Spildevand i ukloakerede områder

I ukloakerede områder er du selv ansvarlig for at håndtere dit spildevand. For at beskytte vores vandmiljø, er der nogle steder krav til, hvordan du skal rense spildevandet inden udledning.

Rensning af spildevand

Der er forskellige metoder og krav til den måde, du kan håndtere dit spildevand på. Rensekravene er fastsat i de statslige vandområdeplaner og du kan se dem i kommunens spildevandsplan Spildevandsplan

Opfylder du ikke det rensekrav, der er for din ejendom, kan Stevns Kommune påbyde dig at forbedre rensningen af dit spildevand.

En autoriseret kloakmester kan hjælpe dig med at finde den bedste måde at håndtere dit spildevand på. Du kan finde autoriserede kloakmestre på  Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Spildevandsanlæg kræver tilladelse og færdigmelding

Du skal have en tilladelse fra Stevns Kommune, hvis du vil etablere eller ændre et spildevandsanlæg.

Du skal, sammen med en aut. kloakmester, lave en ansøgning og sende den til os. Husk, at kloakmesteren også skal medsende en kloaktegning.
 
Kloakmesteren må først begynde arbejdet med dit renseanlæg, når du har modtaget din tilladelse. Når anlægget er færdigt, skal din aut. kloakmester indsende en færdigmelding og 'som udført' målsat kloaktegning.

Du skal være opmærksom på at:

  • nogle renseløsninger kræver en landzonetilladelse. Du kan kontakte Stevns Kommunes byggesagsafdeling for mere information om landzonetilladelser.
  • alle renseløsninger kræver en godkendt bundfældningstank. 
  • ved afledning af spildevand til dræn og vandløb, skal du i nogle tilfælde søge om en tilladelse til medbenyttelse. Læs mere her: Vandløb og dræn

Værd at vide om private renseløsninger

Ukloakerede områder er opdelt i forskellige renseklasser, men der er også områder uden krav til spildevandsrensning. Renseklasserne er udtryk for, hvor sårbart miljøet i det enkelte område er. Jo mere sårbart, jo højere krav er dertil, hvad der skal fjernes fra spildevandet.

 Hvis der er der krav til rensning af spildevandet, opdeles det i disse fire renseklasser: 

  • Renseklasse O: Reduktion af organisk stof
  • Renseklasse OP: Reduktion af organisk stof og fosfor
  • Renseklasse SO: Skærpede krav til reduktion af organisk stof og kvælstof
  • Renseklasse SOP: Skærpede krav til reduktion af organisk stof, kvælstof og fosfor

 I de områder, hvor der ikke stilles krav til rensning af spildevandet, kan du nøjes med en bundfældningstank.

Du kan se hvilket rensekrav, der gælder for din ejendom i kommunens spildevandsplan her:  Hvad gælder for mig - spildevandsplan 2021-2030 - Stevns Kommune (niras.dk)

En bundfældningstank renser kun spildevandet mekanisk ved at tilbageholde de faste dele i spildevandet og opfylder ikke nogen af renseklasserne. En bundfældningstank uden efterfølgende rensning kan derfor kun benyttes i de områder, hvor der ikke er rensekrav.

1. januar 2011 kom der nye krav til nedgravede bundfældningstanke. Derfor stiller vi krav om en godkendt bundfældningstank, hvis du laver renoveringer, der påvirker dit spildevandsanlæg.

Bundfældningstanke skal være tilmeldt Stevns Kommunes obligatoriske tømningsordning:

Læs mere på Klar Forsynings hjemmeside.

Et biologisk minirenseanlæg kan opfylde alle renseklasser. Anlægget består af en tank, som graves ned i jorden og er derfor ikke synligt. I anlægget gennemgår husspildevandet en biologisk renseproces, og på denne måde omsættes størstedelen af de forurenende stoffer, inden det rensede spildevand udledes til naturen.

Her kan du se en film om, hvordan et biologisk minirenseanlæg fungerer. Det er en husejer, der fortæller om sine erfaringer med anlægget.

Et beplantet filteranlæg opfylder kravene til renseklasse O og SO.

Anlægget er et synligt anlæg, som består af et sandfilter bevokset med tagrør og iris med en membran i bunden.

Hvis du vælger at søge om et beplantet filteranlæg til rensning af dit spildevand, skal du huske, at etablering af et beplantet filteranlæg også i nogle tilfælde kræver en landzonetilladelse. For nærmere information om landzonetilladelse kan du kontakte Stevns Kommune.

Læs mere om beplantet filteranlæg (pdf)

Hvis du vælger at søge om et beplantet filteranlæg til rensning af dit spildevand, skal du huske, at etablering af et beplantet filteranlæg også i nogle tilfælde kræver en landzonetilladelse. For nærmere information om landzonetilladelse kan du kontakte Stevns Kommune.

Her kan du se en film om, hvordan et beplantet filteranlæg fungerer. Det er en husejer, der fortæller om sine erfaringer med anlægget.

Nedsivningsanlæg opfylder kravene til alle renseklasser.

Et nedsivningsanlæg er placeret under jorden, og er som regel ikke synligt. Anlægget udnytter, at bakterierne i jorden renser spildevandet på vej ned gennem jordlagene. Ved nedsivningsanlæg er der afstandskrav, som skal overholdes til bl.a. vandindvindingsanlæg og andre nedsivningsanlæg.

Læs mere om nedsivningsanlæg (pdf)

Her kan du se en film om, hvordan et nedsivningsanlæg fungerer. Det er en husejer, der fortæller om sine erfaringer med anlægget.

 

Pileanlæg opfylder kravene til alle renseklasser. Der er to typer pileanlæg; et med og et uden membran i bunden.

Pileanlægget med membran har ingen udledning, da pileplanterne optager og fordamper alt spildevandet. Det betegner vi som et afløbsfrit pileanlæg. I pileanlægget uden membran vil en del af spildevandet nedsive, mens resten optages af pilen, og det behandles derfor delvis som et nedsivningsanlæg.

Pilene skal plantes i vækstsæsonen, fra midten af marts til starten af maj. Etableres pileanlægget på en anden årstid, må tilplantningen vente til næste forår.

Pileanlæg kræver landzonetilladelse, som du skal ansøge om hos kommunens byggesagsafdeling.

Læs mere om pileanlæg

Her kan du se en film om, hvordan et pileanlæg med membran fungerer. Det er en husejer, der fortæller om sine erfaringer med anlægget.

Du skal som udgangspunkt selv finansiere kloakarbejde på din egen grund - også hvis du får påbud fra os om at forbedre din spildevandsrensning eller kloakering.

For økonomisk trængte borgere, der har fået krav fra kommunen om spildevandsforbedring, kan der dog være mulighed for afdragsordning og forlænget påbudsfrist. Tilbuddet gælder kun for ejendomme, hvor grundejer(e)s samlede husstandsindkomst ikke overstiger beløbsgrænsen (se ansøgningsblanket for den aktuelle beløbsgrænse).  Kravene og proceduren for ansøgning er beskrevet i 

 

Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt.

Ansøgningsskemaet findes her: ansøge elektronisk 

Ansøgningsfristen og øvrig information vil fremgå i dit varsel om påbud. Du skal ikke ansøge, før du har modtaget varsel om påbud, da det i så fald er en ugyldig ansøgning.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger for renseløsninger, som kan overholde de rensekrav, der stilles til ejendomme i det åbne land. Der er dog ikke en vejledning fra Miljøstyrelsen for biologiske minirenseanlæg.

Vejledninger

 Lovgivning