2024 en ny klimaskov på landbrugsarealer som tages ud af brug. I fremtiden skal alle byer i Stevns Kommune have et rekreativt naturareal. Stevns er både en landbrugs- og en naturkommune og derfor samarbejder Stevns Kommune tæt med landmændene om at skabe mere og bedre natur, for eksempel ved udtagning af lavbundsjorde.

 • Tryggevælde Ådal

  Tryggevælde Å løber gennem en stor del af kommunen. Helt fra gammel tid har engene været brugt til græsning for kvæg. Afgræsning og oversvømmelser har skabt en stor artsrigdom med værdifulde ekstremrigkær og helt særlige vækstbetingelser for f.eks. orkidéer på engene, hvilket gør at ådalen har status som beskyttet Natura 2000-område. I 2021 blev Tryggevælde Ådal udpeget til Pilotnaturpark. Udnævnelsen til Pilotnaturpark er et kæmpe skridt, men der genstår stadig et stort arbejde med at få sikret åda¬lens natur og tilgængeligheden til den.

 • Livet i havet

  Ud for Stevns Klint ligger Stevns Rev, som er udpeget til Natura 2000-område. Stenrevet er udpeget fordi det er levested for en lang række karakteristiske dyre- og plantearter, for eksempel marsvin. Stevns Kommune samarbejder med foreningen Køge Bugt Stenrev om etablering af kystnært stenrev tæt på mundingen af Tryggevælde Å, samt ved Strøby Strand. Sammen med Miljøstyrelsen er der også planer om at etablere et stort stenrev ved Køge Sønakke. Stevns Kommune arbejder desuden tæt sammen med Brøndby, Greve, Ishøj, Køge, Solrød og Vallensbæk for at fremme Køge Bugt som marin nationalpark, for at sikre et sundt og levende havmiljø i bugten. Lokalt i Stevns Kommune sikrer vi havmiljøet ved at tilføre mindst mulig nærings- og miljøfarlige stoffer til de vandløb, som løber ud i havet.

 • Natur- og Klimaformidling

  Vores børn og unge skal fra den tidlige institutionsalder og gennem folkeskolealderen have oplevelsesrige og videns-baserede møder med naturen. De skal oparbejde en forståelse for vigtigheden af, at natur får plads, af klimaudfordringerne, af en bæredygtig udvikling og viden om, hvordan de kan leve en velbalanceret og bæredygtig livsstil. Stevns Naturcenter har gennem undervisning fokus på at undersøge, hvor de sjældne planter og dyr forekommer både på land og under vand.

Udsyn og innovation

I Stevns Kommune vil vi være testkommune for det frivillige initiativ og mulighedernes legeplads. Det forpligter os til at tage skæve idéer alvorligt og til at støtte op om virksomheder og initiativtagere der ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling.
Vi gør en indsats for at hjælpe vores unge til at drømme stort og se mulighederne i at få en uddannelse og komme ud på arbejdsmarkedet.

Stevns skal være en særlig attraktiv bosætningskommune for pendlerne og en attraktiv kommune at etablere sin virksomhed i. Derfor arbejder vi kontinuerligt på at få en statsvej til stevns og samtidig ser vi frem til at Femern Bælt forbindelsen vil skabe nye muligheder for hele regionen.

Både de unge som går på ungdomsuddannelserne i Køge og mange af vores pendlere ind og ud af kommunen er afhængige af en velfungerende lokalbane samt rutebustrafik. Derfor glæder vi os til snart at få toget tilbage i normal drift. I fremtiden er vores målsætning at få indsat eltog på Østbanen samt at få fossilfri rutebusser og flextrafik i hele Stevns Kommune.

En god digital infrastruktur er en forudsætning for at indfri bosætnings- og vækstpotentialet i hele vores kommune, derfor indgår Stevns Kommune i et regionalt samarbejde der skal styrke arbejdet med den digitale udvikling.

Ambition

Stevns er mulighedernes legeplads

Det er tydeligt, at der er højere til loftet og at mere er muligt i Stevns Kommune.

Kort fra idé til handling

Langsigtet og tydelig planlægning sikrer, at kommunens størrelse giver os et bredt forankret kendskab og korte kommunikationsgange – en genvej til at ting sker.

Stevns er udgangspunktet for et godt liv

De fleste af de unge er nysgerrige, idérige og kompetente. Klar til uddannelse og til arbejdsmarkedet. De af vores unge, som ikke er klar til uddannelse får hjælp til at komme ud i et arbejdsliv.

Du kommer hurtigt hjem

Stevns er en særlig attraktiv bosætningskommune for pendlerne i Øresundsregionens attraktive og varierende arbejdsmarked.

Den kollektive trafik er et reelt alternativ til bilen

Tog- og busruter binder Stevns sammen med resten af Danmark. Østbanens nye skinner fører os helt til Roskilde og hænger sammen med Næstvedbanen i Køge. I 2030 transporteres vi med eltog på Østbanen.

Ingen skal leve med langsomt internet og svigtende mobilnet

Det er af afgørende betydning i dag, hvor hovedparten af hverdagens kommunikation foregår digitalt.

 • Mulighedernes legeplads

  I Stevns Kommune giver vi mulighed for, at alle aktører kan udfolde sig med respekt for de naturgivne og kulturelle rammer, som Stevns står på. Stevns giver borgere, virksomheder og organisationer muligheden for at udfolde sig med nytænkende og kreative idéer. I Stevns Kommune vil vi gerne se os selv som testkommune for det frivillige initiativ og som mulighedernes legeplads.

 • Højt til loftet

  Initiativtagere, erhverv og iværksættere skal tydeligt se, at der er højt til loftet og at mere er muligt i Stevns Kommune. Vi forpligter os til at tage skæve idéer alvorligt og til at støtte op om virksomheder og initiativtagere, der vil bidrage til et bæredygtigt Stevns med vækst og velfærd. I Stevns Kommune er vi ordentlige og seriøse i forhold til regeloverholdelse og dialog. Vi går gerne i dialog og samarbejde med virksomhedsejere om at se på løsninger, hellere tidligt i processen end sent. Samtidig med at vi hjælper de iværksættere og virksomheder, der ønsker at etablere sig I Stevns Kommune, prioriterer vi også at understøtte og fastholde de eksisterende virksomheder bedst muligt, f.eks. når de skal udvikle, omlægge produktionen, ved generationsskifte eller ved omstilling til et grønt energiforbrug. I Stevns Kommune bestræber vi os desuden på at skabe bedre muligheder for virksomheder i landzonen, f.eks. i funktionstømte landbrugsbygninger. Vores fremtidige erhvervsområder og arbejdspladser skal være grønne. Derfor støtter Stevns Kommune op om vores virksomheders grønne omstilling.

 • De kompetente unge

  Vi skal anspore vores unge stevnsborgere til at tage en uddannelse og til at blive en del af arbejdsmarkedet. To centrale mål i Stevns Kommunes Børne- og Ungepolitik er at nedbringe fraværet i skolerne og få flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse. I dag har vi en gruppe unge i kommunen, som ikke får en uddannelse og vi har stort fokus på, at disse unge alligevel får en tilknytning til arbejdsmarkedet og kommer i beskæftigelse. I Stevns Kommune skal vores børn og unge møde voksne, som er ambitiøse på deres vegne og som tager afsæt i det enkelte unge menneske, opmuntrer dem til at være nysgerrige og tror på, at de kommer igen - også når det er svært. Vores unge skal opleve, at verden ligger åben, mens Stevns er dér, hvor de har hjemme.

 • Pendling skal være nemt og bæredygtigt

  Stevns skal være en særlig attraktiv bosætningskommune for dem, som vælger at pendle i Øresundsregionens attraktive og varierende arbejdsmarked. Vores borgere er blandt de mest mobile i Danmark, men har aktivt valgt Stevns som deres hjemkommune. De fleste af vores pendlere kører enten til- eller igennem Køge og videre mod København. Kødannelser i både Stevns og Køge sænker livskvaliteten for såvel pendlere som naboer og er dårlig for samfundsøkonomien. Der skal være adgang til at kunne komme ind og ud af kommunen uanset transportmiddel. Stevns Kommune arbejder derfor tæt sammen med Vejvæsenet og Køge Kommune om at løse flaskehalsproblemerne. Samtidig skal vi arbejde hen mod en langt mere bæredygtig infrastruktur i kommunen, med ændring af vores transportvaner mod mere offentlig transport og f.eks. delebil- og samkørselsordninger.

 • Femern Bælt - sammenhæng med Europa

  Femernforbindelsen forventes åbnet i 2029 og kan potentielt blive en katalysator for vækst og udvikling i hele regionen, og kan dermed få stor betydning for Stevns Kommune. Køretiden fra Hamborg til Stevns bliver i fremtiden reduceret til omkring 3 timer. Det kan give borgere i Stevns Kommune mulighed for at søge beskæftigelse ved selve byggeriet og ved nogle af følgeaktiviteterne. Når forbindelsen står færdig, giver det nye muligheder for etablering af virksomheder i Stevns Kommune. Stevns vil særligt være attraktiv for de virksomheder, der gerne vil ligge tæt på København og samtidig have gode forbindelser til Tyskland og Europa. Der bliver også et langt større tilgængeligt turismemarked med et opland svarende til de helt store kystdestinationer.

 • Fremtiden er digital

  Den digitale infrastruktur skal styrkes og udvikles på linje med den fysiske. En god digital infrastruktur er en forudsætning for at indfri bosætnings- og vækstpotentialet i hele Stevns. Stevns indgår i et regionalt samarbejde for netop at styrke arbejdet med den digitale udvikling i vores område -det er af afgørende betydning i dag, hvor hovedparten af hverdagens kommunikation foregår digitalt.

 • Statsvej vil åbne Stevns op

  En kommende statsvej, der forbinder Stevns mere direkte med motorvejsnettet vil være af afgørende betydning. Det vil både gøre det mere attraktivt for virksomheder at etablere sig og for tilflyttere at bosætte sig i Stevns Kommune. Statsvejen vil skabe en hurtigere og mere direkte adgang til et langt større arbejdsmarked og vil lette adgangen til vores turistattraktioner. Med regeringens Infrastrukturplan 2035 blev finansieringen af vejen sikret. I samarbejde med Køge Kommune og Vejdirektoratet arbejder Stevns Kommune nu på at få linjeføringen på plads samtidig med, at der tages de nødvendige hensyn til blandt andet Valløfredningen, flagermus, byudvikling i Køge osv.

 • Kollektiv trafik

  Med over en mio. årlige pendlere er Østbanen en helt central krumtap i den kollektive trafik i Stevns Kommune. Derfor glæder vi os over, at Østbanen efter en tiltrængt skinnerenovering nu snart er tilbage i fuld drift og med fuld kapacitet til stor glæde for vores unge, vores pendlere og for turisterne. Efter Ringstedbanen blev sat i drift, skal pendlere med Østbanen nu kun skifte én gang på Køge Station for dernæst at kunne stige på Intercity-lyntoget i Køge Nord. Det giver en ny og nem adgang til både Fyn og Jylland. For at reducere udledningen af drivhusgasser ønsker Stevns Kommune at arbejde sammen med Region Sjælland om at få indsat eltog på Østbanen senest i 2030. Desuden vil vi arbejde for hurtigst muligt at køre med fossilfri rutebusser og flextrafik i hele Stevns Kommune.

Bæredygtig fremtid

Da vores kommunalpolitikere i 2023 vedtog Klimaplanen, blev der indgået en ambitiøs aftale om hvordan vi i Stevns Kommune skal arbejde for at mindske udledningen af drivhusgasser samt imødegå klimaforandringerne og de konsekvenser de har for os.

Et af Klimaplanes tiltag er at vi i Stevns Kommune skal bidrage til produktionen af vedvarende energi– ikke kun til eget behov, men også i et nationalt perspektiv. Det betyder at vi skal finde plads til VE-anlæg i det åbne land i Stevns kommune.

Vi arbejder for at få etableret fælles kystbeskyttelse i vores kystbyer og vi ønsker at blive skarpere på, hvor i kommunen der ikke bør opføres nyt byggeri på grund af fare for oversvømmelse og erosion. Desuden ønsker vi generelt at gøre vores byområder robuste overfor både oversvømmelser samt ophedning og tørke.

Stevns tager klimaudfordringerne op

De klimaforandringer vi oplever nu, vil fremover generere højere temperaturer og vildere vejr med mere nedbør og flere skybrudshændelser, højere vandstand og voldsommere stormflodshændelser. Den globale klimasituation nødvendiggør, at verdens lande sammen og hver især styrker indsatsen for at afbøde de menneskeskabte klimaforandringer. Danmark er et af de 194 lande, der indgår i Parisaftalen med mål om at reducere udledningerne af drivhusgasser med 70 % i 2030, samt at være CO2-neutrale i 2050.

Klimaplan

Med vedtagelsen af den nye Klimaplan i 2023 har vores politikere indgået en ambitiøs aftale om, at vi i Stevns Kommune skal arbejde for at mindske udledningen af drivhusgasser fra kommunens geografiske område med 1/3 frem mod 2030 set i forhold til 2019. Næste mål er, at kommunen skal være CO2-neutral i 2050.

Ambition

Stevns tager klimaudfordringen op

Vi har vedtaget en ambitiøs Klimaplan, som siger, at vi skal arbejde frem mod, at vores udledning af drivhusgasser i 2030 er 1/3 mindre end det vi udleder i dag - og at vi er CO2-neutrale i 2050

Vi støtter op om den grønne omstilling

I Stevns Kommune ønsker vi at bidrage til produktionen af vedvarende energi – ikke kun til eget behov, men også i et nationalt perspektiv.

Fokus på strategisk energiplanlægning

I Stevns Kommune vil vi sætte fokus på den strategiske energiplanlægning, både nationalt, regionalt og lokalt - blandt andet i form af lokale energifællesskaber.

Klar til klimaforandringerne

I Stevns Kommune styrker vi indsatsen for klimatilpasning, så kommune og borgere er bedre beskyttet mod stigende havstand, erosion, stormflod, oversvømmelser, skybrud og tørke - f.eks med kystbeskyttelse, planlægning der hindrer at der bygges på oversvømmelsestruede arealer, afledning af regnvand, sikring af grundvandet samt tiltag mod tørke og ophedning.

Grønne, klimarobuste byer

Alle byer i Stevns Kommune skal have et rekreativt naturareal og vores vejprofiler skal være mere grønne, med skyggekastende træer. I vores byer og boligområder må regnvandet gerne være synligt i det offentlige rum, bidrage til biodiversiteten og samtidig være med til at modvirke tørke og ophedning.

 • Modstandsdygtig overfor klimaforandringerne

  I Stevns Kommune arbejder vi for at imødegå klimaforandringerne og de konsekvenser de har for os. Den nye klimaplan indeholder derfor en lang række indsatser mod tørke og hedebølge, kraftig regn, skybrud og terrænnært grundvand samt stormflod og erosion fra havet. Stevns Kommune skal være robust overfor- og tilpasset klimaforandringerne inden 2050.

 • Vedvarende energi

  Stevns Kommune ønsker at bidrage til produktionen af vedvarende energi (VE) – ikke kun til eget behov, men også i et nationalt perspektiv. Derfor undersøger vi nu mulighederne for produktion af strøm fra solcelleparker og landvindmøller til elnettet og evt. også for produktion af biogas i Stevns Kommune.

 • Strategisk energiplanlægning

  I Stevns Kommune ønsker vi i samarbejde med de andre kommuner i Region Sjælland at arbejde for at der på regionalt og nationalt plan udvikles gode løsninger for hvordan lokale energifællesskaber kan producere, lagre, levere og bruge energi.

   

 • Kystbeskyttelse

  Vi arbejder for at lave fælles kystbeskyttelse i Strøby Egede, Strøby Ladeplads og en del af Rødvig. I regi af Realdanias indsats ’Byerne og det stigende havvand’, har Stevns Kommune i samarbejde med lokale borgere lagt en strategi for fælles kystbeskyttelse langs kyststrækningen fra Strøby Egede via Strøby Ladeplads og frem til starten af Bøgeskoven. Et større fællesprojekt for kystbeskyttelse i Rødvig, samt et projekt for oversvømmelsesbeskyttelse af Rødvig Havn vil blive startet op efter 2030. I Kommuneplan 2025 ønsker vi desuden at blive skarpere på, hvor i kommunen der ikke bør opføres nyt byggeri på grund af fare for oversvømmelse og erosion.

 • Klimarobuste byområder

  Ophedning og tørke kan forebygges ved at gøre byområderne mere grønne og skabe skygge. Ambitionen er at alle byer i Stevns Kommune skal have et rekreativt naturareal samt at vores vejprofiler skal være mere grønne med skyggekastende træer. I vores byer og boligområder må regnvandet gerne være synligt i det offentlige rum, bidrage til biodiversiteten og samtidig være med til at modvirke tørke og ophedning.

Revisionsbeslutning

Med denne Planstrategi besluttes det at gennemføre en fuld revision af Kommuneplanen - fokuseret indholdsmæssigt ud fra de temaer, som er beskrevet i Planstrategien og med særligt fokus på følgende:

1. Byudvikling

Der skal laves nye opgørelser af restrummeligheden og behovet for nye udlæg af arealer til boligbebyggelse. Eventuelle nye udlæg eller overførsler af områder skal foretages på baggrund af strategiske overvejelser om kommunens fremtidige udvikling og bymønster.

2. Erhvervsudvikling

På baggrund af en gennemgang af kommunens erhvervsområder og restrummeligheden indenfor disse, samt en vurdering af det fremtidige behov for forskellige typer af erhvervsarealer, skal det undersøges hvorvidt der er behov for nye udlæg til erhverv.

3. Sommerhusområde

Der skal foretages en beregning af retsrummeligheden og en vurdering af hvorvidt behovet for nye sommerhusgrunde i kommunen kan indeholdes i de eksisterende uudnyttede rammer i sommerhusområderne.

4. Strategisk udvikling af landsbyer

I samarbejde med landsbyforum og borgerne, skal der udarbejdes en overordnet strategi for landsbyerne - eventuelt opfulgt af lokale strategier. Den strategiske landsbyplanlægning vil desuden ligge til grund for overvejelser om evt. udpegning af omdannelseslandsbyer eller overførsel af landsbyer til byzone.

5. Strategisk udvikling af bymidter

Der vil være fokus på den strategiske planlægning for levedygtige bymidter. Blandt andet ved at genbesøge udviklingsplanerne for byerne og ved evt. at revurdere bymidteafgrænsningerne.

6. Turisme

De turismerelaterede temaer og retningslinjer vil blive samlet i et nyt turismeafsnit, som blandt andet vil indeholde nye turistpolitiske overvejelser. Desuden ønsker vi at genbesøge retningslinjerne for overnatning i landzonen, samt autocamperparkering.

7. Vedvarende Energi

På baggrund af ændringer i lovgivningen, proces primo 2023 om vedvarende energi i Stevns Kommune, samt målsætninger i Stevns kommunes vedtagne Klimaplan, vil vi: Revidere vores retningslinjer og udpegninger for vindmølleområder og konsekvensområder omkring vindmøller, udarbejde retningslinjer for solcelleområder og se på muligheden for etablering af biogasanlæg i Kommunen.

8. Varmeplanlægning

Afsnittet ’El, energi og naturgas’ revideres iht. den nye strategiske varmeplan og der udarbejdes eventuelt retningslinjer/ rammer for fælles fjernvarme i Store Heddinge, Hårlev og Strøby Egede/ Valløby.

9. Klimatilpasning

For at friholde oversvømmelses- og erosionstruede områder for ny byudvikling i fremtiden opdateres kommuneplanens retningslinjer.

10. Natur

I kommende kommuneplan vil vi arbejde videre med udpegninger i Grønt Danmarkskort og områder til skovrejsning.

11. Kulturarv

Temaer med bevarende sigte som kulturmiljøer, bygningsbevaring, landskabsværdier mfl. vil blive samlet i et nyt afsnit for kulturarv. Desuden vil vi vurdere hvorvidt der er grundlag for at revidere nogle af vores kirkeomgivelser og landskabsudpegninger.

12. Infrastruktur

Afsnittet om trafik bliver opdateret, så det er i samsvar med nyere planer og projekter.