Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet behandler klager for boliger i almennyttigt byggeri.

Som lejer eller udlejer inden for det almennyttige boligbyggeri kan du rette henvendelse til Beboerklagenævnet bl.a. om følgende:

 • Formelle regler ved varsling af lejeforhøjelser
 • Boligens standard ved indflytning
 • Istandsættelse og vedligeholdelse
 • Fastsættelse af tidsfrist for udførelse af arbejder i det lejede
 • Installationer i og forbedringer af det lejede og lejerens råderet
 • Tilbagebetaling af beboerindskud og depositum
 • Betaling for varme, el, vand, fællesantenne og elektronisk kommunikationstjeneste
 • Bytte, fremleje og fortsættelse af lejemål
 • Manglende overholdelse af husordenen
 • Lovligheden af beboerdemokratiske beslutninger
 • Afslag på anvisning af en ledig lejlighed

Stevns Kommune har et fælles Beboerklagenævn med Køge Kommuner. Du kan finde mere information om dette på Køge Kommunes hjemmeside.

Værd at vide om beboerklagenævnet

I henhold til § 105 i lov om leje af almene boliger, skal beboerklagenævnet træffe afgørelse senest fire uger fra det tidspunkt, hvor de har modtaget svar på dets høringsskrivelser til sagens parter og eventuelle andre offentlige myndigheder.

Hvis du ikke har modtaget en afgørelse inden fire uger, kan du indbringe sagen for Boligretten uden at afvente Beboerklagenævnets afgørelse.

Hvis du ønsker en sag behandlet af Beboerklagenævnet, skal du indsende en skriftligt præcisering af, hvad det er, du ønsker nævnet skal tage stilling til. Du skal vedlægge den fornødne dokumentation for de forhold, som du ønsker at få behandlet.

Køge og Stevns Kommuner har etableret fælles Beboerklagenævn

Kontakt til Beboerklagenævnet for Køge og Stevns kommuner
Rådhuset, byrådssekretariatet
Torvet 1 (indgang 4)
4600 Køge
Tlf.: 56 67 20 24
Fax: 56 66 15 94
E-mail: byraadssekretariatet@koege.dk

Beboerklagenævnet består af en formand og to medlemmer. Formanden udpeges af Statsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen og skal have bestået juridisk kandidateksamen. De to øvrige medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer og de større lejerforeninger i kommunen.

Formand : Arne Tornvig Christensen
Jakob Lindberg (lejerrepræsentant)
Johnny Jensen (udlejerrepræsentant)

I sager vedrørende overtrædelse af husorden suppleres Beboerklagenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold.

Medlemmerne er valgt for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Oplysninger og attester

2021

2022

Adresseoplysninger 86 kr. 88 kr.
Antal personer på samme adresse 86 kr. 88 kr.
Bopælsattest                                                                                    86 kr. 88 kr.
Sundhedskort 210 kr. 215 kr.
Legitimationskort 100 kr. 100 kr.
Gebyr for sager til Beboerklagenævn 147 kr. 149 kr.
Gebyr for udsendelse af rykker 250 kr. 250 kr.
Gebyr for underretning 450 kr. 450 kr.
Retsafgift (minimumssats) 300 kr. 0 kr.
Gebyr for sager til Huslejenævn 315 kr. 319 kr.