Søg alkoholbevilling

Virksomheder, fonde, foreninger og enkeltstående arrangementer, skal søge om alkoholtilladelse til at sælge drikkevarer med 2,8 pct. volumen alkohol eller derover. Det kaldes en alkoholbevilling hvis du er erhvervsdrivende og en lejlighedsbevilling til et enkeltstående arrangement.

Sådan søger du alkoholbevilling

Du kan, som hovedregel, kun få en alkoholbevilling, hvis du opfylder disse betingelser.

  • Du skal være fyldt 21 år, dog fra det 18 år hvis du har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget.
  • Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.
  • Du må ikke være umyndiggjort eller under værgemål.
  • Du må ikke have udvist en adfærd, der giver grund til at tro, at du ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde.

Du kan få bevilling til selskaber, foreninger og lignende, hvis disse betingelser er opfyldt:

  • Selskabet skal have næringsbrev til det pågældende forretningssted.
  • Selskabet må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.
  • Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i restaurationslovens § 13, stk. 1 nr. 2 og 3.
  • Der må ikke være forhold, som efter restaurationslovens § 16, stk. 1, 2 og 5 står i vejen for meddelelsen af bevilling. 

Du skal udfylde et ansøgningsskema (se link ovenfor), som sendes til Midt- og Vestsjællands Politi.

Ansøgningen sendes til følgende adresse:

Midt- og Vestsjællands Politi
Skovbogade 3
4000 Roskilde
mvsj-bevilling@politi.dk

Hvis du lige har startet din restauration, eller hvis du vil lave store ændringer i størrelsen, eller driften ændres fra for eksempel spisested til diskotek, skal du sammen med ansøgningen sende en beskrivelse af de indretningsmæssige og driftsmæssige forhold.

Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme i Stevns Kommune giver alkoholbevillingen i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi. Midlertidige alkoholbevillinger gives af Politiet.

Lukketiden i Stevns Kommune er fra kl. 02:00 til kl. 05:00. Ønsker du at have længere åbent, skal du søge en dispensation fra lukketid (nat-tilladelse) hos Midt- og Vestsjællands Politi:

Midt- og Vestsjællands Politi
Skovbogade 3
4000 Roskilde
mvsj-bevilling@politi.dk

Ønsker du at klage over afgørelsen, skal du gøre det inden fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Du skal sende din klage skriftligt til Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsen vil behandle din klage, og du vil modtage et brev med afgørelsen.

Fester, møder, velgørenhedsarrangementer m.fl. enkeltstående arrangementer, der samler mere end 150 personer eller foregår udenfor, og hvor arrangøren sælger (serverer) alkohol med en procent på over 2,8, skal have tilladelse eller lejlighedsbevilling fra politiet.

Vejledning i øvrigt m.h.t. de forskellige typer arrangementer, som vil kunne forekomme efter restaurationslovens § 22:

1) Arrangementer, som kun omfatter servering af mad- og drikkevarer, dog ikke stærke drikke, kan afvikles uden tilladelse.

2) Serveringen kan tillige omfatte øl og bordvin, hvis den foregår indendørs for højst 150 personer og forestås (ledes) af en person, der er fyldt 25 år. Politiet skal underrettes senest 3 dage før arrangementets afholdelse. Politiet kan fastsætte vilkår for virksomhedens udøvelse eller forbyde denne.

3) Politiet kan tillade, at en person, der er fyldt 25 år, har ansvaret for servering af øl og bordvin, uanset om serveringen foregår udendørs, og uanset om der deltager flere end 150 personer.

4) Politiet kan tillade, at en person, der har alkoholbevilling eller en godkendt bestyrer af restaurationsvirksomhed, enten alene eller sammen med en person, der er fyldt 25 år, forestår servering af andre stærke drikke end øl og bordvin.

5) For at opnå politiets tilladelse til de arrangementer, der er nævnt under 3) og 4) kræves forudgående tilladelse fra Selskabsstyrelsen, HVIS ansøgeren fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer, eller HVIS ansøgeren finansieres af firmaer eller personer, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer.   

Til alle arrangementer, hvor der serveres (sælges) alkohol, skal politiet underrettes senest tre dage før arrangementets afholdelse. Politiet kan fastsætte vilkår for arrangementets udøvelse eller forbyde arrangementet. Du skal til hver en tid kunne forevise din lejlighedstilladelse, hvis politiet forlanger det. Tilladelsen kan tilbagekaldes, hvis forholdene giver anledning til det.

Afhængig af arrangementets karakter kan politiet forlange, at du benytter godkendte dørmænd eller kontrollørforening.