Sådan håndterer du regnvand på din grund

Få vejledning til hvordan du som grundejer håndterer dit regnvand og tænker klimasikring ind i løsningerne.

Hyppigere og voldsommere nedbørsmængder skaber manges steder i kommunen udfordringer for grundejerne. I visse områder kan du lede vandet ud i forsyningens regnvandsledninger, mens du andre steder selv skal håndtere det på grunden. Det kan være en fordel alle steder ved at tænke klimasikring ind i din løsning.

Husk, det er ikke tilladt at lede regn- eller overfladevand ind på naboens grund eller ud på vejen.

Har du allerede etableret en regnvandsløsning, skal du stadig huske de almindelige råd til at undgå indtrængende vand. Rens tagrende og riste, tjek dine brønde og installer højvandlukke, hvis du har en kælder med afløb.

Hvis du ser stoppede vejriste, hvor du ikke selv kan fjerne fx blade og skidt - så Giv os et Praj.

Hvis du bor i et område der er separatkloakeret, må du gerne tilslutte dit regnvand til forsyningens regnvandsledning. Bor du i fælleskloakeret område, må du koble regnvandet på forsyningens fælles regn- og spildevandsledning.

Se hvilken type kloakering, der på din ejendom

Du må koble tag- og overfladevand på forsyningens ledninger, men ikke vand fra kælderniveau.

Bor du i områder hvor forsyningen kun aftager spildevand, må du under ingen omstændigheder lede regnvand eller overfladevand til kloakken.

Det er også tilladt at etablere egne løsninger til håndtering af regnvand på din grund. Men du får ikke dit tilslutningsbidrag tilbage, da der er betalt for retten til at aflede regnvand.

Vær opmærksom på, at kun en autoriseret kloakmester må tilkoble ejendommens regnvand på forsyningens ledninger.

Hvis du ønsker at koble dit regnvand på eksisterende vandløb eller dræn, skal du søge om medbenyttelses- eller udledningstilladelse hos Stevns Kommune. Der skal forinden indhentes accept fra de grundejere, der vedligeholder eller benytter grøften eller drænet.

Du kan læse mere om udlednings- og medbenyttelsestilladelse samt ansøge under Vandløb og dræn.

Der findes flere muligheder for at håndtere regnvand lokalt - også kaldet LAR.

Nedenfor er listet de mest almindelige måder og disse løsninger kan med fordel kombineres. Fælles for LAR-løsningerne er, at du skal ansøge Stevns Kommune om tilladelse.

Du må gerne selv opføre dit LAR-anlæg og tilkoble dine nedløb, men du må ikke selv lave en frakobling af regnvand fra det eksisterende kloaksystem.
Frakobling fra kloaksystemet skal udføres af en autoriseret kloakmester for at sikre at det sker korrekt.

Find mere information og inspiration til regnvandsløsninger på hjemmesiden 'LAR i Danmark'

Hvis du ønsker at etablere en faskine eller et regnbed, skal du finde ud af hvor stort anlægget skal være.

For at bestemme størrelsen på dit nedsivningsanlæg, kan du på hjemmesiden 'LAR i Danmark' finde et regneark der kan hjælpe dig:

Dimensionering af dit nedsivningsanlæg

I regnearket skal du rette følgende værdier i de gule felter når du bor i Stevns Kommune:

Kommune:

  • Stevns

For store grunde eller ved mulighed for overløb:

  • Gentagelsesperiode: 5 år
  • Sikkerhedsfaktor: 1,1

For mindre grunde eller i byerne:

  • Gentagelsesperiode: 10 år
  • Sikkerhedsfaktor: 1,3

Befæstet areal:

  • Areal af tag + terrasse + indkørsel eller lignende, som ledes til LAR-anlægget

K-værdi

Husk, hvis du anlægger faskine, skal kassetterne lægges i forlængelse af hinanden så anlægget bliver langt og smalt. Det er fordi nedsivning sker fra faskinens sider og ikke fra bunden.

Der findes forskellige afstandskrav som skal overholdes når du skal nedsive regnvand. Nogle af afstandskravene er fastsat ved lov, andre er vejledende krav. Afstandskravene er fastsat for at passe på bygninger, drikkevand og vandmiljø. 

Afstandskrav

I Spildevandsbekendtgørelsen findes der afstandskrav til drikkevandsboringer og til vandløb, søer og havet. Her er der krav om en afstand på 25 meter - det er lov.

I Bygningsreglementet findes et krav om, at regnvand ikke må medføre skade på bygninger, men der er ikke lovgivet om hvor en afstand der skal være. Siden 1977 har man anvendt de samme vejledende afstandskrav mellem et nedsivningsanlæg for regnvand og bygninger:

Beboelse med eller uden kælder 5 meter
Anden bygning med kælder 5 meter
Skure, garager m.v. 2 meter
Skel 2 meter

 Ud over afstandskrav, er det også hensigtsmæssigt at se, hvordan terrænet er rundt om en bebyggelse. Terrænet skal hælde væk fra bygningen så regnvandet ikke løber ind mod huset.

Hvordan måles afstanden?

Faskiner

  • Ved smalle faskiner, der etableres parallelt med bygningen, måles afstand fra centerlinje af faskine til husmur.
  • Ved faskiner vinkelret på bygningen, måles afstanden fra enden af faskinen.

Regnbede

  • Her måles den korteste afstand fra yderkant af regnbedet til husmuren.

Nedsivning i græsarealer

  • Her måles afstanden fra det punkt, hvor den vandtætte rende stopper, og til husmuren.

Dispensation til nedsættelse af afstandskrav

Afstanden til bygninger kan ikke nedsættes hvis terrænet, hvor der nedsives, falder ind mod huset.

Når terrænet har kraftigt fald bort fra huset, og huset er nyt og ikke har kælder, kan der dispenseres fra afstandskravet:

  Vejledende krav Hvad kan der dispenseres til
Beboelse 5 meter 2 meter
Skur med kælder 5 meter 2 meter
Carport, skur m.v. 2 meter 1 meter

Ved skel kan der dispenseres til 0,5-1 meter, hvis der ikke er fare for opblødning af jorden, eller hvis nabogrunden forbliver ubebygget.

Det er kommunen der skal give dispensation til at nedsætte afstandskravene.

Når du er klar med beregninger og tegninger over placeringen af dit LAR-anlæg, skal du ansøge via Byg og Miljø.

Du må først begynde arbejdet, når du har modtaget din tilladelse fra kommunen.

Når anlægget er færdigt, skal du eller din kloakmester indsende en færdigmelding med en målsat kloaktegning der viser det udførte arbejde 'som udført'.