Folkeoplysende foreningsarbejde

For at få tilskud til aktiviteter, adgang til offentlige lokaler eller tilskud til egne eller lejede lokaler skal foreninger være godkendt efter de regler, som er anført i Folkeoplysningsloven.

Folkeoplysningens formålsparagraf

Foreningen skal leve op til Folkeoplysningslovens formålsparagraf for at blive godkendt.

I formålsparagraffen står der:

 • Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er - med udgangspunkt i aktiviteter og det forpligtende fællesskab - at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idebestemt og samfundsengagerede børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet en deltagerbetaling.

Aktiviteter for børn og unge af idebestemt, politisk og religiøs art skal sidestilles med anden folkeoplysende aktivitet for børn og unge.

Øvrige krav

Følgende krav skal også være opfyldt:

 • Foreningen skal være hjemmehørende i Stevns Kommune
 • Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig
 • Foreningen skal være demokratisk opbygget
 • Foreningen skal have en bestyrelse
 • Foreningen skal bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • Foreningen skal være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål
 • Foreningen skal have en vedtægt.

Foreningens vedtægt

Vedtægten skal indeholde oplysninger om:

 • Foreningens formål og navn
 • Foreningens hjemsted
 • Regler for valg til bestyrelse samt antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • Regnskabs- og formueforhold, herunder regler for valg af revisorer (bilagskontrollanter)
 • Betingelser for medlemskab
 • Hvem der har tegningsret for foreningen
 • Hvad skal der ske med foreningens eventuelle aktiver ved ophør
 • Regler for vedtægtsændringer.

Foreningens bestyrelse

Foreningen må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed og følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:

 • Ledende personer i selskaber, foreninger, fonde m.v., der udlejer lokaler til foreningen. Gælder dog ikke for almennyttig virksomhed, hvis hovedformål er at udleje lokaler til børn og unge
 • Ejere af lokaler m.m., der udlejer til foreningen
 • Advokater, revisorer samt lignende rådgivere for samt ansatte i selskaber, fonde, foreninger m.fl., der udlejer eller kontrollerer udleje af lokaler m.m. til foreningen.

Om aktivitetstilskud

Aktivitetstilskud ydes til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Model for aktivitetstilskud til det frivillige foreningsarbejde i Stevns Kommune kan du finde på stevns.dk.

Indholdsfortegnelse