Søg støtte til kultur via kulturpuljen

Søg om støtte til kulturelle og/eller kulturskabende aktiviteter som f.eks. udstillinger, koncerter, kunstindkøb og udgivelse af publikationer med lokal betydning.

Formålet med Kulturpuljen er at give tilskud til nyskabende kulturelle aktiviteter, projekter, arrangementer, begivenheder og kulturaktører i Stevns Kommune.

Alle foreninger, grupper, institutioner og enkeltpersoner med forankring i Stevns Kommune kan søge om tilskud til kulturelle aktiviteter, du kun kan gennemføre delvist uden økonomisk tilskud.

Værd at vide om kulturpuljen

Du kan søge tilskud aktiviteter, du kun kan gennemføre delvist uden økonomisk tilskud.

Ansøgningsfrist er senest otte uger før du skal afholde aktiviteten.

Vi behandler din ansøgning på førstkommende møde i Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme.

Du skal søge digitalt via vores selvbetjeningsløsning "Søg støtte til kultur (Kulturpuljen). 

Du kan få tilskud som underskudsgaranti, som vi giver til aktiviteter, der finansieres af andre indtægter; f.eks. entré, egenfinansiering, deltagerbetaling eller andet.

Krav til din ansøgning:

 • Emnet er afgrænset og målgruppen beskrevet.
 • Arrangementet skal være offentligt tilgængeligt.
 • Du skal udarbejde en projektbeskrivelse samt et realistisk budget, hvor du søger balance mellem udgifter og indtægter.
 • Hvis du planlægger flere arrangementer pr. år – SKAL du sende en samlet ansøgning, som dækker alle arrangementer.
 • Du skal tage højde for, at borgere med funktionsnedsættelse skal kunne deltage i dit arrangement.
 • Du skal sørge for, at tilføje arrangementet vores kalender.
 • arrangementet skal være lokalt forankret og som hovedregel foregå i Stevns Kommune
 • arrangementet er åbent for alle
 • nye målgrupper søges engageret i kulturelle tilbud
 • arrangementet er nyskabende
 • aktiviteten understøtter tværgående samarbejder mellem eksisterende aktører.
 • aktiviteter, hvor støtten går til private virksomheder
 • private aktiviteter
 • allerede afholdte aktiviteter
 • aktiviteter/projekter der kan søge tilskud under anden lovgivning eller andre kommunale puljer
 • samme aktivitet i mere end tre år ad gangen
 • aktiviteter, der afholdes uden for Stevns Kommune
 • kost og forplejning
 • kommunale institutioner.

Vi prioriterer, at flest mulige aktører og aktiviteter får del i Kulturpuljens midler.

Har du fået tilskud til et enkeltstående projekter eller arrangement skal du senest seks uger efter aktivitetens afholdelse sende dit regnskab til godkendelse i Kultur & Fritid.

Det regnskab, du laver skal være i overensstemmelse med det budget, du har sendt med din ansøgning. Normalt udbetaler vi tilskuddet til dig, når vi har godkendt dit regnskab. I særlige tilfælde kan vi udbetale et a conto beløb, hvis du kontakter Kultur & Fritid. Vi udbetaler først en eventuel underskudsdækning, når vi har godkendt dit regnskab.

Har du fået tilskud til drift eller en række af arrangementer skal du senest den 1. maj efter året, hvor støtten er bevilliget, sende en revideret årsrapport (årsregnskab) til Kultur & Fritid. Overholder du ikke denne frist ikke, bortfalder støtten.

Du skal bruge dit tilskud til det, du har søgt om, og som vi har godkendt. Ændrer du aktiviteten eller budgettet i væsentlig grad, skal vi godkende ændringerne.

Tilskud eller støtte, du ikke har brugt, som vi har aftalt, skal du betale tilbage.

Vi kan kun overføre dit tilskud til dit CVR- eller CPR-nummer med tilknyttet NemKonto.

Hvis du modtager mere end 10.000 kr., skal du senest en måned efter, projektet er afviklet, sende dokumentation for projektet. Du må meget gerne supplere med billeder, video og/eller link til Facebook.

Du skal afrapportere på én af to måder:

 1. Send en kort, skriftlig evaluering på maksimalt en side, hvor du beskriver projektet, deltagerne (både interne og eksterne) og formål (og om det ændrede sig undervejs). Desuden skal du give eventuelt gode råd videre til fremtidige projektansøgere.
 2. Du kan også sende en video på op til fire minutter. Gerne i form af et link til f.eks. Youtube eller Vimeo. I videoen skal du præsentere projektet kort (overskrift, tid/sted, formål/deltagere etc.). Fortæl også lidt om det at udvikle og afvikle et projekt, og hvilke erfaringer du har gjort dig. Du må meget gerne bruge optagelser/billeder fra projektet. Videoen vil kunne bruges på Stevns Kommunes hjemmeside eller facebookside – f.eks. i forbindelse med at inspirere andre til at skabe kulturprojekter.

Afgørelser truffet af Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme kan ikke ankes, da udvalget er øverste myndighed for ansøgninger til Kulturpuljen.

Vi støtter indkøb af udstyr, anlæg og inventar i begrænset omfang.

Stevns Kommune indkøber i visse tilfælde inventar m.m. og stiller det efterfølgende til rådighed for foreningerne.

Vi laver altid en låneaftale, hvor det fremgår, at du har ansvaret for det lånte udstyr, og at det lånte udstyr skal retur til Stevns Kommune, hvis din forening ophører eller I ikke bruger det lånte inventar mere.

Din ansøgning skal indeholde:

 • en beskrivelse af arrangementet
 • dato for arrangementet
 • hvem er arrangør?
 • hvad er de forventede udgifter og indtægter?
 • hvad/hvor meget søger du om?
 • Har du søgt eller fået bevilget tilskud fra andre og hvor meget er der opnået ?
 • bankoplysninger, SE-nr. eller NemKonto.